AOA:n päätös osakeyhtiön poistamisesta rekisteristä

18.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli Patentti- ja rekisterihallituksen (jäljempänä PRH) menettelyä kiinteistöosakeyhtiön kaupparekisteristä poistamisessa puuttuvien tilinpäätöstietojen vuoksi. Kantelijan mukaan kyseinen yhtiö oli niin sanottu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka ei asunto-osakeyhtiölain mukaan tarvitse ilmoittaa ja rekisteröidä tilinpäätöstietojaan kaupparekisteriin. Yhtiö oli jättänyt reagoimatta PRH:n lakiin perustumattomiin kirjeisiin, jotka sisälsivät vaatimuksen tilinpäätöstietojen toimittamisesta. Kantelijan mielestä oli täysin kohtuutonta ja hallintolain vastaista, että yhtiön itsensä olisi tullut reagoida viranomaisen aiheettomaan pyyntöön välttääkseen kaupparekisteristä poiston.


PRH katsoi, että hallintolain 50 §:n perusteella omasta mielestään aiheettoman kehotuskirjeen tilinpäätösasiakirjojen toimittamiseksi saavan asianosaisen on aktiivisesti toimittava ja vaadittava virheen korjaamista. Muussa tapauksessa PRH ei voi korjata mahdollista väärää päätöstään. Asiavirheen korjaamista koskevissa hallintolain säännöksissä on kuitenkin mielestäni kysymys yhtäältä asianosaisen oikeussuojakeinosta ja toisaalta viranomaisen velvollisuudesta oma-aloitteisesti korjata menettelynsä virheellisyys. Näin ollen yksin hallintolain 50 §:n hallinnon oikeussuojakeinoja koskevan sääntelyn perusteella ei asianosaiselle voi nähdäkseni asettaa aktiivista toimintavelvollisuutta tilanteessa, jossa viranomainen on aiheettomasti lähettänyt kehotuksen tilinpäätöstietojen toimittamisesta.

Osakeyhtiön toimintavelvollisuudesta nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa ei ole säädetty osakeyhtiölaissa tai muualla lainsäädännössä. Katson julkisen vallan lainalaisuusperiaatteen edellyttävän, että hallintotoiminnan kohteena olevan toimintavelvollisuus torjuakseen hänen tai sen oikeuksiin puuttumisen on perustuttava lakiin.

Saatan PRH:n tietoon käsitykseni siitä, että asiaosaisella ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta ilmoittaa rekisteriviranomaiselle, että sen tilinpäätöstietoja koskeva pyyntö on ollut aiheeton ja lakiin perustumaton.

..kaupparekisterimerkintöjä koskeva oikeussuojajärjestelmä on edelleen tulkinnanvarainen. Kuten korkein hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, on kysymys valituskelpoisesta hallintopäätöksestä myös tapauksessa, jossa yhtiö poistetaan rekisteristä. Tällöin tulee pohdittavaksi, minkälainen hallintopäätös valitusosoituksineen rekisteristä poistamisesta tulisi tehdä, jotta säännönmukainen muutoksenhakukeinojen käyttö tulisi mahdolliseksi.

Osakeyhtiön poistaminen kaupparekisteristä (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments