Vakuutusoikeuden täysistunto arvioi onko sillä toimivalta määrätä ansiopäivärahan takaisinperintää koskevan päätöksen täytäntöönpano keskeytettäväksi

15.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Toimivalta – Täytäntöönpanon keskeyttäminen – Päätöksen poistaminen

Vakuutusoikeus katsoi, että päätöksen poistamista koskevassa hakemusasiassa esitetty vaatimus täytäntöönpanon keskeyttämisestä voitiin ottaa tutkittavaksi.
 
Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 20 § koskee menettelyä päätöksen purkamista koskevissa asioissa. Kyseisen lainkohdan 2 momenttia ei siis tule soveltaa päätöksen poistamista koskevassa asiassa. Poistamista koskevassa asiassa tulee soveltaa mainitun lain 19 §:ää, jonka 1 momentissa on säädetty, että menettelystä päätöksen poistamisessa sovelletaan muuten, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään valituksesta. Näin ollen vakuutusoikeus katsoo, että A:n täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva vaatimus voidaan hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin nojalla ottaa tutkittavaksi vakuutusoikeudessa.
 

Avainsanat