Generic filters
Exact matches only
16.8.2016 Lausunnot

Lausunto osakeyhtiölain muutostarpeista

Dnro 29/2016 Lausuntopyyntönne: OM 32/41/2015, 18.5.2016LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA KOSKIEN OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARPEITA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.5.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien arviomuistiota (“Arviomuistio”) voimassa olevan osakeyhtiölain muutostarpeista. Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu arviomuistiossa esitetyn johdosta seuraavaa. 1 YLEISKOMMENTTI ARVIOMUISTION PERUSTELUISTA Asianajajaliitto pitää Arviomuistiossa esitettyjä yleisiä perusteluita, muun muassa elinkeinoelämän ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-osakeyhtiolain-muutostarpeista/
4.2.2016 Oikeusuutiset

HelHO: Vangittavaksi vaaditulla oikeus saada tietoonsa puolustautumisen kannalta välttämätön aineisto, direktiivi pantu puutteellisesti täytäntöön

HelHO:2015:15 Pakkokeinot Vangitseminen Tiedonsaantioikeus Esitutkintakertomus Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Esitutkintalain 4 luvun 15 § koskee sanamuotonsa perusteella kaikkia rikoksesta epäiltyjä henkilöitä. Siten esitutkintalain perusteella myös vapautensa menettäneen henkilön oikeutta saada tietoja esitutkinta-aineistosta voidaan rajoittaa. Direktiivin perusteella oikeutta tutustumisoikeuden rajoittamiseen ei kuitenkaan tällaisen henkilön kohdalla ole. Vapautensa menettäneellä on siten oikeus saada käyttöönsä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/helho-vangittavaksi-vaaditulla-oikeus-saada-tietoonsa-puolustautumisen-kannalta-valttamaton-aineisto-direktiivi-pantu-puutteellisesti-taytantoon/
27.10.2015 Oikeusuutiset

Poliisilla oikeus saada KELAlta salassapidettäviä tietoja henkirikostutkinnassa.

Itä-Suomen HaO: Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tiedonsaantioikeus – Salassa pidettävä asiakirja – Virkasalaisuus – Todistamiskielto – poliisi – Oikeushyvien punninta – Kiireellisyys – Kuulematta jättäminen Hallinto-oikeus toteaa, että keskusrikospoliisi on pyytänyt Kelalta kaikkea sillä olevaa tietoa kadonneesta henkilöstä ja hänen kahdesta perheenjäsenestään. Tietopyynnön mukaan katoamiseen liittyvät olosuhteet ovat sittemmin johtaneet esitutkintaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/poliisilla-oikeus-saada-kelalta-salassapidettavia-tietoja-henkirikostutkinnassa/
19.10.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin sekä tiedonsaantioikeudesta ja menettelytavoista rangaistusmääräysasiassa

Direktiivi 2010/64/EU – Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä- Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä – Asiaa koskevat menettelytapaohjeet rangaistusmääräykstä vastustettaessa Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Amtsgericht Laufen (Saksa). Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1)      Oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU 1–3 artiklaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-tulkkaukseen-ja-kaannoksiin-seka-tiedonsaantioikeudesta-ja-menettelytavoista-rangaistusmaaraysasiassa/
20.5.2014 Oikeusuutiset

Vakuutuslääkäreitä koskevat tiedot ovat julkisia

KHO:2014:83 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Julkinen tehtävä – Julkinen valta – Vakuutusyhtiö – Lakisääteinen vakuutus – Asiantuntijalääkäri – Palvelussuhde – Toimeksiantosuhde – Salassa pidettävä tieto – Liikesalaisuus – Ammattisalaisuus – Henkilökohtaisia oloja kuvaava tieto – Henkilöllisyys Yksityinen vakuutusyhtiö hoiti julkista tehtävää ja käytti julkista valtaa tehdessään päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/vakuutuslaakareita-koskevat-tiedot-ovat-julkisia/
17.7.2013 Oikeusuutiset

Komissio ehdottaa Euroopan syyttäjänviraston perustamista EU-rahojen suojaamiseksi petoksilta ja vahvistaa OLAFin toimintaedellytyksiä

Euroopan komissio haluaa perustaa Euroopan syyttäjänviraston, jotta olisi helpompaa saada EU:n verovaroja anastavat rikolliset oikeuden eteen riippumatta siitä, missä maassa he toimivat Uuden viraston tehtävänä olisi tutkia EU:n talousarvioon vaikuttavia rikoksia, asettaa tekijät syytteeseen ja tarvittaessa viedä heidät oikeuteen jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Euroopan syyttäjänvirastosta tulisi riippumaton, demokraattisesti valvottu elin. Tänään julkistettu…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/komissio-ehdottaa-euroopan-syyttajanviraston-perustamista-eu-rahojen-suojaamiseksi-petoksilta-ja-vahvistaa-olafin-toimintaedellytyksia/