Päivityksiä Asianajotoimintaa koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin

9.10.2019 | Tiedotteet

Asianajajaliiton hallitus on 4.10.2019 vahvistanut välittömästi voimaan astuvan muutoksen Yleisten lupaehtojen asianajajan toimen harjoittamiseksi osakeyhtiössä (B 11) kohdan 18 mukaisiin velvoitteisiin. Muutoksen myötä asianajotoimistojen ei enää tarvitse toimittaa tilintarkastuskertomusta Asianajajaliittoon, mutta kertomus tulee aina toimistotarkastuksen yhteydessä esittää tarkastajalle sekä toimittaa pyynnöstä Asianajajaliitolle.

Asianajotoimintaa koskevat säädökset ja ohjeet ovat keskeinen osa asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimuksia.

• 00 Sisällysluettelo, lokakuu 2019
• B 11 Yleiset lupaehdot asianajajan toimen harjoittamiseksi osakeyhtiössä (hall. 4.10.2019)

Päivittyneet asiakirjat löytyvät nettisivuiltamme Asianajotoimintaa koskevista säädöksistä ja ohjeista.