Puolustusvoimain ulkoista viestintää tukevat valmiuskortit kuuluivat julkisuuslain soveltamisalaan

3.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:114 Asiakirjajulkisuus – Julkisuusperiaate – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Viranomaisen ulkoinen viestintä – Ulkoista viestintää koskevat valmiuskortit – Puolustusvoimat

Asiassa oli kysymys siitä, sovellettiinko puolustusvoimien ulkoisen viestinnän hoitamista varten laadittuihin valmiuskortteihin julkisuuslakia vai jäivätkö ne lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Valmiuskorttien tarkoitus oli tukea puolustusvoimien ulkoista viestintää hoitavaa henkilöstöä. Kortit sisälsivät tyypillisesti tiettyä teemaa koskevan pääviestin ja tukiviestejä sekä teemasta mahdollisesti esitettäviä kysymyksiä ja niihin laadittuja ohjeellisia vastauksia.

Vaikka valmiuskorttien tarkoitus oli ulkoisen viestinnän tukeminen, niitä voitiin niiden työnohjauksellinen tarkoitus huomioon ottaen sinänsä pitää julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuina viranomaisissa työskentelevien välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuina asiakirjoina. Kun otettiin huomioon puolustusvoimien asema ja sen lakisääteiset tehtävät, ja se seikka, että useimmat valmiuskorteista koskivat yhteiskunnallisesti merkittäviä aihealueita, sekä myös se seikka, että kortit eivät pelkästään tukeneet vaan ohjasivat puolustusvoimien ulkoista viestintää ja että niistä ilmeni puolustusvoimien viestinnällisiä tavoitteita koskevia tietoja, kortteja voitiin toisaalta pitää Suomen perustuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun julkisuusperiaatteen toteutumisen kannalta keskeisinä asiakirjoina, jotka oli sellaisina liitettävä arkistolainsäädännön mukaan arkistoon. Tähän nähden kortit eivät jääneet julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa säädetyn perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle vaan niihin tuli soveltaa sanottua lakia.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei tullut ratkaistavaksi, olivatko kortit julkisia asiakirjoja vai sisälsivätkö ne salassa pidettäviä tietoja.

KHO:2020:114

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments