Työryhmä esittää tarkistuksia ylimpien laillisuusvalvojien tehtävienjakoon

5.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö asetti 25.9.2018 työryhmän selvittämään ja arvioimaan eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin välisen tehtävien jaon nykytilaa, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia sekä laatimaan arviointiin perustuvat linjausehdotukset. Työnjaon ja yhteistyön kehittämismahdollisuudet tuli arvioida perustuslain asettamissa reunaehdoissa. Asettamispäätöksen mukaan työryhmän päätyessä arvioinnissaan tarpeeseen tarkistaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, tähän valmistelutyöhön asetetaan erillinen työryhmä.

Työryhmä pitää valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettua lakia (1224/1990) perusteiltaan edelleen pääosin tarkoituksenmukaisena ja toimivana. Työryhmän mielestä mainittua lakia olisi kuitenkin perusteltua tarkistaa paremmin vastaamaan laillisuusvalvojien perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädettyjä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja. Tarkoituksenmukainen tehtävienjaon laajennus olisi työryhmän näkemyksen mukaan toteutettavissa lisäämällä toiminnan luonteen (aiheperuste) ja valvonnan näkökulman (näkökulmaperuste) käyttöä jakoperusteena. Tehtävienjakolain tällainen tarkistaminen antaisi nykyistä paremmat edellytykset oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välisen työnjaon kehittämiseen myös laillisuusvalvonnan tulevia tarpeita vastaavaksi.

Työryhmän kaavailemilla tehtävienjakolain muutoksilla ei olisi vaikutusta ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan, vaan tehtävien jakaminen olisi vastaisuudessakin ainoastaan ensisijainen toimintatapa.

Tiedote

OM_2019_24_Ylimpien_laillisuusvalvojien_tehtavanjako.pdf (1.512Mt)  

Avainsanat