Työn tilaajalla ei ollut valitusoikeutta urakoitsijan työntekijän olleskelulupaa koskevasta päätöksestä

12.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HaO: Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Toimeksiantajan valitusoikeus – Työnantajan käsite

Asiassa oli kysymys toimeksiantajan valitusoikeudesta työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa. A oli hakenut työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen virolaisen työnantajan Y OÜ:n palveluksessa Suomessa toimivan toimeksiantajan X Oy:n työkohteissa. Työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös oli ollut kielteinen, eikä Maahanmuuttovirasto ollut myöntänyt A:lle oleskelulupaa. X Oy oli valittanut asiassa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus totesi, ettei työnantajan käsitettä ollut määritelty ulkomaalaislaissa tai sen esitöissä, joten se oli lähtökohtaisesti ymmärrettävä samoin kuin työoikeudellisesti. Y OÜ:n ja X Oy:n välisessä aliurakkasopimuksessa oli sovittu ainoastaan työn tuloksesta, ja työn johdon ja valvonnan oli katsottava olevan aliurakoitsijalla eli Y OÜ:llä. Hallinto-oikeus katsoi, että työsuhteen tunnusmerkit viittasivat tässä tapauksessa Y OÜ:öön, jota oli siten pidettävä ulkomaalaislain 194 §:ssä tarkoitettuna työnantajana. Näin ollen toimeksiantaja X Oy:llä ei ollut asiassa valitusoikeutta ulkomaalaislain 194 §:n erityissäännöksen nojalla. Lisäksi hallinto-oikeus totesi, ettei päätöstä ollut kohdistettu X Oy:öön, ja katsoi, ettei se välittömästi vaikuttanut X Oy:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. X Oy:llä ei näin ollen ollut valitusoikeutta myöskään hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n 1 momentin nojalla. Valitus jätettiin tutkimatta.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments