Ministerille lähetetty kansalaiskirje kuului jukisuuslain soveltamisalaan

14.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:48 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Ministerille lähetetty kirje – Kansalaiskirje – Ministeriön asiakirja

Kysymys koski sitä, kuuluiko eräs yksityishenkilön ministerille lähettämä niin sanottu kansalaiskirje julkisuuslain soveltamisalan piiriin vai ei.

Ministereille lähetettyjen kansalaiskirjeiden julkisuusasemaa koskevan arvioinnin lähtökohta oli, että ministeri on paitsi poliittista luottamustehtävää hoitava hallituksen jäsen, myös ministeriönsä päällikkö, joka tässä ominaisuudessa käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Julkisuuslain tarkoitukseen nähden ja lain 5 §:n 2 momentti huomioon ottaen oli perusteltua katsoa, että muun ohella sellaiset ministerin saamat sinänsä kansalaiskirjeiksi luonnehdittavat asiakirjat, joiden oli sisältönsä perusteella katsottava toimitetun ministerille ministeriön toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa, olivat tuon ministeriön hallussa olevia viranomaisen asiakirjoja. Koska kirjeen julkisuusasemaa koskeva arviointi tuli tehdä tapauskohtaisesti kirjeen sisällön ja sen tarkoituksen perusteella, sillä seikalla, oliko kirje nimenomaisesti osoitettu ministeriölle tai oliko ministeri siirtänyt sen ministeriön käsiteltäväksi, ei ollut tämän arvioinnin kannalta ratkaisevaa merkitystä.

Kysymyksessä olevan kansalaiskirjeen oli sisältöönsä ja tarkoitukseensa nähden katsottava toimitetun ministerille ministeriön toimialaan ja tehtäviin kuuluvassa asiassa. Se ei siten jäänyt julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 1 kohdassa säädetyn perusteella sanotun lain soveltamisalan ulkopuolelle vaan se oli sanotun pykälän 2 momentissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja, johon julkisuuslakia sovelletaan ja jota koskeva tiedonsaantioikeus määräytyy sanotun lain perusteella.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments