Apulaisoikeusasiamieheltä moitteita oikeusapupalkkioiden maksatuksen viipymisestä

2.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli kantelussaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toimintaa oikeusapulain nojalla maksettavien avustajanpalkkioiden maksatuksessa. Kantelija kertoi, että hänelle oli määrätty palkkiot kahdessa 13.6.2019 annetussa ja yhdessä 14.6.2019 annetussa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa. Maksatustiedot oli toimitettu tuomioistuimesta Palkeisiin kahdessa ensin mainitussa asiassa jo 13.6.2019 ja jälkimmäisessä asiassa 19.6.2019. Kantelija ei ollut kuitenkaan vielä kanteluajankohtana saanut Palkeista maksusuorituksia tililleen.

Kantelun johdosta hankittiin Palkeista selvitys, jossa ilmeni, että Palkeiden toimintaa ohjaavan palvelusopimuksen mukaan maksusuoritusten olisi tullut tapahtua 15.7.2019. Tässä tapauksessa maksut oli kuitenkin suoritettu vasta seuraavana ”palkanmaksupäivänä” eli 31.7.2019. Viivästys oli johtunut ”inhimillisestä virheestä” Palkeissa.

***

”Pidän laillisuusvalvonnan ja palkkionsaajien oikeusturvan kannalta ongelmallisena myös sitä, että palkkioiden maksatukseen liittyvät Palkeiden toimintaa koskevat tavoiteajat on ilmeisesti määritelty vain Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetussa laissa (179/2019) tarkoitetuissa palvelusopimukseksi otsikoiduissa asiakirjoissa tai niiden liitteissä ja palvelukuvauksissa eikä siis sellaisissa säännöksissä ja määräyksissä, joihin virkavastuun katsotaan yleensä voivan perustua.”

***

”Valtion sisäisiä sopimuksia tai niihin liittyviä palvelukuvauksia ei yleensä voida pitää rikoslain 40 luvussa tarkoitettuina säännöksinä tai määräyksinä. Virkavastuun kohdentumisen ja näin ollen myös yksilön oikeusturvan kannalta tällaiset sopimukset ovat ongelmallisia. Sopimusrikkomukseen perustuva korvausvastuu voi niin ikään kohdistua vain sopimussuhteen osapuoleen. Palkeet ei ole erillinen oikeushenkilö vaan osa valtiota, joten esimerkiksi ministeriöiden tai Tuomioistuinviraston sen kanssa tekemissä sopimuksissa sopijapuolena on yksityisoikeudellisesti arvioiden pelkästään valtio.”

”Mikäli Palkeet ei kykene noudattamaan sille palvelusopimuksessa tai siihen liitetyissä palvelukuvauksissa asetettuja palvelutavoitteita, palkkiotaan odottelevalla oikeudenkäyntiavustajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Hän ei edellä todetuin tavoin myöskään saa saatavalleen viivästyskorkoa. Tilannetta ei voida avustajan oikeusturvan kannalta pitää täysin tyydyttävänä.”

”Saatan tämän päätökseni Palkeiden tietoon. Palkkioiden ja korvauksen maksatuksen viivästymisen toteamisen lisäksi asia ei Palkeiden toiminnan osalta anna aihetta muihin toimenpiteisiini. Toimitan päätökseni lisäksi oikeusministeriölle edellä kohdassa 3 esittämieni käsitysten johdosta huomioon otettavaksi oikeusapulain kehittämistarpeiden arvioinnin yhteydessä.”

Avustajan palkkioiden maksu (pdf)

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments