Saapuneiden asioiden määrä kasvoi viime vuonna hovioikeuksissa, käräjäoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa

24.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuon­na 2019 saa­pu­nei­den asioi­den mää­rä kas­voi ho­vioi­keuk­sis­sa, kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa ja hal­lin­to-oi­keuk­sis­sa. Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen, mark­ki­na­oi­keu­teen, työ­tuo­miois­tui­meen ja va­kuu­tusoi­keu­teen saa­pu­nei­den asioi­den mää­rä vä­he­ni edel­li­sen vuo­den ta­sos­ta. Kor­keim­man oi­keu­den ko­ko­nais­asia­mää­rä py­syi edel­li­sen vuo­den ta­sol­la. Tämä sel­vi­ää oi­keus­mi­nis­te­riön jul­kai­sus­ta: Tuo­miois­tuin­ten työ­ti­las­to­ja 2019.

Käräjäoikeuksissa keskimääräiset käsittelyajat pitenivät rikosasioissa, kun taas laajoissa riita-asioissa, summaarisissa asioissa ja velkajärjestelyasioissa käsittelyajat lyhenivät.

Keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja markkinaoikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa, hovioikeuksissa ja työtuomioistuimessa keskimääräiset käsittelyajat pitenivät.

Oikeusministeriön julkaisussa olevat asiamäärätilastot on tuotettu suoraan tuomioistuinten tietojärjestelmistä sekä osittain kyselyjen pohjalta. Julkaisu on laadittu lähinnä hallinnolliseen käyttöön työmäärien seuraamista varten.

Julkaisun liitetaulukoissa on esitetty asiamääräkehityksen lisäksi myös muita tilastoja tuomioistuinten toimintaan vaikuttavista seikoista mm. henkilötyövuosista. Taulukkoliitteissä on esitetty myös tuomioistuinten nimikekohtaisia tilastoja.

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2019 löytyy osoitteesta

Tuomioistuintilastot vuosilta 2011 – 2019 löytyvät valtioneuvoston julkaisuarkistosta osoitteesta

Tilastokeskuksen julkaisemina tuomioistuintilastot löytyvät vuoteen 2013 saakka osoitteesta:

Tilastokeskuksen oikeustilastot (mm. tuomitut rangaistukset) löytyvät osoitteesta:

TIVI tiedote http://www.tuomioistuinvirasto.fi/fi/index/loader.html.stx?path=/channels/public/www/tuomioistuinvirasto/fi/structured_nav/ajankohtaista/2020/DoihuWXHw

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments