Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.3.2023 Oikeusuutiset

Kelalle vakavia moitteita ja hyvitysesitys lainvastaisesta toiminnasta toimeentulotukiasiassa

Kantelija arvosteli kirjoituksessaan Kelan menettelyä toimeentulotukiasioissaan ajanjaksolla 21.10.2019–19.4.2021. Kantelijan mukaan Kela pyysi häneltä toistuvasti lääkärintodistusta tai sosiaalitoimen lausuntoa niistä syistä, joiden perusteella hänen asumismenonsa tulisi hyväksyä kokonaan, vaikka ne ylittävät asumisnormin mukaiset asumismenot. Kantelija oli jo aikaisemmin toimittanut pyydettyä selvitystä, jonka Kela oli hyväksynyt. Kela vaati kantelijaa kuitenkin etsimään edullisempaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kelalle-vakavia-moitteita-ja-hyvitysesitys-lainvastaisesta-toiminnasta-toimeentulotukiasiassa/
8.4.2022 Oikeusuutiset

Perheen sisäistä vuokramenoa ei otettu huomioon toimeentulotukea myönnettäessä

KHO:2022:47 Perustoimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Muu perusmeno – Asumismeno – Vuokra – Perheen sisäinen vuokrameno Perheen alaikäinen lapsi omisti omakotitalon, jossa hän asui vanhempansa kanssa. Vanhempi oli vuokrannut lapselta talosta asunnon 400 euron kuukausivuokralla. Kansaneläkelaitos oli voinut hylätä vanhemman vaatimuksen vuokran huomioon ottamisesta menona myönnettäessä perheelle toimeentulotukea, koska kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/perheen-sisaista-vuokramenoa-ei-otettu-huomioon-toimeentulotukea-myonnettaessa/
8.4.2022 Oikeusuutiset

Virheellinen toimeentulotuki ei ollut korjattavissa uudella KELAn hallintopäätöksellä

KHO:2022:46 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Asiavirheen korjaaminen – Takaisinperintä – Kansaneläkelaitoksen toimivalta – Muutoksen edellytykset Kansaneläkelaitoksen mukaan se oli myöntänyt X:lle perusteettomasti perustoimeentulotukea ajalle 1.11.2017–31.7.2018 yhteensä yli 5 000 euroa. X oli lainvastaisesti jättänyt ilmoittamatta Kelalle uuden pankkitilinsä ja sille tehdyt käteispanot sekä ulkomailla oleskelunsa. Kela oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/virheellinen-toimeentulotuki-ei-ollut-korjattavissa-uudella-kelan-hallintopaatoksella/
13.9.2021 Oikeusuutiset

Aiemmasta perustoimeentulotuesta säästyneet varat voitiin ottaa huomioon käytettävissä olevina varoina uutta tukea myönnettäessä

KHO:2021:129 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Käytettävissä olevat varat – Pankkitili – Säästöt – Toimeentulotuen viimesijaisuus – Kansaneläkelaitos Sosiaalihuollon asiakkaan pankkitilillä olleet säästöt, jotka olivat kertyneet muun ohella aiemmin myönnetystä perustoimeentulotuesta, voitiin ottaa huomioon käytettävissä olevina varoina määriteltäessä hänen oikeuttaan perustoimeentulotukeen myöhemmiltä kuukausilta. KHO:2021:129    

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/aiemmasta-perustoimeentulotuesta-saastyneet-varat-voitiin-ottaa-huomioon-kaytettavissa-olevina-varoina-uutta-tukea-myonnettaessa/
17.6.2020 Oikeusuutiset

Lähivanhemmalla ei ollut oikeutta toimeentulotukeen siltä osin kun niitä oli haettu lapsen ja etävanhemman tapaamisista aiheutuviin kuluihin.

KHO:2020:75 Toimeentulotuki – Perustoimeentulotuki – Perusosa – Muu perusmeno – Lähivanhemman toimeentulotuki – Lapsen tapaaminen etävanhemman kanssa – Matkakulut Lastenvalvojan vahvistamassa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehdyssä sopimuksessa oli sovittu, että lähivanhempi maksaa lapsen kulut, jotka aiheutuivat etävanhemman tapaamisesta. Kansaneläkelaitos ei ollut myöntänyt lähivanhemmalle perustoimeentulotukea lapsen matkakuluihin, koska lapsen tapaamisesta aiheutuneita…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/lahivanhemmalla-ei-ollut-oikeutta-toimeentulotukeen-silta-osin-kun-niita-oli-haettu-lapsen-ja-etavanhemman-tapaamisista-aiheutuviin-kuluihin/
9.4.2019 Oikeusuutiset

KHO äänesti vahvennetussa jaostossa onko asunnon rahoitusvastike toimeentulotukeen oikeuttava asumiskustannus

Rahoitusvastike voidaan rinnastaa henkilökohtaiseen asuntolainaan ja sen lyhennyksiin. Lain tarkoituksen mukaista ei ole se, että rahoitusvastike otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon asumismenona. A oli omistanut asunto-osakeyhtiössä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet yhtiön omistuksessa olevan rakennuksen valmistumisesta lähtien. A oli käyttänyt huoneistoa asuntonaan. Asunto-osakeyhtiö oli perinyt osakkeenomistajilta kuukausittain rahoitusvastiketta kiinteistön uudisrakentamisesta yhtiölle aiheutuneiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/kho-aanesti-vahvennetussa-jaostossa-onko-asunnon-rahoitusvastike-toimeentulotukeen-oikeuttava-asumiskustannus/
5.11.2018 Oikeusuutiset

KELAn ei tarvinnut myöntää toimeentulotukea lääkekannabiksen hankintakuluihin

KHO:2018:148 Toimeentulotuki – Perusmeno – Kansaneläkelaitos – Tarpeellinen terveydenhuoltomeno – Lääkekannabisvalmiste – Fimean erityislupa – Yleinen hoitokäytäntö – Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukainen käyttöaihe – Masennus – Asiantuntijalääkäri Kansaneläkelaitos oli hylännyt A:n perustoimeentulotukihakemuksen siltä osin kuin hän oli hakenut rajattua maksusitoumusta erityisluvallisille lääkekannabisvalmisteille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko A:lle määrätyistä lääkekannabisvalmisteista aiheutuvia menoja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/kelan-ei-tarvinnut-myontaa-toimeentulotukea-laakekannabiksen-hankintakuluihin/
14.8.2018 Oikeusuutiset

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella ei oikeutta perustoimeentulotukeen

Helsingin HAO: Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Tilapäinen oleskelu – Kiireellinen toimeentulotuen tarve – Turvapaikanhakija – Täytäntöönpanokelpoinen päätös Asiassa oli kysymys kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen hakijan oikeudesta perustoimeentulotukeen. Hallinto-oikeus oli 26.10.2016 hylännyt X:n turvapaikkaa koskeneen valituksen. X:lle oli 8.12.2016 ilmoitettu, että hänen vastaanottopalvelunsa päättyvät 7.1.2017. Kansaneläkelaitos oli 12.1.2017 hylännyt X:n hakemuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kielteisen-turvapaikkapaatoksen-saaneella-ei-oikeutta-perustoimeentulotukeen/
15.1.2018 Oikeusuutiset

Toimeentulotukea ei voitu periä takaisin kuolinpesäosuudesta, jota rasitti toisten osakkaiden hallintaoikeus

KHO:2018:7 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen takaisinperintä – Takaisinperinnän perusteet – Takaisinperintäehto – Perintä kuolinpesäosuudesta – Keskinäinen testamentti – Omaisuuden käyttö- ja hallintaoikeus A:n isovanhemmat B ja C olivat vuonna 2008 allekirjoittamassaan keskinäisessä testamentissa määränneet viimeisenä tahtonaan ja testamenttinaan, että toisen heistä kuoltua jälkeen jäävä saa täyden käyttö- ja hallintaoikeuden kaikkeen pesän…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/toimeentulotukea-ei-voitu-peria-takaisin-kuolinpesaosuudesta-jota-rasitti-toisten-osakkaiden-hallintaoikeus/
12.1.2018 Oikeusuutiset

Toimeentulotukivalitusten määrät ovat kasvussa hallinto-oikeuksissa

Toimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta on kasvattanut hallinto-oikeuksiin tulevien toimeentulotukea koskevien valitusten määrää. On odotettavissa, että se lisää myös korkeimman hallinto-oikeuden työmäärää alkaneena vuonna. Kelassa on vireillä poikkeuksellisen paljon toimeentulotukeen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli viime vuoden aikana 132 perustoimeentulotukeen liittyvää valitusta. Määrä kasvaa mitä todennäköisimmin tämän vuoden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/toimeentulotukivalitusten-maarat-ovat-kasvussa-hallinto-oikeuksissa/