Liikenteen käyttömaksu Saksassa on EU-oikeuden vastainen

18.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maksu on syrjivä, koska sen taloudellinen rasitus kohdistuu käytännössä ainoastaan muissa jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajiin ja kuljettajiin.

EU-tuomioistuimen tuomio on ratkaisu jäsenvaltioiden väliseen kanteeseen. Jäsenvaltion toista jäsenvaltiota vastaan nostamat jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevat kanteet ovat hyvin harvinaisia. Nyt kyseessä oleva kanne on seitsemäs yhteensä kahdeksasta unionin tuomioistuimen historiassa, kahdeksas asia on vireillä: Slovenia v. Kroatia C-457/18.

Vuonna 2015 Saksa antoi oikeussäännöt, joilla otetaan käyttöön maksu liittovaltion teiden, moottoritiet mukaan lukien, käyttämisestä henkilöajoneuvoilla: infrastruktuurin käyttömaksu.
Tällä maksulla Saksa aikoo siirtyä verotukseen perustuvasta rahoitusjärjestelmästä osittain rahoitusjärjestelmään, joka perustuu periaatteisiin ”käyttäjä maksaa” ja ”saastuttaja maksaa”. Tämä maksun tuotto kohdennetaan kokonaisuudessaan tieinfrastruktuurin rahoittamiseen ja sen määrä lasketaan ajoneuvon moottorin tilavuuden, käyttövoiman ja päästöluokan perusteella.Saksassa rekisteröidyn ajoneuvon omistajan on maksettava infrastruktuurin käyttömaksu vuosivinjetin muodossa, ja sen määrä on enintään 130 euroa. Ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen omistajan tai kuljettajan on maksettava maksu ainoastaan, jos hän käyttää moottoriteitä. Tällöin on mahdollista valita kymmenen päivän vinjetti (2,50–25 euroa), kahden kuukauden vinjetti (7–50 euroa) tai vuosivinjetti (korkeintaan 130 euroa).
Samanaikaisesti Saksa on säätänyt, että siitä lähtien, kun infrastruktuurin käyttömaksun kerääminen aloitetaan, Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajat saavat  ajoneuvoverovapautuksen, jonka määrä on vähintään yhtä suuri kuin heidän maksamansa käyttömaksun määrä.
Itävalta katsoo, että infrastruktuurin käyttömaksun ja Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen ajoneuvoverovapautuksen yhteisvaikutus sekä infrastruktuurin käyttömaksun käyttöönottoa ja soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat unionin oikeuden ja erityisesti kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää koskevan kiellon vastaisia.
Pyydettyään lausuntoa komissiolta – joka ei antanut lausuntoa asianmukaisen määräajan kuluessa – Itävalta nosti unionin tuomioistuimessa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen Saksaa vastaan. Tässä oikeudenkäyntimenettelyssä Alankomaat tukee Itävaltaa, kun taas Saksaa tukee Tanska.
Tämänpäiväisessä tuomiossaan unionin tuomioistuin toteaa, että infrastruktuurin käyttömaksun ja ajoneuvoverovapautuksen, josta hyötyvät Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajat, yhteisvaikutus merkitsee kansalaisuuteen perustuvaa välillistä syrjintää sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteiden loukkaamista.
Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon osalta unionin tuomioistuin toteaa, että Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajien vapauttaminen ajoneuvoverosta aiheuttaa sen, että näiden omistajien maksama infrastruktuurin käyttömaksu kompensoidaan kokonaan siten, että kyseisestä maksusta aiheutuva taloudellinen rasitus kohdistuu  tosiasiallisesti yksinomaan muissa jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajiin ja kuljettajiin.

Tiedote suomeksi

Avainsanat