AOA selvittää Senaatti-kiinteistöjen aseman valtion monopolivuokranantajana

9.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos. Valtion liikelaitokset ovat osa valtiota. Liikelaitosmalli perustuu liiketaloudellisten periaatteiden noudattamiseen julkisten palvelujen tuottamisessa. Valtion liikelaitokset eivät ole valtiosta erillisiä oikeushenkilöitä. Valtion liikelaitosten henkilöstö on valtion henkilöstöä. Rikoslain 40 luvun 11 §:n mukaan virkamiehellä tarkoitetaan muun muassa henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtion liikelaitokseen ja julkisyhteisön työn-tekijällä henkilöä, joka on työsopimussuhteessa valtion liikelaitokseen. Vaikuttaa ilmeiseltä, että Senaatti-kiinteistöjen ja virastojen väliset sopimukset eivät ole yksityisoikeudellisia vuokrasopimuksia, vaikka ainakin osassa niistä viitataankin lakiin liikehuoneiston vuokraamisesta. Mainittu laki koskee vuokraamista toiselta eikä sellaisesta tilanteesta ole in house -sopimuksissa kysymys.”

Vuokrasopimukseksi otsikoitu valtion sisäinen asiakirja näyttää siis käytännössä joskus muodostavan tosiasiallisen esteen sille, että säännösten edellyttämät välttämättömät korjaukset tai perusparannukset voitaisiin toteuttaa rakennuksissa ja toimitiloissa. Laillisuusvalvonnan näkökulmasta vuokrasopimuksiksi otsikoidut asiakirjat ovat omiaan hämärtämään vastuun kohdentamista niihin tahoihin, jotka tosiasiallisesti näyttävät käyttävän määräysvaltaa toimitilojen lainmukaisuutta koskevien vaatimusten täyttämisestä päätettäessä.

“Olen ottanut omasta aloitteestani tarkasteltavaksi sen oikeudellisen perustan, johon tukeutuen Senaatti-kiinteistöt valtion osana (VaVM 33/2010 vp, s. 3) luovuttaa kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja vastiketta vastaan valtion virastojen ja laitosten käyttöön ja asettaa samalla ehtoja niiden kunnossapitoa ja perusparannuksia koskeville vastuilleen ja omalle roolilleen tahona, jonka lähtökohtaisesti tulee huolehtia valtion kiinteistövarallisuudesta. Samalla olen katsonut perustelluksi ottaa lähemmin esille myös kysymyksen siitä, onko Senaatti-kiinteistöjen tehtä-vissä osia, joiden voidaan katsoa kuuluvan julkisen hallintotehtävän tai oikeusasiamiehen toimi-valtaa koskevassa perustuslain 109 §:ssä tarkoitettujen julkisten tehtävien piiriin.”

Apulaisoikeusasiamies tutkii Senaatti-kiinteistöjen aseman valtion monopolivuokranantajana (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments