Kraftwerk voitti tekijänoikeusriidan EU-tuomioistuimessa

31.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pelham ym. C-476/17 Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – Samplaaminen (sampling) – 2 artiklan c alakohta – Äänitteiden tuottaja – Kappaleenvalmistusoikeus – ”Osittainen” kappaleenvalmistus – 5 artiklan 2 ja 3 kohta – Poikkeukset ja rajoitukset – Ulottuvuus – 5 artiklan 3 kohdan d alakohta – Lainaukset – Direktiivi 2006/115/EY – 9 artiklan 1 kohdan b alakohta – Levitysoikeus – Perusoikeudet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 13 artikla – Taiteen vapaus

1)      Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 2 artiklan c alakohtaa on tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan valossa siten, että äänitteiden tuottajalle mainitussa säännöksessä annettu yksinoikeus sallia tai kieltää kappaleen valmistaminen äänitteestään mahdollistaa sen, että tuottaja voi vastustaa sitä, että kolmas ottaa hänen äänitteestään – hyvin lyhyenkin – ääninäytteen sisällyttääkseen sen toiseen äänitteeseen, ellei kyseistä näytettä sisällytetä siihen muutetussa ja kuuntelemalla tunnistamattomassa muodossa.

2)      Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/115/EY 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että äänite, joka sisältää toisesta äänitteestä siirrettyjä musiikkinäytteitä, ei ole kyseisessä säännöksessä tarkoitettu toisen äänitteen kopio, jos siinä ei toisteta kyseistä äänitettä kokonaan tai olennaiselta osin.

3)      Jäsenvaltio ei voi säätää kansallisessa oikeudessaan muusta direktiivin 2001/29 2 artiklan c alakohdassa säädettyä äänitteiden tuottajan oikeutta koskevasta poikkeuksesta tai rajoituksesta kuin niistä, joista säädetään kyseisen direktiivin 5 artiklassa.

4)      Direktiivin 2001/29 5 artiklan 3 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että siinä tarkoitettu käsite ”lainaukset” ei käsitä tilannetta, jossa lainaamisen kohteena olevaa teosta ei ole mahdollista tunnistaa.

5)      Direktiivin 2001/29 2 artiklan c alakohtaa on tulkittava siten, että se on toimenpide, jolla yhdenmukaistetaan täysimääräisesti siinä tarkoitetun oikeuden aineellinen sisältö.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216552&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5085588

Avainsanat