Vaasan HO äänesti voitiinko kannabiksen kasvattamiseen ja lääkinnälliseen käyttöön soveltaa pakkotilaa koskevia säännöksiä

15.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2020:7 Pakkotila Nödtillstånd

A oli laittomasti viljellyt ja käyttänyt kannabista. Hän vetosi pakkotilasäännökseen, koska hänellä oli todettu retinitis pigmentosa (silmäpohjan rappeuma), joka johtaa sokeuteen ja jota vastaan ei ole Suomessa hyväksyttyä toimivaa lääkettä. Kysymys siitä, voitiinko pakkotilaa koskevaa säännöstä soveltaa. (Vahvennettu istunto, äänestys)
 

11. A:s sjukdomstillstånd är ett långvarigt och bestående tillstånd. A:s sjukdom framskrider relativt långsamt och det har i ifrågavarande fall således inte varit frågan om en akut eller oförutsedd situation. A har odlat cannabis under flera månaders tid och hans gärningar har därmed varit överlagda. Stadgandet om nödtillstånd är däremot avsett att tillämpas på situationer som är akuta, trängande och omedelbara, och straffansvaret kan endast tillfälligt undgås med stöd av denna bestämmelse. Fimea har inte godkänt cannabis som läkemedelssubstans eller -preparat för behandling av sjukdomen retinitis pigmentosa. Köp och innehav av en substans som klassificeras som läkemedel förutsätter recept föreskrivet av läkare. En tillämpning av nödtillstånd för att fortgående avvika från denna reglering motsvarar inte syftet med ett sådant yttersta medel som ansvarsfrihetsgrunden utgör. Mot denna bakgrund anser hovrätten liksom tingsrätten att de i åtalspunkterna 1-3 beskrivna gärningarna inte kan anses vara tillåtna med stöd av stadgandet om nödtillstånd.

12. Det har framställts motstridiga ställningstaganden vad gäller cannabis hälsoeffekter och skadeverkningar. A har ingett en artikel från Experimental Eye Research enligt vilket cannabidiol haft positiv effekt på djur med ögonsjukdomar av samma typ som retinitis pigmentosa. A har även uppgett att han själv fått hjälp av cannabis. Hovrätten har inte förutsättningar att avgöra vilken effekt cannabis eventuellt har på A:s sjukdom. Slutsatser gällande cannabis effekter kan inte heller dras baserat på ett personligt hörande av A. Med beaktande av vad som ovan konstaterats om att stadgandet om nödtillstånd inte kan tillämpas, har dock den företedda utredningen om cannabis effekter inte betydelse för avgörandet av ärendet.

13. Med ovannämnda motiveringar godkänner hovrätten tingsrättens slutsats vad gäller tillräknandet av de i åtalspunkterna 1-3 beskrivna gärningarna.

14. Hovrätten godkänner tingsrättens motiveringar gällande straffpåföljden (domen s. 4). Straffvärdet för A:s gärningar är enligt straffpraxis sex månader fängelse. Dock har åt A den 21.6.2018, d.v.s. efter gärningstidpunkterna i åtalet, föreskrivits recept på medicinen Sativex som innehåller cannabis. Hovrätten anser att detta utgör en förmildrande omständighet vid straffmätningen. Straffet som tingsrätten har dömt ut åt A [villkorlig fängelse i 4 månader] är trots detta inte för strängt.

De skiljaktiga ledamöternas yttrande
 
9. A:s sjukdom har utvecklats så långt att uppenbar fara för förlust av synen finns för handa. Jag finner att det långvariga hotet mot A:s hälsa är fullt likvärdigt skyddsintresse som en akut uppkommen överhängande fara mot hans hälsa.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments