Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminta sähköistyy

14.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hal­lin­to- ja eri­tyis­tuo­miois­tui­mis­sa otet­tiin mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti ko­ko­naan säh­köis­tä oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sia, kun säh­köi­sen oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sin mah­dol­lis­ta­van HAI­PA-tie­to­jär­jes­tel­män käyt­tö aloi­tet­tiin tou­ko­kuun alus­sa. Näi­tä tuo­miois­tui­mia ovat kor­kein hal­lin­to-oi­keus, alu­eel­li­set hal­lin­to-oi­keu­det, Ah­ve­nan­maan hal­lin­to­tuo­miois­tuin, va­kuu­tusoi­keus, mark­ki­na­oi­keus ja työ­tuo­miois­tuin.

Oikeusministeriön HAIPA-hankkeessa on luotu HAIPA-tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiprosessiin liittyvien asiakirjojen käsittelemisen sähköisesti asian vireille tulosta tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantoon saakka. Vaikka vallitsevat poikkeusolot ovat asettaneet haasteita erityisesti tuomioistuinten henkilöstön kouluttautumiselle, käyttöönoton ensivaiheet ovat sujuneet hyvin. Edellä mainituissa hallintotuomioistuimissa aikaisemmin käytössä olleet asiankäsittelyjärjestelmät jäävät HAIPA-järjestelmän rinnalle käyttöön toistaiseksi ja tuomioistuimet ottavat uuden järjestelmän käyttöön vaiheittain.

Hallintotuomioistuimet käsittelevät vuosittain kymmeniä tuhansia asioita, joista suurin osa koskee yksittäisiä kansalaisia. Suurimpia asiaryhmiä ovat sosiaaliturvaan, maahanmuuttoon, ympäristöön ja rakentamiseen sekä verotukseen liittyvät asiat. Tuomioistuinten toiminnan sähköistymisen ensimmäiset askeleet otettiin kesällä 2018, jolloin käyttöön tuli kansalaisten ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen sähköinen asiointipalvelu. Se mahdollistaa hallintotuomioistuimissa asioimisen Suomi.fi-tunnistautumista käyttävän sähköisen portaalin kautta. Tässä palvelussa kansalainen voi laittaa vireille valituksen, toimittaa tuomioistuimelle asiakirjaselvitystä ja saada tuomioistuimen päätöksen tiedoksi, mikä helpottaa ja nopeuttaa asiointia. Tavoitteena on, että jo lähitulevaisuudessa valtaosa kansalaisten asioinnista tapahtuu sen kautta. Palvelu on yhdistetty uuteen HAlPA-järjestelmään.

Kansalaisten asiointipalvelun lisäksi HAIPA-hankkeessa kehitetään oma sähköinen asiointipalvelu hallintotuomioistuimissa asioiville viranomaisille. Oman asiointipalvelunsa tulevat saamaan myös hallintotuomioistuinten sivutoimiset asiantuntijajäsenet. Nämä palvelut otetaan käyttöön niiden valmistuttua. Viranomaisilla on myös mahdollisuus liittää omat asiankäsittelyjärjestelmänsä HAIPAan. Tältä osin hanke tekee parhaillaan yhteistyötä muun muassa Maahanmuuttoviraston ja verohallinnon kanssa.

HAIPA-järjestelmän käyttöönotto on edellyttänyt hallintotuomioistuinten istuntosalien ja henkilöstön työpisteiden varustelun päivittämistä sähköisen asiankäsittelyn edellyttämälle tasolle. Näiden uudistusten voidaan arvioida sujuvoittavan työskentelyä myös vallitsevissa poikkeusolosuhteissa.

HAIPAssa ei tuomioistuinten osalta ole kysymys vain tietojärjestelmästä, vaan toimintatapojen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. HAIPA tuo hallintotuomioistuinten työhön muutoksia, jotka edellyttävät tuomioistuinten henkilöstöltä paitsi kouluttautumista itse järjestelmän käyttöön myös totuttautumista uusiin työ- ja toimintatapoihin paperisten asiakirjojen jäädessä historiaan. Kun HAIPA tulee tuomioistuimissa tutuksi, se nopeuttaa ja joustavoittaa niiden toimintaa, minkä voidaan arvioida jatkossa lyhentävän jonkin verran tuomioistuinten käsittelyaikoja. Toiminnan sähköistymisestä on arvioitu koituvan taloudellisia hyötyjä paitsi tuomioistuimille myös niiden sidosryhmille kuten muille valtion viranomaisille, kunnallishallinnolle sekä julkishallinnon tehtäviä hoitaville yhteisöille.

HAIPA-hanke on osa Tuomioistuinvirastoa.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminta sähköistyy

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments