EUT: Puolan on keskeytettävä ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaostoa koskevien säännösten soveltaminen

19.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Puolan on välittömästi keskeytettävä ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaoston toimivallasta tuomareita koskevissa kurinpitoasioissa annettujen kansallisten säännösten soveltaminen

Komission esittämät tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevat perusteet oikeuttavat väliaikaisten toimenpiteiden myöntämisen.

Vuonna 2017 Puolassa säädettiin Sąd Najwyższyn (ylin tuomioistuin, Puola) ja yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevasta uudesta kurinpitojärjestelmästä. Tämän lainsäädäntöuudistuksen nojalla Sąd Najwyższyyn perustettiin uusi jaosto, Izba Dyscyplinarna (kurinpitojaosto). Izba Dyscyplinarnan toimivaltaan kuuluvat muun muassa Sąd Najwyższyn tuomareita koskevat kurinpitoasiat sekä muutoksenhakuasteena yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevat kurinpitoasiat.
Komissio katsoi, että Puola ei ollut noudattanut unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan, koska se oli säätänyt tuomareita koskevasta uudesta kurinpitojärjestelmästä. Komissio nosti sen vuoksi 25.10.2019 kanteen unionin tuomioistuimessa. Komissio katsoo erityisesti, ettei uusi kurinpitojärjestelmä takaa Izba Dyscyplinarnan riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Izba Dyscyplinarnaan kuuluu pelkästään Krajowa Rada Sądownictwan (kansallinen tuomarineuvosto, jäljempänä KRS) valitsemia tuomareita; sen jäseniin kuuluvat 15 tuomaria on valinnut Sejm (parlamentin alahuone).
Unionin tuomioistuin, jolle Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (ylin tuomioistuin – työ- ja sosiaaliturvaoikeudellisten asioiden jaosto) oli esittänyt ennakkoratkaisupyynnön, totesi 19.11.2019 antamassaan tuomiossa erityisesti, että unionin oikeus on esteenä sille, että unionin oikeuden soveltamista koskevat oikeusriidat voivat kuulua sellaisen elimen yksinomaiseen toimivaltaan, joka ei ole riippumaton ja puolueeton tuomioistuin.
Ratkaistessaan esittämäänsä ennakkoratkaisupyyntöön johtaneet asiat Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych katsoi 5.12.2019 ja 15.1.2020 antamissaan tuomioissa erityisesti, ettei Izba Dyscyplinarnaa voida pitää unionin oikeudessa ja Puolan oikeudessa tarkoitettuna tuomioistuimena, kun otetaan huomioon sen perustamiseen liittyneet olosuhteet, sen toimivallan laajuus, sen kokoonpano sekä KRS:n osallisuus sen muodostamisessa. Izba Dyscyplinarna jatkoi lainkäyttötoimintaansa kyseisten tuomioiden jälkeen.
Tässä tilanteessa komissio (Belgian, Tanskan, Alankomaiden, Suomen ja Ruotsin tukemana) pyysi 23.1.2020 unionin tuomioistuinta velvoittamaan välitoimimenettelyssä Puolan toteuttamaan seuraavat väliaikaiset toimenpiteet: 1) keskeyttämään jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen johdosta annettavaan unionin tuomioistuimen tuomioon (jäljempänä lopullinen tuomio) asti niiden säännösten soveltamisen, jotka ovat perustana Sąd Najwyższy – Izba Dyscyplinarnan toimivallalle käsitellä tuomareita koskevia kurinpitoasioita ensimmäisenä asteena ja muutoksenhakuasteena, 2) pidättäytymään siirtämästä Izba Dyscyplinarnassa vireillä olevia asioita ratkaisukokoonpanolle, joka ei täytä riippumattomuuden vaatimuksia, jotka on määritelty erityisesti edellä mainitussa tuomiossa A. K., ja 3) ilmoittamaan komissiolle viimeistään yhden kuukauden kuluttua vaadittujen väliaikaisten toimenpiteiden määräämistä koskevan unionin tuomioistuimen määräyksen tiedoksi antamisesta kaikki toimenpiteet, jotka se on toteuttanut noudattaakseen kyseistä määräystä täysimääräisesti. Lisäksi komissio varasi itselleen oikeuden esittää lisähakemuksen uhkasakon määräämisestä maksettavaksi, jos komissiolle ilmoitetuista tiedoista ilmenee, että Puola ei noudata täysimääräisesti komission välitoimihakemuksen johdosta määrättyjä väliaikaisia toimenpiteitä.
Tänään antamassaan määräyksessä unionin tuomioistuin hylkää aluksi Puolan väitteet, joiden mukaan komission tekemä välitoimihakemus olisi jätettävä tutkimatta. Siltä osin kuin on kyse unionin tuomioistuimen toimivallasta määrätä kyseessä olevia väliaikaisia toimenpiteitä, unionin tuomioistuin korostaa, että vaikka lainkäytön järjestäminen jäsenvaltioissa kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, jäsenvaltioiden on kuitenkin tätä toimivaltaa käyttäessään noudatettava unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan. Näin ollen jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kurinpitojärjestelmä, jota sovelletaan niiden oikeussuojakeinojen järjestelmään unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla kuuluvien kansallisten tuomioistuinten tuomareihin, on tuomareiden riippumattomuuden periaatteen mukainen, erityisesti varmistamalla, että mainittujen tuomioistuinten tuomareita vastaan aloitetuissa kurinpitomenettelyissä annetut ratkaisut ovat sellaisen elimen määräysvallassa, joka itse täyttää tehokkaan oikeussuojan edellyttämät takeet, kuten riippumattomuuden. Näin ollen unionin tuomioistuimella on toimivalta määrätä väliaikaisista toimenpiteistä Izba Dyscyplinarnan toimivaltaa tuomareiden kurinpitojärjestelmässä koskevien säännösten soveltamisen keskeyttämiseksi.
Unionin tuomioistuin muistuttaa tämän jälkeen, että välitoimista päättävä tuomari voi määrätä väliaikaisia toimenpiteitä vain, 1) jos on selvitetty, että niistä määrääminen ilmeisesti on tosiasiallisesti ja oikeudellisesti perusteltua (fumus boni juris), ja 2) nämä toimenpiteet ovat kiireellisiä siinä mielessä, että unionin etuja, joita komissio edustaa, koskevan vakavan ja korjaamattoman vahingon välttämiseksi on tarpeen, että näistä toimista määrätään ja niiden vaikutukset alkavat jo ennen kuin pääasiassa annetaan ratkaisu. Välitoimista päättävän tuomarin on myös tarvittaessa vertailtava kaikkia kysymyksessä olevia intressejä.
Fumus boni juris –edellytyksen täyttymisen osalta unionin tuomioistuin korostaa ensiksi, että tämä edellytys täyttyy, jos ainakin jokin välitoimien hakijan pääasian kanteen tueksi esittämistä perusteista vaikuttaa siltä, että sille ilmeisesti on vakavasti otettava perustelu. Antamatta tässä yhteydessä asiaratkaisua perusteluista, joihin asianosaiset ovat vedonneet jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen yhteydessä, unionin tuomioistuin toteaa, että kun otetaan huomioon komission esittämät tosiasioita koskevat seikat ja erityisesti 24.6.2019 annetussa tuomiossa ja tuomiossa A. K esitetyt tulkintaa koskevat seikat, niin perustelut, joihin jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa kanteessa vedotaan sen osoittamiseksi, että Izba Dyscyplinarna ei ole riippumaton ja puolueeton, vaikuttavat siltä, että niille ilmeisesti on vakavasti otettava perustelu.
Kiireellisyyttä koskevan edellytyksen osalta unionin tuomioistuin muistuttaa toiseksi, että välitoimimenettelyn tarkoituksena on turvata annettavan lopullisen ratkaisun täysi tehokkuus, jotta vältettäisiin aukot unionin tuomioistuimen takaamassa oikeussuojassa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kiireellisyyttä on arvioitava siihen nähden, onko asiassa tarpeen antaa väliaikainen ratkaisu, jotta vältytään siltä, että väliaikaista oikeussuojaa pyytäneelle asianosaiselle aiheutuu vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa. Tässä tapauksessa komissio vetoaa siihen, että riidanalaisten kansallisten säännösten soveltaminen aiheuttaa vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa unionin oikeusjärjestyksen toiminnan kannalta. Unionin tuomioistuimen mukaan Sąd Najwyższyn ja yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevissa kurinpitoasioissa toimivaltaisen Izba Dyscyplinarnan riippumattomuuden takaaminen on olennaista sekä Sąd Najwyższyn että yleisten tuomioistuinten riippumattomuuden turvaamiseksi. Jo Sąd Najwyższyn ja yleisten tuomioistuinten tuomareiden näköpiirissä oleva riski joutua kurinpitomenettelyyn, joka voi johtaa asian saattamiseen sellaisen elimen käsiteltäväksi, jonka riippumattomuutta ei ole taattu, voi nimittäin sellaisenaan heikentää heidän omaa riippumattomuuttaan. Unionin tuomioistuin muistuttaakin, että se, että Sąd Najwyższyn riippumattomuutta ei voida taata, voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa unionin oikeusjärjestykselle ja näin ollen unionin oikeuteen perustuville yksityisten oikeuksille sekä SEU 2 artiklassa vahvistetuille arvoille8, jotka ovat unionin perustana, muun muassa oikeusvaltiota koskevalle arvolle. Näin ollen riidanalaisten kansallisten säännösten soveltaminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa unionin oikeusjärjestykselle siltä osin kuin niissä annetaan toimivalta Sąd Najwyższyn ja yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevien kurinpitoasioiden käsittelyyn sellaiselle elimelle – tässä tapauksessa Izba Dyscyplinarnalle – jonka riippumattomuutta ei voida taata. Tässä tilanteessa unionin tuomioistuin katsoo, että komission pyytämien väliaikaisten toimenpiteiden kiireellisyys on osoitettu.
Unionin tuomioistuin arvioi kolmanneksi, puoltaako kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu komission pyytämien väliaikaisten toimenpiteiden myöntämistä. Unionin tuomioistuin toteaa, ettei näiden toimenpiteiden myöntäminen merkitsisi Izba Dyscyplinarnan lakkauttamista eikä siten myöskään sen hallinto- ja talouspalvelujen lopettamista vaan ainoastaan sen toiminnan väliaikaista keskeyttämistä lopullisen tuomion julistamiseen asti. Koska mainittujen toimenpiteiden myöntäminen merkitsisi sitä, että Izba Dyscyplinarnassa vireillä olevien asioiden käsittelyä on lykättävä lopullisen tuomion julistamiseen asti, näiden asioiden lykkäämisestä asianomaisille oikeussubjekteille aiheutuva haitta olisi lisäksi pienempi kuin haitta, joka aiheutuisi näiden asioiden käsittelystä sellaisessa elimessä eli Izba Dyscyplinarnassa, jonka osalta ei voida ensi näkemältä sulkea pois sitä, että kyseinen elin ei ole riippumaton ja puolueeton. Tässä tilanteessa unionin tuomioistuin katsoo intressivertailun lopputuloksen puoltavan komission pyytämien väliaikaisten toimenpiteiden myöntämistä.

Tämän vuoksi unionin tuomioistuin hyväksyy komission välitoimihakemuksen.

Unionin tuomioistuin antaa lopullisen ratkaisunsa tämän asian asiakysymyksestä myöhemmin. Välitoimimääräys ei vaikuta pääasian ratkaisuun.

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen sellaista jäsenvaltiota vastaan, joka ei noudata unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan, voi nostaa komissio tai jokin toinen jäsenvaltio. Jos unionin tuomioistuin toteaa, että jäsenyysvelvoitteita ei ole noudatettu, kyseessä olevan jäsenvaltion on toteutettava tuomion noudattamisen edellyttämät toimenpiteet mahdollisimman pian.
Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio ei ole toteuttanut tuomion noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä, se voi nostaa uuden kanteen, jossa se vaatii rahamääräisiä seuraamuksia. Jos jäsenvaltio ei ole ilmoittanut direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä komissiolle, unionin tuomioistuin voi komission ehdotuksesta määrätä seuraamuksista jo ensimmäistä tuomiota annettaessa.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments