Generic filters
Exact matches only
21.4.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden ratkaisu lapsen vuoroasumisen kustannusten vaikutuksesta velkajärjestelyssä

HelHO:2020:3 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma – Maksuvaran laskeminen – Tapaamisoikeuskustannukset Velallisen kaksi lasta asuivat tapaamisoikeuden perusteella noin 15 päivää kuukaudessa hänen luonaan. Velkajärjestelyn maksuohjelmassa otettiin maksuvaran vähennyksenä huomioon lasten tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvina kustannuksina kummankin lapsen osalta 25 prosenttia velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n mukaisista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/hovioikeuden-ratkaisu-lapsen-vuoroasumisen-kustannusten-vaikutuksesta-velkajarjestelyssa/
28.5.2019 Oikeusuutiset

Lapsen mielipide selvitettävä kun vanhempi määrätään lasta koskevaan lähestymiskieltoon

KKO:2019:50 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Lähestymiskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus – Perhe-elämän suoja – Lapsen oikeudet Käräjäoikeudessa oli vaadittu alaikäisten lasten toisen vanhemman A:n määräämistä vuoden ajaksi lähestymiskieltoon, jolla suojattaisiin lapsia. A oli vaatinut ensisijaisesti hakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti lähestymiskieltoon poikkeusta, jonka mukaan lapsilla on oikeus tavata häntä valvotusti kiellon voimassaoloaikana.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lapsen-mielipide-selvitettava-kun-vanhempi-maarataan-lasta-koskevaan-lahestymiskieltoon/
14.3.2019 Oikeusuutiset

Ovatko perheyrityksen maksamat yrittäjän lapsen koulutuskustannukset verovapaita?

Helsingin HAO: Tuloverolain 69 b § – Työnantajan kustantama koulutus – Työnantajan intressi – Eläinlääkäri – Ennakkoperintää koskeva ennakkoratkaisu X Oy on eläinten — erikoisklinikka. Yhtiön osakkeista omistaa B 55 prosenttia ja hänen lapsensa A, C ja D kukin 15 prosenttia. Vuonna 1993 syntynyt A on ollut töissä yhtiössä vuodesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ovatko-perheyrityksen-maksamat-yrittajan-lapsen-koulutuskustannukset-verovapaita/
12.9.2017 Oikeusuutiset

15-vuotiaan kuvaaminen suihkussa ei täyttänyt myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä

HelHO:2017:11 Rikosten yhtyminen Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen Seksuaalinen hyväksikäyttö Salakatselu A oli kuvannut 15-vuotiasta asianomistaja B:tä tämän peseytyessä suihkussa. Menettelyn ei katsottu täyttäneen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä. A:n syyksi luettiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Lisäksi A oli eri tilaisuudessa kuvannut alastomana nukkumassa ollutta täysi-ikäistä asianomistaja C:tä. A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/15-vuotiaan-kuvaaminen-suihkussa-ei-tayttanyt-myos-lapsen-seksuaalisen-hyvaksikayton-tunnusmerkistoa/
9.8.2017 Oikeusuutiset

Alaikäisellä oikeus saada julkista oikeusapua kun hänen huoltajansa olivat valittaneet lapsen vammaispalvelulain mukaisessa etuusasiassa

Hämeenlinnan HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Vammaispalveluasia – Vajaavaltaisen oikeus oikeusapuun – Oikeusavun hakeminen – Puhevalta Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja A oli tehnyt oikeusaputoimistolle hakemuksen, jonka mukaan alaikäiselle B:lle tuli myöntää oikeusapua hallinto-oikeudessa käsiteltävään vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua koskevaan valitusasiaan ja määrätä A hänen oikeudenkäyntiavustajakseen. Oikeusaputoimisto oli jättänyt hakemuksen sillensä, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/alaikaisella-oikeus-saada-julkista-oikeusapua-kun-hanen-huoltajansa-olivat-valittaneet-lapsen-vammaispalvelulain-mukaisessa-etuusasiassa/
9.8.2016 Oikeusuutiset

EOA: Hovioikeudet eivät kykene antamaan ratkaisujaan laissa säädetyssä määräajassa

Lapsen huoltoriidan ratkaisu annettiin yli viisi kuukautta pääkäsittelyn jälkeen. Helsingin hovioikeuden lausunnossa ja selvityksissä on seikkaperäisesti selostettu tämän asian käsittelyvaiheita ja hovioikeudessa noudatettuja käytäntöjä. Käytettävissäni olevien tietojen valossa minulla ei ole aihetta epäillä, että kukaan yksittäinen virkamies olisi viivytellyt asian käsittelyä tai menetellyt muutenkaan velvollisuuksiensa vastaisesti. En kuitenkaan pidä tyydyttävänä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/eoa-hovioikeudet-eivat-kykene-antamaan-ratkaisujaan-laissa-saadetyssa-maaraajassa/
11.3.2016 Oikeusuutiset

Syytetyn katsottiin syyllistyneen netin kautta törkeään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen

HelHO:2016:2 Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rikoksen yritys Kysymys siitä, oliko kuvake.net – ja kik.messenger – palvelujen sekä skype – sovelluksen avulla 15-vuotiaaseen asianomistajaan yhteyden saanut vastaaja pyrkinyt sukupuoliyhteyteen asianomistajan kanssa ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä sekä siten syyllistynyt törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen. HelHO:2016:2

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/syytetyn-katsottiin-syyllistyneen-netin-kautta-torkeaan-lapsen-seksuaalisen-hyvaksikayton-yritykseen/
4.2.2016 Oikeusuutiset

Lapsen tapaamisoikeuteen liittyvä uhkasakko voidaan tuomita uudesta perustepäätöksestä huolimatta

HelHO:2015:17 Lapsen tapaamisoikeuteen liittyvän uhkasakon täytäntöönpano A:n ja B:n yhteisten lasten tapaamisoikeudesta oli määrätty käräjäoikeuden 14.12.2012 antamalla päätöksellä. Käräjäoikeus oli tämän jälkeen 4.2.2014 antamallaan päätöksellä muuttanut lasten tapaamisoikeutta väliaikaisesti ja velvoittanut lasten äidin A:n sallimaan tapaamiset lasten ja isän B:n välillä sekä myötävaikuttamaan tapaamisten toteuttamiseen 2.000 euron sakon uhalla. A…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lapsen-tapaamisoikeuteen-liittyva-uhkasakko-voidaan-tuomita-uudesta-perustepaatoksesta-huolimatta/
1.2.2016 Oikeusuutiset

HelHO: Otetaanko lapsen KELAlta saama kuntoutusraha huomioon elatusavun määrässä?

HelHO:2015:16 Lapsen elatus Kuntoutusraha Elatuslain 2 §:n 2 momentin mukaan vanhempien elatusavun laajuudessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet vastata omasta elatuksestaan. Riidatonta on, että B saa Kansaneläkelaitokselta kuntoutusrahaa. Lain esitöiden perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että kuntoutusrahalla on tarkoitettu olevan paitsi kannustevaikutus, myös saajansa toimeentuloa tukevaa vaikutusta. B:n saama kuntoutusraha…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/helho-otetaanko-lapsen-kelalta-saama-kuntoutusraha-huomioon-elatusavun-maarassa/
22.12.2014 Oikeusuutiset

Lapsen aiheuttaman vahingon korvauksen viivästyskorkoa soviteltiin

I-SHO:2014:11 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus Prekluusio Korko – Koron sovittelu Korkolaki 11 § Vastaajaa syytettiin kahdesta nuorena henkilönä tehdystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, kun tekojen katsottiin tapahtuneen ennen kuin vastaaja oli 7.9.2002 täyttänyt 15 vuotta. Vastaaja kuitenkin velvoitettiin korvaamaan asianomistajalle aiheuttamansa vahinko korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/lapsen-aiheuttaman-vahingon-korvauksen-viivastyskorkoa-soviteltiin/