AEOA esittää hyvityksen maksamista kun julkinen oikeusavustaja oli toimittanut valituksen perille määräajan päätyttyä

28.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kainuun oikeusaputoimiston lausunnon mukaan asiassa on riidatonta, että valituslupahakemus on toimitettu myöhässä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja että tämän perusteella korkein hallinto-oikeus on jättänyt valituslupahakemuksen tutkimatta. Lausunnon mukaan kyseessä on oikeusaputoimiston virhe. Avustajan olisi tullut huolehtia siitä, että vali-tuslupahakemus toimitetaan valitusajan puitteissa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Säädettyjen määräaikojen noudattaminen on oikeusaputoimiston hoidettaviksi ottamissa asioissa varsin keskeistä ja olennaista. Määräaikojen laiminlyöminen voi aiheuttaa paitsi muuta haittaa myös lopullisia oikeudenmenetyksiä oikeusaputoimiston asiakkaille. Tässä asiassa oikeusaputoimiston asiakkaana olleen kantelijan asiaa ei ole oikeusaputoimistossa hoidettu siten, että hänen perustuslain 21 §:ssä turvattu oikeus hakea muutostaolisi toteutunut.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 11 §:n 1 momentin mukaan oikeusasiamies voi laillisuusvalvontaansa kuuluvassa asiassatehdä toimivaltaiselle viranomaiselle esityksiä tapahtuneen virheenoikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi. Oikeusasiamies voi perusoikeuksien valvontatehtävänsä puitteissa tehdä perusoikeuksien loukkausten johdosta myös hyvitysesityksiä laillisuusvalvontaansa kuuluville tahoille. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pitänyt esityksentekemistä asian sopimiseksi ja hyvityksestä selvissä tapauksissa perusteltuna yksilöiden pääsemiseksi oikeuksiinsa, sovinnollisenratkaisun löytämiseksi ja turhien oikeusriitojen välttämiseksi (PeVM 12/2010 vp).

Käsityksenimukaan asiassa on tapahtunut kantelijan kannalta selvä ja luonteeltaan vakava oikeudenloukkaus. Viranomaistoiminta ei ole täyttänyt perusoikeutena turvatun oikeusturvan vaatimuksia, joten hyvityksen suorittamiselle on nähdäkseni perusteita. Laissa valtion vahingonkorvaustoiminnasta valtaosa valtioon kohdistuvista vahingonkorvausvaatimuksista on keskitetty Valtiokonttorin käsiteltäväksi. Lakia sovelletaan valtioon kohdistuvan vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyyn, jos vaatimus perustuu valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin.

Lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni Valtiokonttorille ja pyydän sitä olemaan sopivalla tavalla yhteydessä kantelijaan ja ratkaisemaan asian valtionvahingonkorvaustoiminnasta annetun lain perusteella.

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6053/2019

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments