KHO: Valitusaika oli alkanut vasta kun alunperin puuttunut valitusosoitus oli lähetetty valittajalle

27.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:132 Aluehallintoviraston päätös – Tiedoksianto kaupungille – Sähköinen tiedoksianto – Valitusajan alkaminen – Valitusosoituksen lähettäminen

Aluehallintovirasto oli velvoittanut kaupungin huolehtimaan siitä, että eräässä palvelutalossa oli asukkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina. Aluehallintoviraston päätös annettiin kaupungille tiedoksi sähköisesti.

Hallinto-oikeus jätti kaupungin perusturvalautakunnan valituksen tutkimatta myöhässä saapuneena. Hallinto-oikeus katsoi, että kaupunki oli saanut päätöksen tiedokseen sähköisesti, kun aluehallintovirasto oli sen ensimmäisen kerran lähettänyt sähköpostitse, vaikka päätökseen ei ollut liitetty valitusosoitusta. Hallinto-oikeus sovelsi tältä osin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momenttia.

Korkein hallinto-oikeus myönsi kaupungin perusturvalautakunnalle valitusluvan ja tutki valituksen. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle sille tehdyn valituksen käsittelemiseksi.

Aluehallintovirasto ei ollut oheistanut 19.12.2019 sähköpostitse lähettämäänsä päätökseen valitusosoitusta. Valitusosoitus oli lähetetty niin ikään sähköpostitse 20.12.2019. Kun otettiin huomioon hallintolain 49 §:n 3 momentti, valitusaika oli alkanut kulua 20.12.2019 toimitetun valitusosoituksen tiedoksiannosta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi toisin kuin hallinto-oikeus, että asiassa tuli soveltaa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ää, jossa säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta. Pykälän 2 momentin mukaan asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Säännöksessä ei tehdä erottelua yksityisen vastaanottajan ja viranomaisen välillä toisin kuin tavallista tiedoksiantoa koskevassa hallintolain 59 §:n 2 momentissa, jonka mukaan asian katsotaan tulleen yksityisen osapuolen tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä ja viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Kaupungin oli siten katsottava saaneen aluehallintoviraston päätöksen tiedoksi valitusosoituksen mukaisesti kolmantena päivänä siitä, kun aluehallintovirasto oli lähettänyt päätöksen valitusosoituksineen. Hallinto-oikeudessa 22.1.2020 vireille tullut valitus oli siten tehty valitusajassa.

KHO:2020:132

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments