TIVI: Kaikki tuomioistuimissa käsiteltävät asiat pyritään hoitamaan vaarantamatta kenenkään terveyttä

19.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to suo­sit­te­lee, että kaik­ki tuo­miois­tui­mis­sa kä­si­tel­tä­vät asiat py­ri­tään hoi­ta­maan käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la re­surs­seil­la, jos se vain on mah­dol­lis­ta al­tis­ta­mat­ta tuo­miois­tuin­ten hen­ki­lö­kun­taa ja tuo­miois­tui­mis­sa asioi­via ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le. Poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta oi­keu­den­käyn­tei­hin liit­ty­viin mää­rä­ai­koi­hin ei ole sää­det­ty muu­tok­sia. Tuo­miois­tui­men kut­su­jen ja ke­ho­tus­ten si­säl­tö on en­nal­laan, el­lei asiak­kaal­le ole muu­ta il­moi­tet­tu. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to an­toi uu­den oh­jeis­tuk­sen tuo­miois­tui­mil­le ei­len.

Tuomioistuinten toiminnassa suositellaan hyödyntämään mahdollisimman paljon etäosallistumista pääkäsittelyiden, suullisten käsittelyiden, valmisteluistuntojen ja sovittelujen osalta. Istunnon puheenjohtaja päättää tapauskohtaisesti keiden henkilökohtainen paikallaolo tuomioistuimessa on välttämätöntä ja ketkä voivat osallistua etäyhteydellä tai vaihtoehtoisesti puheyhteyden kautta.

Pääasiassa sellaiset asiat, jotka edellyttävät jonkun asianosaisen henkilökohtaista läsnäoloa ja joita ei voida käsitellä etäyhteyksin, voidaan peruuttaa tai niiden käsittelyä voidaan lykätä. Tämä suositus ei koske kiireellisiä pakkokeinoasioita ja vangitun vastaajan rikosasioita. Tuomioistuinvirasto on jo aiemmin antanut suositukset asioiden priorisoinnista, jos se on tarpeen.

Tuomioistuinvirasto suosittelee myös, että tuomioistuinten tiloissa tehdään tarvittavat järjestelyt siellä asioivien henkilöiden lähikontaktin välttämiseksi. Ainakin ne istuntokäsittelyt, joissa asianosaisten määrä ylittää kymmenen henkilöä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan niin, että istunto jaetaan useaan saliin, joista on kuva- ja ääniyhteys toisiinsa.

Tuomioistuinten asiakaspalvelun on jatkuttava poikkeusoloissakin normaalisti. Asiakkaita kehotetaan sähköiseen ja puhelimitse tapahtuvaan asiointiin.

Tuomioistuimia kehotetaan myös tehostamaan viestintäänsä sisäisesti sekä asiakkaisiin ja sidosryhmiin päin. Poikkeusolot eivät muuta oikeudenkäyntien julkisuudesta voimassa olevia säännöksiä. Oikeudenkäyntien julkisuudesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Puheenjohtaja tekee tapauskohtaisesti oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat päätökset.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Tuomioistuinvirasto suosittaa, että tuomioistuimissa siirryttäisiin mahdollisimman laajalti etätyöhön sikäli kuin työntekijän työtehtävät sen mahdollistavat.

http://www.tuomioistuinvirasto.fi/fi/index/loader.html.stx?path=/channels/public/www/tuomioistuinvirasto/fi/structured_nav/ajankohtaista/2020/457pl2pTQ

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments