Lähivanhemmalla ei ollut oikeutta toimeentulotukeen siltä osin kun niitä oli haettu lapsen ja etävanhemman tapaamisista aiheutuviin kuluihin.

17.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:75 Toimeentulotuki – Perustoimeentulotuki – Perusosa – Muu perusmeno – Lähivanhemman toimeentulotuki – Lapsen tapaaminen etävanhemman kanssa – Matkakulut

Lastenvalvojan vahvistamassa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehdyssä sopimuksessa oli sovittu, että lähivanhempi maksaa lapsen kulut, jotka aiheutuivat etävanhemman tapaamisesta. Kansaneläkelaitos ei ollut myöntänyt lähivanhemmalle perustoimeentulotukea lapsen matkakuluihin, koska lapsen tapaamisesta aiheutuneita menoja ei toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan huomioida lähivanhemmalle. Muilta osin matkakulut olivat päätöksen mukaan perusosalla katettavia menoja, joita ei erikseen huomioida menoina perustoimeentulotukilaskelmassa. Hallinto-oikeus oli hylännyt lähivanhemman valituksen.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, otetaanko lapsen ja etävanhemman tapaamisesta aiheutuva matkakulu huomioon lähivanhemman ja lapsen perustoimeentulotuessa toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:ssä tarkoitettuna muuna perusmenona.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että muutoksenhakijan perustoimeentulotukea koskevassa hakemuksessaan ilmoittama lapsen ja etävanhemman tapaamisesta aiheutunut matkakulu ei kuulunut toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n mukaisiin perustoimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin.

Korkein hallinto-oikeus viittasi toimeentulotuesta annetun lain esitöihin, joissa korostetaan, että lapsen oikeus tavata vanhempaansa tulee viime kädessä turvata myöntämällä tarkoitusta varten toimeentulotukea. Lain 7 b §:n 1 momentin 6 kohdan sanamuodon mukaan muuna perusmenona huomioon otetaan kuitenkin vain lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot. Kansaneläkelaitoksen päätös olla myöntämättä lähivanhemmalle perustoimeentulotukea ei siten ollut lain vastainen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että asiassa ei tullut ratkaistavaksi se, olivatko lapsen ja etävanhemman tapaamisista lähivanhemmalle aiheutuvat matkakulut erityisesti lapsen etu huomioon ottaen sellaisia toimeentulotuen hakijan erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja, jotka kunnassa tulisi ottaa huomioon toimeentulotuesta annetun lain 7 c §:ssä tarkoitettua täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments