Tietopyyntöasiaa ratkaistaessa tulee soveltaa julkisuuslain lisäksi myös yleistä tietosuoja-asetusta

17.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:72 Tietosuoja – Yleinen tietosuoja-asetus – Muutoksenhakutie – Tiedonsaantioikeuden epääminen – Lokitietopyyntö – Viranomainen rekisterinpitäjänä – Unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen

Verohallinto oli päätöksessään tarkastellut lokitietoja koskenutta tietopyyntöä paitsi asiakirjajulkisuutta koskevien viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) säännösten perusteella, myös rekisteröidyn oikeutta saada pääsy henkilötietoihin koskevan yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksen perusteella. Tietopyynnön esittänyt henkilö oli Verohallinnon päätöksestä hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa viitannut paitsi julkisuuslakiin, myös yleiseen tietosuoja-asetukseen ja henkilötietolakiin. Hallinto-oikeus oli kuitenkin käsitellyt ja ratkaissut asian yksinomaan asiakirjajulkisuusasiana soveltaen pelkästään julkisuuslain säännöksiä.

Koska rekisterinpitäjänä oli viranomainen, kysymys oli tällöin siitä, voitiinko sen yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklaa soveltaen tekemästä tiedonsaantioikeuden epäämistä koskevasta päätöksestä valittaa yleisen tietosuoja-asetuksen 79 artiklan 1 kohta ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentti huomioon ottaen suoraan hallinto-oikeudelle siitä huolimatta, että rekisteröidyllä oli yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan 1 kohdan ja henkilötietolain 28 §:n 2 momentin perusteella joka tapauksessa oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 79 artiklan 1 kohdassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Sekä unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen että yhdenvertaisuusperiaate edellyttävät, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen tai määräyksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen säännöksen tai määräyksen sisällön ja ulottuvuuden määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti. Ottaen huomioon sanotun asetuksenkohdan sanamuodon ja sillä tavoitellut päämäärät sekä asiayhteyden ja unionin oikeuden säännökset ja määräykset kokonaisuudessaan korkein hallinto-oikeus katsoi, että siinä tarkoitetaan oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa.

Rekisteröidyllä oli näin ollen oikeus myös valittaa viranomaisen asemassa olevan rekisterinpitäjän yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklaa soveltaen tekemästä tiedonsaantioikeuden epäämistä koskevasta päätöksestä suoraan hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden olisi siten tullut käsitellä valitus Verohallinnon päätöksestä paitsi asiakirjajulkisuusasiana, myös rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta koskevana tietosuoja-asiana soveltaen yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä. Hallinto-oikeuden päätös oli kumottava ja asia oli palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi myös tietosuoja-asiana.

Vrt. KHO 2007:20

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments