Markkinaoikeus: KKV:lla ei toimivaltaa puuttua hankintaan, joka oli aloitettu ennen hankintalain 15 luvun voimaantuloa.

25.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Naantalin kaupunki – kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – toimivalta – tutkimatta jättäminen

Nyt kysymyksessä oleva hankintamenettely on siis aloitettu jo ennen 1.1.2017 eli ennen hankintalain 15 luvun voimaantuloa. Näin ollen KKV:llä ei ole ollut toimivaltaa tehdä markkinaoikeudelle esitystä seuraamuksen määräämisestä liittyen edellä todettuun hankintamenettelyyn. KKV:n esitys on siten jätettävä tutkimatta.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. KKV on näin ollen velvoitettava korvaamaan kuultavan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Markkinaoikeus jättää Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston korvaamaan CGI Suomi Oy:n oikeudenkäyntikulut 8.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Avainsanat