EIT antoi Suomea koskevan ratkaisun turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa

30.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 26. syyskuuta Suomea koskevan ratkaisunsa turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa.

Valittaja oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua vuonna 2015 Irakiin palauttamista vastaan.

Maahanmuuttovirasto hylkäsi hänen turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksensa ja myös hallinto-oikeus hylkäsi hänen valituksensa.

Valittaja teki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle valituksen, jossa hän väitti, että hänen palauttaminen Irakiin merkitsisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan (kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto) ja 2 artiklan (oikeus elämään) loukkaamista. EIT antoi tapauksessa väliaikaismääräyksen, jonka mukaan valittajaa ei saanut palauttaa ennen kuin hänen asiansa EIT:ssä oli käsitelty.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 19.12.2018 tekemällään päätöksellä hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset siltä osin kuin valittajille ei ole myönnetty oleskelulupaa toissijaisen suojelun perusteella sekä käännyttämisen osalta. Se palautti asian käsittelyn Maahanmuuttovirastolle ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentissa tarkoitetun oleskeluluvan myöntämiseksi. Ulkomaalaisvirasto myönsi 15.2.2019 valittajalle oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella neljäksi vuodeksi.

Edellä mainituista syistä EIT katsoi, että valitukseen johtaneet seikat on kansallisesti asianmukaisesti ratkaistu eikä asian käsittelyn jatkaminen ole siten tarpeen. Se poisti myönnetyn väliaikaismääräyksen ja valituksen käsittelyn asialistaltaan.

UM:n tiedote: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Suomea koskevan ratkaisun turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa

Ratkaisu on luettavissa EIT:n nettisivuilla osoitteessa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196437

Avainsanat