Skip to main content

Vägledande regler om god advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed

(15.1.2009, Advokatförbundets delegation 26.1.2023)

(Inofficiell översättning)

1 INLEDNING

En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet iaktta god advokatsed (5 § 1 mom. i lagen om advokater och 33 § 1 mom. i Finlands Advokatförbunds stadgar).

 

1.1 God advokatsed – dess bindande karaktär och källor

Vad god advokatsed kräver, uttrycks förutom i lag och Finlands Advokatförbunds (advokatförbundets) stadgar också i

1. dessa vägledande regler om god advokatsed (vägledande regler);
2. andra regler som är bindande för advokater;
3. avgöranden i tillsynsärenden och disciplinära ärenden; och
4. acceptabel praxis som har antagits av advokatkåren.

De viktigaste elementen i god advokatsed har sammanställts i dessa vägledande regler. Reglerna beskriver dock inte innehållet i god advokatsed på ett uttömmande sätt. Därför kan inte allt som inte uttryckligen förbjuds i reglerna utan vidare anses vara tillåtet.

I de avgöranden och andra ställningstaganden som har gjorts av advokatförbundets organ ingår tolkningar av vad god advokatsed innebär.

En advokat ska förutom god advokatsed följa vad som stadgas i lag om handhavandet av uppdrag som advokaten förordnats eller utsetts till eller andra advokatuppdrag.

 

1.2 Gränsöverskridande verksamhet

Vid gränsöverskridande verksamhet på Europeiska unionens område och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska en finländsk advokat i första hand följa reglerna om god advokatsed inom Europeiska unionen i den mån som delegationen har fastställt att reglerna är bindande för finländska advokater, och i andra hand dessa vägledande regler.

Då en finländsk advokat handhar uppdrag i andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska advokaten utöver det som anges ovan följa respektive lands etiska regler.

 

2 ADVOKATKÅREN SOM EN DEL AV SAMHÄLLET

 

2.1 Rättsstatens principer

En rättsstat bygger på respekten för lag och rätt vilket advokatkåren ska stödja genom sin verksamhet.

 

2.2 Advokatkårens självständighet och oberoende

För att kunna försvara grundrättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt upprätthålla rättsstaten måste advokatkåren stå oberoende från den offentliga makten.

Advokatkårens rätt att självständigt fastställa regler och bestämmelser som ska följas av advokaterna och övervaka att reglerna följs, främjar kårens oberoende av den offentliga makten.

 

2.3 Advokatkåren som en del av rättsstaten

I en rättsstat har advokatkåren en viktig uppgift att upprätthålla och utveckla rättsordningen och att handha rättskipning samt att förebygga och lösa tvister.

I sin verksamhet ska advokaten beakta

  1. klienter som ska kunna lita på advokatens lojalitet;
  2. klienternas motparter som advokaten ska bemöta sakligt och vars lagliga rättheter advokaten ska respektera; och
  3. domstolar och andra myndigheter inför vilka advokaten ska handla enligt lag och god advokatsed och främja en god och effektiv rättskipning.

 

3 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

 

3.1 Lojalitet

En advokat ska vara lojal mot sin klient. En advokat ska inom ramen för vad lag och god advokatsed förutsätter efter bästa förmåga tillvarata sin klients intressen och rättigheter.

 

3.2 Oberoende

En advokat ska utföra sina uppdrag oberoende av sådant yttre inflytande som kan inverka störande på advokatens förmåga att fullt ut tillvarata sin klients intressen. En advokat får inte låta sitt handlande påverkas av egna intressen, betungande eller besvärliga omständigheter som anknyter till ärendet eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet, ras, kön, politisk eller religiös övertygelse eller andra liknande omständigheter.

Advokaten ska vid utförandet av ett uppdrag bevara sitt oberoende, även om uppdraget skulle kräva åtgärder eller avgöranden som inte tilltalar klienten, dennes motpart, myndigheterna eller andra instanser.

 

3.3 Ojävighet

En advokat som tar emot ett uppdrag och vid handhavandet av detta ska vara ojävig.

 

3.4 Förtroende

En advokat får inte utan lov yppa en enskilds eller en familjs hemlighet eller yrkes- eller affärshemligheter som han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning (sekretessplikt).

En advokat får inte heller utan lov yppa andra uppgifter om klienten och dennes omständigheter som han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning (tystnadsplikt).

 

3.5 Oförvitlighet

En advokat ska utföra de uppdrag som har anförtrotts honom eller henne redbart och uppträda sakligt och korrekt. I sitt yrkesutövande liksom i övrigt ska en advokat undvika allt som kan skada advokatkårens anseende eller minska förtroendet för advokatkåren.

 

4 ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

 

4.1 Noggrannhet och effektivitet

En advokat ska utföra uppdragen med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet utan att förorsaka klienten onödiga kostnader.

 

4.2 Yrkeskompetens

En advokat är skyldig att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens och följa rättsutvecklingen i synnerhet på de områden där advokaten är verksam. Advokaten ska regelbundet fortbilda sig.

En advokat får inte ta emot ett uppdrag om han eller hon inte besitter den yrkeskompetens som uppdraget kräver eller annars inte är kapabel att sköta uppdraget på tillbörligt sätt.

 

4.3 Sekretessplikt

En advokats skyldighet att iaktta sekretess- och tystnadsplikt är inte begränsad i tid. Den som skyddas av sekretess- och tystnadsplikt har dock rätt att befria advokaten från denna skyldighet.

En advokat kan dessutom befrias från sin skyldighet att iaktta sekretess- och tystnadsplikt i den mån

1. som lag eller advokatförbundets stadgar förpliktar därtill;
2. det är nödvändigt för att advokaten ska kunna värja sig mot anspråk; eller
3. det är nödvändigt för att advokaten ska kunna kräva in sina fordringar av klienten.

 

4.4 Skötsel av klientmedel

En advokat ska hålla penningtillgångar och övriga tillgångar som hör till någon annan (klientmedel) åtskilda från sina egna tillgångar.

En advokat ska på behörigt sätt informera den som har rätt till klientmedlen om influtna medel och dess användning.

En advokat ska utan dröjsmål återbetala klientmedlen till den som har rätt till dem när grunden för innehavet av medlen inte längre föreligger.

När ett uppdrag är slutfört ska advokaten utan dröjsmål lämna en slutredovisning till den som har rätt till klientmedlen.

En advokat får inte ställa som villkor för sin prestation att den som har rätt till klientmedlen godkänner redovisningen i förväg.

 

4.5 Svarsskyldighet

En advokat är skyldig att inom skälig tid svara på begäran om kontakter som ställs inom ramen för advokatverksamheten, om det inte på grund av tidigare svar eller andra liknande orsaker är uppenbart onödigt.

En advokat som har meddelat sig ta hand om uppdrag på främmande språk är skyldig att vid behov använda detta språk i sin advokatverksamhet.

 

4.6 Ersättning för anskaffning av uppdrag

En advokat får inte till någon avstå eller utlova en del av sitt arvode eller annan gottgörelse för uppdrag eller anskaffning av uppdrag.

 

4.7 Utnyttjande av upptagningar

En advokat får inte medverka till att uttalanden som en person har gett och bandats in utan dennas vetskap erbjuds som bevismaterial eller utnyttjas på annat sätt utan motiverad anledning.

 

5 ADVOKATEN OCH KLIENTEN

 

5.1 Mottagande av uppdrag

En advokat som åtar sig ett uppdrag ska innan uppdraget tas emot kontrollera att han eller hon inte är jävig att åta sig detta.

En advokat har rätt att besluta huruvida han eller hon tar emot ett uppdrag, om advokaten inte enligt lag är skyldig att ta hand om uppdraget.

En advokat som inte vill åta sig ett erbjudet uppdrag ska utan oskäligt dröjsmål meddela det till uppdragsgivaren. Advokaten behöver inte ange skäl för att inte anta ett uppdrag.

 

5.2 Ansvarsbegränsning

En advokat har rätt att begränsa sitt ansvar gentemot klienten, om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till uppdragets art och andra omständigheter. Ansvaret gentemot en konsument får inte begränsas utan särskilda skäl. Ansvaret får ej begränsas så att det understiger det aktuella minimiförsäkringsbelopp som advokatförbundet har fastställt för förmögenhetsansvarsförsäkringen.

 

5.3 Överföring av uppdrag till någon annan

En advokat får inte utan klientens samtycke överföra handhavandet av ett uppdrag till någon utanför sin byrå.

Om en klient utgår från att advokaten personligen handhar ett uppdrag får advokaten inte utan klientens samtycke överföra uppdraget till någon annan jurist på sin byrå.

När det gäller domstolsärenden och uppdrag som grundar sig på förordnanden ska en advokat dessutom iaktta vad som särskilt har bestämts om skyldigheten att begära tillstånd av domstol eller annan myndighet för överföring av uppdrag till någon annan.

 

5.4 Kontakt med klienten

En advokat ska hålla klienten à jour med hur ärendet fortskrider och framför allt sörja för att klienten utan dröjsmål informeras om avgöranden, beslut eller förlikning i ärendet.

Klientens frågor som gäller ärendet ska besvaras utan oskäligt dröjsmål, om det inte på grund av tidigare svar eller av annan liknande orsak är uppenbart onödigt. Om det inte är möjligt att besvara en fråga, ska advokaten sörja för att klienten informeras om när advokaten kan ge svar.

 

5.5 Godkännande av viktiga avgöranden

En advokat ska inhämta sin klients godkännande för viktiga åtgärder som berör klientens rättigheter, ifall inte sakens brådskande natur eller andra vägande skäl förhindrar det.

 

5.6 Möjlighet till förlikning

Under ett ärendes gång ska advokaten bedöma om det finns möjlighet att lösa tvisten på förlikningsväg eller med hjälp av alternativa tvistlösningsmetoder.

 

5.7 Affärstransaktioner med klienten

En advokat ska undvika sådana affärstransaktioner med sin klient som inte hör till advokatverksamheten.

 

5.8 Skyldighet att frånträda uppdrag

En advokat är skyldig att frånträda uppdrag om sådan omständighet efter dess mottagande framkommer, enligt vilken advokaten har varit eller har blivit jävig.

En advokat är också skyldig att frånträda ett uppdrag

1. om advokaten på grund av laga förfall eller någon annan tvingande omständighet är förhindrad att fullfölja uppdraget; eller

2. om klienten begär att advokaten ska handla i strid med lag eller god advokatsed och trots påpekande vidhåller sin begäran.

 

5.9 Rätt att frånträda uppdrag

En advokat får inte utan klientens samtycke frånträda ett antaget uppdrag, om inte advokaten är skyldig att frånträda uppdraget, klienten handlar ohederligt, det har uppstått en förtroendekris mellan klienten och advokaten till följd av klientens handlande eller det annars föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger åtminstone om klienten också efter advokatens påpekanden

1. i väsentliga avseenden är oense med advokaten om hur uppdraget borde skötas;

2. i väsentliga avseenden handlar i strid med advokatens råd;

3. väsentligen försummar sin skyldighet att medverka;

4. uppträder osakligt eller i orimlig grad betungar advokaten; eller

5. låter bli att betala förskott eller faktura som advokaten har rätt att fordra.

 

5.10 Rutiner vid frånträdande av uppdrag

En advokat som frånträder ett uppdrag ska undvika att gå till väga på ett sådant sätt som kan skada klientens intressen. Advokaten ska ge klienten skälig tid att anlita en annan advokat.

En advokat ska utan dröjsmål informera klienten om att han eller hon frånträder uppdraget och ange skäl till detta.

När det gäller domstolsärenden och uppdrag som en advokat har förordnats eller utsetts till ska advokaten dessutom iaktta vad som särskilt har bestämts om skyldigheten att begära tillstånd av domstol eller annan myndighet för frånträdande av uppdrag.

 

5.11 Utlämnande av handlingar

När ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört ska advokaten till klienten lämna ut sådana handlingar som tillhör denna.

 

5.12 Advokatarvode

Det arvode som en advokat debiterar klienten ska vara skäligt och överensstämma med bestämmelserna i lagar och förordningar och advokatförbundets stadgar.

 

5.13 Täckande av advokatkostnader med externa medel

En advokat ska på eget initiativ informera klienten om möjligheten att få advokatens kostnader täckta via en rättsskyddsförsäkring eller med allmänna medel.

 

5.14 Kostnadsyrkanden

Om möjligt ska de kostnader som klienten har orsakats på grund av uppdraget indrivas av motparten.

