KKO:n lausun­to kor­keim­pien oi­keuk­sien yh­teis­työn ke­hit­tä­mis­tä kos­ke­vas­ta työ­ryh­män mie­tin­nös­tä

2.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus toteaa lausuntona lopuksi

65. Työryhmän selvityksissä ei ole tullut esiin sellaisia ylimpien tuomioistuinten väliseen toimivallanjakoon tai aineellisen oikeuden soveltamiseen taikka oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä ristiriitoja, joiden ratkaisemiseksi oikeasuhtainen toimenpide olisi perustuslain muuttamista edellyttävä tuomiovaltaa käyttävien yhteiskokoonpanojen perustaminen työryhmän esittämässä muodossa. Näköpiirissä ei myöskään ole tällaisten ongelmien ilmaantumista tulevaisuudessa siten, että tähän tulisi ennakolta varautua tällaisella kokoonpanouudistuksella. Edellä on vaihtoehtona tuotu esille mahdollisuus toisen ylimmän tuomioistuimen kahdella jäsenellä vahvennetusta kokoonpanosta. Tällaisen keveämmän yhteiskokokoonpanon mahdollisuutta ja tarpeellisuutta olisi perusteltua arvioida asian mahdollisessa jatkovalmistelussa.
66. Mahdollisesti ilmenevien yksittäisten toimivaltaongelmien tai tulkintaerimielisyyksien syntymisen estämiseksi ja ratkaisemiseksi luontevinta on säätää asiasta tarpeen vaatiessa lailla.
67. Työryhmän esittämät keveämmät yhteistyön muodot saattaisivat olla oikeuskäytännön yhdenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden kannalta hyödyllisiä.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments