Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020. Oikeusavun palkkiot eivät nouse.

11.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää oikeusministeriön hallinnonalalle 954 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2020. Kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon, ehdotettu määrärahataso on 14,5 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.

Syyttäjälaitokselle, tuomioistuimille, oikeusavulle ja Rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan yhteensä 5,2 miljoonan euron vuotuista lisämäärärahaa. Tämä on tarpeen poliisin toiminnan laajentuessa, jotta koko rikosketjun toimintakyky säilyy ja rikosvastuun toteutuminen paranee. Lisäksi hallinnonalan resurssien turvaamiseksi esitetään oikeuslaitokselle ja Rikosseuraamuslaitokselle yhteensä 0,7 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Rikollisuuden ehkäisyn tehostamiseen esitetään 2,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta. Erityisesti väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittujen sekä nuorten rikoksentekijöiden auttamiseen panostetaan, jotta kuntoutusta voitaisiin tarjota myös vankilan ulkopuolella ja yhdyskuntaseuraamuksiin yhdistettynä.

Ylivelkaantumista ja siihen liittyviä ongelmia vähennetään. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta ja näihin palveluihin ohjaamista esitetään tehostettavaksi kohdistamalla 1 miljoonan euron lisämääräraha oikeusapu- ja edunvalvontapiireille.

Oikeudenkäynneissä keskitetään näytön vastaanottamista käräjäoikeuksiin, joissa todistelu videoidaan mahdollisia muutoksenhakuasteiden käsittelyjä varten. Hankkeen valmistelu alkaa vuonna 2020 ja tavoitteena on ottaa uusi toimintapa käyttöön vuonna 2022. Perustamiskustannuksiin esitetään yhteensä 4,5 miljoonaa euroa jakautuen kahdelle vuodelle.

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ehdotetaan hallintotuomioistuimille ja oikeusavulle 1,8 miljoonaa euron lisäystä kuluvan vuoden tasoon verrattuna.

Väestön ikääntyminen kasvattaa yleisen edunvalvonnan tarvetta. Edunvalvontatoimistoihin esitetään palkattavaksi 10 uutta henkilöä, mikä edellyttää 0,6 miljoonan euron lisäystä vuodessa.

Ulosotossa harmaan talouden torjunnan 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta ehdotetaan jatkettavaksi vuonna 2020. Lisämäärärahalla on muun muassa laajennettu erikoisperinnän toiminta valtakunnalliseksi.

Tuomioistuinvirasto käynnistää toimintansa vuonna 2020. Virasto vastaa tuomioistuinten toimintaedellytyksistä ja keskushallintotehtävistä. Uudelle virastolle esitetään 1,7 miljoonan euron lisärahoitusta.

Lisäksi oikeusministeriölle osoitetaan yhteensä 2,3 miljoonaa euroa hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseen.

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020

Avainsanat