Vid en rättegång ska en advokat informera sig om motpartens kostnadsyrkanden och framställa befogade anmärkningar.

 

5.15 Meningsskiljaktigheter om arvodet

En advokat ska försöka lösa fakturarelaterade meningsskiljaktigheter mellan klienten och advokaten genom förlikning.

Om en klient inte godkänner en faktura, ska advokaten upplysa klienten om hur denna ska gå till väga för att föra meningsskiljaktigheten som en arvodestvist till advokatförbundets tillsynsnämnd för behandling.

 

6 JÄV

 

6.1 Jäv i samma sak

En advokat får inte ta emot ett uppdrag som gäller samma sak från två eller flera klienter, om klienternas intressen eller rättigheter i ärendet står i konflikt med varandra eller det finns en uppenbar risk för intressekonflikt.

En advokat får dock anta ett uppdrag från två eller flera klienter även om klienterna skulle ha motsatta intressen, när uppdraget innebär att upprätta ett avtal eller medla och samtliga klienter begär advokatens medverkan. I sådana fall är advokaten skyldig att jämlikt beakta alla uppdragsgivares intressen och har, om det senare eventuellt uppstår en tvist, inte rätt att biträda någon av dem.

 

6.2 Jäv till följd av lojalitetsplikt

En advokat får inte utan klienternas samtycke anta ett uppdrag mot en nuvarande eller tidigare klient, om advokaten genom att anta uppdraget bryter mot sin lojalitetsplikt gentemot den nya klienten eller den nuvarande eller tidigare klienten som är motpart.

Omfattningen av advokatens lojalitetsplikt under uppdragets gång och utsträckningen av lojalitetsplikten efter att uppdraget är slutfört påverkas exempelvis av uppdragets art och omfattning, sakens betydelse för klienten samt klientförhållandets längd och klientens betydelse för advokaten.

 

6.3 Jäv till följd av sekretess- och tystnadsplikt

En advokat får inte anta ett uppdrag, om advokaten i samband med ett annat uppdrag har fått kännedom om omständigheter som omfattas av sekretess- eller tystnadsplikt och som kan påverka advokatens förmåga att fullt ut tillvarata klientens intressen.

En advokat kan dock anta ett uppdrag, om den som skyddas av sekretessplikten har gett sitt samtycke till att advokaten använder de uppgifter som omfattas av sekretess- och tystnadsplikten. Advokaten får inte begära samtycke i syfte att använda uppgifterna mot den som ger samtycke.

 

6.4 Jäv till följd av ekonomisk eller personlig anknytning

En advokat får inte anta ett uppdrag om advokaten själv, personer som står advokaten nära eller person som arbetar på samma byrå eller inom samma byrågemenskap har en sådan ekonomisk eller personlig anknytning till uppdraget som kan påverka advokatens förmåga att fullt ut tillvarata klientens intressen.

Om anknytningen inte är betydande, ger samtycke från klienten advokaten rätt att anta uppdraget.

 

6.5 Jäv i advokatbyrån

Det som anges i punkterna 6.1–6.3 tillämpas förutom på advokaten också på andra personer som arbetar på samma advokatbyrå.

Det som sagts ovan tillämpas inte på en person som för byråns räkning sköter en advokatuppgift som underleverans eller annars som en självständig näringsidkare av projektnatur eller i ett anställningsförhållande till någon annan än byrån, om personens tillträde till annan information än sådan som hänför sig till advokatuppgiften och som omfattas av sekretess- och tystnadsplikt klart, täckande och tillförlitligt har begränsats genom advokatbyråns informationstekniska lösningar och andra behövliga åtgärder.

Det som anges i punkt 6.4 om jäv för advokaten utgör inget hinder för advokater vid samma advokatbyrå eller som är inte är jäviga att handha uppdraget i fråga.

 

6.6 Inhämtande av samtycke

Innan det samtycke som avses i 6.2, 6.3 och 6.4 inhämtas ska advokaten i detalj klargöra för klienten vilka omständigheter som medför jäv, så att klienten har tillräckliga förutsättningar att avgöra om han eller hon ska ge sitt samtycke eller inte. En advokat får inte begära samtycke av en klient som kan bedömas sakna förmåga att förstå innebörden av ett samtycke.

Samtycke ska inhämtas utan att advokatens sekretess- och tystnadsplikt eftersätts.

 

6.7 Byte av byrå

Jäv i ny byrå

Om en advokat eller någon annan jurist har övergått till en ny byrå, ska advokaterna på den nya byrån i sin jävsprövning beakta de uppdrag som den nyinträdda advokaten eller juristen tidigare själv har handhaft och de uppgifter som omfattas av sekretess- eller tystnadsplikt som den nya advokaten eller juristen annars har haft tillgång till.

Personligt jäv för den nyinträdda advokaten

På den nya byrån får en nyinträdd advokat inte handha ett uppdrag om

1. advokatens tidigare byrå sköter ett uppdrag för motparten till en klient vid den nya byrån; och

2. motparten hade gett uppdraget till den tidigare byrån innan advokaten övergick till den nya byrån.

Det som här har sagts utgör inget hinder för en annan advokat vid den nya byrån att anta uppdraget, om inte han eller hon själv är jävig.

Jäv i den tidigare byrån

Trots advokatens övergång är advokaterna vid den tidigare byrån skyldiga att i sin jävsprövning beakta de uppgifter som advokaten i fråga tidigare skött vid byrån.

 

6.8 Information om omständigheter som påverkar jävsprövningen

Om en advokat anser sig inte jävig men har kännedom om omständigheter som med fog kan ge anledning till tvivel på hans eller hennes ojävighet, ska advokaten upplysa klienten om dessa omständigheter.

Upplysningsskyldigheten ska tillgodoses utan att advokatens sekretess- och tystnadsplikt bryts.

 

7 ADVOKATEN OCH MOTPARTEN

 

7.1 Förlikning

En advokat får inte utan särskilda skäl vidta rättsliga åtgärder utan att informera motparten om sin klients anspråk och utan att ge motparten skälig betänketid och möjlighet att lösa tvisten genom förlikning.

 

7.2 Att åberopa förlikningserbjudande

En advokat får inte utan motpartens samtycke utanför avtalsförhandlingarna åberopa ett förlikningserbjudande som har framförts av motparten.

 

7.3 Förbud mot påtryckningar

En advokat får inte otillbörligt utöva påtryckning på motparten. I enlighet med detta är det inte tillåtet:

1. att göra en otillbörlig anmälan till polis- eller åklagarmyndighet eller annan myndighet eller hota med en sådan;

2. att hota att sprida kränkande uppgifter om motparten; samt

3. att utan giltigt skäl appellera till utom-stående eller hota med en sådan åtgärd.

En advokat får inte heller göra uttalanden som nedvärderar motparten, om inte uttalandena är nödvändiga för handläggningen av ärendet eller i övrigt för att tillvarata klientens intressen.

 

7.4 Vägledning av motparten

Vid kontakt med en motpart som inte anlitar eget biträde ska en advokat när så är påkallat påpeka att det i advokatens uppdrag inte ingår att tillvarata motpartens intressen. Dessutom ska advokaten vid behov råda motparten att anlita egen advokat.

En advokat får inte vilseleda motparten genom att lämna sådana uppgifter om faktiska förhållanden eller innehållet i rättsregler som advokaten vet är oriktiga.

 

7.5 Specifikation av kostnadsyrkande

I ett rättegångsärende ska de advokatkostnader som motparten har yrkats att betala specificeras tillräckligt noggrant så att motparten har möjlighet att bedöma deras skälighet.

 

8 ADVOKATEN OCH MYNDIGHETERNA

 

8.1 Att visa aktning

En advokat ska visa domstol den aktning som tillkommer den såsom utövare av domsmakten. En advokat får inte försöka påverka domstolen med osakliga medel eller rikta osaklig kritik mot domstolens arbete eller avgöranden.

 

8.2 Sanningsplikt och bevis

En advokat får inte till domstolen ge uttalanden som advokaten vet vara osanna eller bestrida uttalanden som han eller hon vet vara sanna.

En advokat är inte skyldig att utan särskilda skäl kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar är riktiga.

En advokat får inte medverka till att bevis förstörs eller förvanskas. En advokat är inte skyldig och har inte heller rätt att mot klientens vilja förete bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel, om det inte finns en laglig skyldighet för advokaten att göra detta.

 

8.3 Andra myndigheter och skiljemän

Vad som ovan har sagts om advokatens skyldigheter gentemot domstol gäller i tillämpliga delar också advokatens förhållande till andra myndigheter och skiljemän.

 

8.4 Vittnen, sakkunniga och andra som ska höras

En advokat får inte utöva otillbörlig påverkan på ett vittne.

En advokat har rätt att vara i kontakt också med vittnen som åberopats av motparten.

En advokat får inte göra uttalanden som är kränkande för ett vittne, om det inte är nödvändigt för handläggningen av saken eller annars för tillvaratagandet av klientens intressen.

Vad som ovan har sagts om vittnen tillämpas också på sakkunniga och andra som ska höras.

 

9 ADVOKATEN OCH ANDRA FÖRETRÄDARE FÖR YRKESKÅREN

 

9.1 Bemötande av andra inom samma yrkeskår

En advokat ska utan att äventyra klientens intressen visa företrädare för sin yrkeskår hänsyn och respekt och får inte rikta osaklig kritik mot den.

Tvister som gäller advokaters yrkesutövning ska i första hand lösa genom förlikning.

 

9.2 Kontakt med motparten

Om klientens motpart anlitar rättsligt biträde, får advokaten inte utan särskilda skäl ta direkt kontakt med motparten utan att motpartens biträde samtycker till det. I sådana fall ska motpartens biträde underrättas.

 

9.3 Att anlita en annan advokats tjänster

Om en advokat för klientens räkning anlitar en annan advokats tjänster, ska advokaten svara för den andra advokatens arvode och kostnader, om parterna inte har kommit överens om annat.

 

10 OFFENTLIGHET OCH MARKNADSFÖRING

 

10.1 Offentlighet

En advokat får gå ut offentligt med sin klients sak, om klienten godkänner det. Informationen ska vara saklig och advokaten får inte använda publiciteten för att uppnå egna fördelar.

 

10.2 Marknadsföring

Reklam och marknadsföring som avser advokatverksamhet ska vara sanningsenlig, saklig och förenlig med advokatkårens anseende. Det är förbjudet att erbjuda advokattjänster på ett osakligt sätt till exempel till personer som till följd av en olycka eller av andra liknande orsaker befinner sig i en utsatt situation.

Att nämna klientens namn eller ge andra uppgifter i marknadsföringssyfte är tillåtet bara om klienten samtycker till det.

En advokat får inte skaffa uppdrag genom att vända sig till en annan part i ett ärende som handläggs av advokaten utan att

1. ha inhämtat klientens samtycke;

2. klientens intressen eller rättegången kräver det; och

3. advokaten har grundad anledning att anta att parten inte redan har gett uppdraget till en annan advokat.

En advokat får inte låta en utomstående marknadsföra advokatens tjänster på ett sätt som är förbjudet för advokaten själv.

 

11 ORGANISERING AV ADVOKATBYRÅN

 

11.1 Territoriellt tillämpningsområde

De vägledande regler som gäller organisering av advokatbyråer tillämpas endast på byråer i Finland.

 

11.2 Byrågemenskap

Advokatverksamhet kan bedrivas i en byrågemenskap.

Med byrågemenskap avses en sammanslutning av två eller flera advokatbolag eller självständiga advokater som är verksamma i Finland eller i Finland och utomlands och som har gemensamma lokaler eller gemensam personal som deltar i handhavandet av advokatuppdrag. Också sådana advokatbolag eller självständiga advokater som avses ovan kan bilda en byrågemenskap, om de bedriver annat sådant samarbete som tydligt visar att advokatverksamheten är gemensam.

En advokat är skyldig att iaktta sekretess- och tystnadsplikt också gentemot de advokater och jurister vid andra advokatbyråer som ingår i byrågemenskapen. Inom byrågemenskapen har en advokat utan hinder av tystnadsplikten rätt att pröva huruvida han eller hon är förhindrad att sköta ett uppdrag.

 

11.3 Firma och kännetecken

En advokatbyrås firma ska vara förenlig med advokatkårens värdighet och överensstämma med sanningen. Firman får inte vara vilseledande. Ordet advokatbyrå eller en avledning av ordet på finska eller svenska ska ingå i firman.

En advokat får inte låta en utomstående använda material som är försett med advokatens namn, firma eller kontakt- eller identifikationsuppgifter.

 

11.4 Övrig verksamhet

Vid sin advokatbyrå får en advokat inte bedriva annat än advokatverksamhet och sådan verksamhet som direkt hänför sig till denna.

En advokat ska utforma sin advokatverksamhet så att den bildar en samlad helhet. Från sin advokatverksamhet får en advokat inte avskilja sådan verksamhet vars huvudsakliga innehåll är att erbjuda juridiska tjänster.

En advokat ska hålla sin advokatverksamhet ekonomiskt och organisatoriskt åtskild från sådan yrkes- och affärsverksamhet som inte har att göra med den.

 

11.5 Övervakning av personal

En advokat ska organisera sin byrå på ett ändamålsenligt sätt samt leda och övervaka personalens arbete. En advokat ska särskilt se till att också byråpersonalen följer god advokatsed.

En advokat svarar inte personligen för att de rättegångsbiträden med tillstånd som ingår i hans personal handlar i enlighet med de skyldigheter som ålagts biträdena i 8 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd när dessa fullgör sina uppdrag (8.6.2012).

En advokat ska föra adekvata förteckningar över mottagna rättegångsuppdrag och andra uppdrag samt över de åtgärder som vidtagits i samband med uppdragen och de klientmedel som ingår i dem (8.6.2012).

En advokat ska också se till att byråpersonalen liksom andra personer som regelmässigt eller tillfälligt utför tjänster för byrån iakttar sekretess- och tystnadsplikten.

En advokat får inte tillåta att byråpersonalen bedriver advokatverksamhet för egen räkning.

 

11.6 Datasäkerhet

En advokat ska sörja för datasäkerheten vid byrån så att inte utomstående olovligen kan skaffa sig tillgång till uppgifter om klienterna.

 

11.7 Ansvarsförsäkring

Med tanke på eventuella förmögenhetsskador ska en advokat eller en advokatbyrå teckna en ansvarsförsäkring som överensstämmer med de särskilda anvisningar som meddelats i frågan.

 

11.8 Advokaten är frånvarande och verksamheten avbryts eller upphör

En advokatbyrå ska organiseras så att klienten inte löper risk för rättsförlust på grund av att advokaten är frånvarande eller advokatverksamheten oväntat avbryts eller upphör.

 

12 ADVOKATEN OCH ADVOKATFÖRBUNDET

 

12.1 Utlämning av uppgifter

En advokat skall öppet, sanningsenligt och inom utsatt tid besvara frågor i ärenden som avses i lagen om advokater och i advokatförbundets stadgar. En advokat får inte vägra att lämna sådana uppgifter genom att hänvisa till sekretess- eller tystnadsplikten.

 

12.2 Ersättning av kostnader

När det gäller kostnaderna för tillsynsärenden eller arvodestvister som har behandlats av tillsynsnämnden får en advokat inte kräva ersättning för sina kostnader av den som har anhängiggjort tillsynsärendet eller arvodestvisten eller av någon annan instans.

 

IKRAFTTRÄDANDE OCH TILLÄMPNING AV ÄNDRINGARNA:

De ändringar som beslutades av delegationen till punkt 6.5 i dessa regler den 26 januari 2023 träder i kraft den 1 juni 2023.

De ändringar som beslutades av delegationen till punkt 11.5 i dessa regler den 8 juni 2012 träder i kraft den första januari 2013.

Delegationens beslut 15.1.2009 om ikraftträdandet av de vägledande reglerna om god advokatsed:
Principerna för god advokatsed framgår i väsentlig omfattning av de vägledande regler om god advokatsed jämte senare ändringar som har stadfästs på Finlands Advokatförbunds förbundsmöte den 9 juni 1972. Dessa regler ersätts från den 1 april 2009 med de nu godkända vägledande reglerna om god advokatsed.
När de godkända vägledande reglerna om god advokatsed träder i kraft tillämpas de också på anhängiggjorda tillsynsärenden. Beträffande påföljder tillämpas på tidigare förfaranden eller försummelser de vägledande regler om god advokatsed som för advokaten medför lindrigare påföljd.