Generic filters
Exact matches only
22.3.2024 Oikeusuutiset

Raskaan liikenteen päästöjä oli tullut tarkastella osana louhintatoiminnan ympäristölupaharkintaa

KHO:2024:39 Ympäristölupa – Kallion louhinta ja murskaus – Murskeen kuljetus – Liikenne – Melu – Kohtuuton rasitus – Lupaharkinta – Lupamääräysten asettaminen Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko louhinta- ja murskaustoimintaan liittyvän kuljetusliikenteen päästöt tullut ottaa huomioon osana toiminnan ympäristölupaharkintaa ja oliko lupahakemus voitu hylätä sillä perusteella, että lupaharkinnassa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/raskaan-liikenteen-paastoja-oli-tullut-tarkastella-osana-louhintatoiminnan-ymparistolupaharkintaa/
4.7.2023 Oikeusuutiset

Kolmen kilometrin päässä tilakeskuksesta olevan lietesäiliön ympäristövaikutukset tuli arvioida erikseen

KHO:2023:71 Ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ilmoituspäätös – Eläinsuoja – Toiminnallinen kokonaisuus – Ympäristöluvan tarve – Naapuruussuhdehaitta – Kohtuuton rasitus – Etälietesäiliö Asiassa oli kyse sen arvioimisesta, oliko etälietesäiliö osa ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisella ilmoituspäätöksellä ratkaistavan eläinsuojan toiminnallista kokonaisuutta. Korkein hallinto-oikeus totesi, että laitoksen toimintaan kuuluviksi toiminnoiksi katsottiin ilmoitusmenettelyä edellyttävän eläinsuojan lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/kolmen-kilometrin-paassa-tilakeskuksesta-olevan-lietesailion-ymparistovaikutukset-tuli-arvioida-erikseen/
13.8.2020 Oikeusuutiset

Sikalan laajentaminen voitiin ympäristöluvan harkinnassa rinnastaa kokonaan uuteen laitokseen

KHO: Ympäristölupa – Eläinsuoja – Sikala – Laajennus – Rinnastaminen uuteen toimintaan – Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset – Haju – Kohtuuton rasitus – Etäisyys häiriintyviin kohteisiin Aluehallintovirasto oli myöntänyt ympäristöluvan sikalan laajennukselle, jolla sikalan eläinmäärä kasvaisi nykyisestä noin kaksinkertaiseksi. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja hylkäsi ympäristölupahakemuksen, koska laajennuksesta aiheutuisi naapureille hajun vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/sikalan-laajentaminen-voitiin-ymparistoluvan-harkinnassa-rinnastaa-kokonaan-uuteen-laitokseen/
20.5.2014 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Euroopan kansalaisuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, syrjimättömyys – kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto

Unionin kansalaiset, joilla ei ole taloudellista toimintaa ja jotka oleskelevat toisen jäsenvaltion alueella – Jäsenvaltion säännöstö, jonka mukaan kyseiset henkilöt eivät voi saada erityisiä maksuihin perustumattomia rahaetuuksia, jos heidän oleskeluoikeutensa perustuu yksinomaan SEUT 20 artiklaan Sozialgericht Leipzigin tekemät ennakkoratkaisukysymykset Kuuluvatko asetuksen N:o 883/2004 4 artiklan henkilölliseen soveltamisalaan henkilöt, jotka eivät…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-euroopan-kansalaisuus-sosiaaliturvajarjestelmien-yhteensovittaminen-syrjimattomyys-kansalaisuuteen-perustuvan-syrjinnan-kielto/
7.2.2024 Oikeusuutiset

ELY-keskuksella oli oikeus valittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä, ettei tuulivoimala edellyttänyt ympäristölupaa

KHO:2024:12 Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Ympäristöluvan tarve – ELY-keskuksen valitusoikeus – Tuulivoimala – Naapuruussuhdehaitta – Yleinen ympäristönsuojeluetu Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli hylännyt haitankärsijöiden hallintopakkohakemuksen, jossa he olivat vaatineet tuulivoimayhtiötä hakemaan ympäristölupaa tuulivoimaloille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä hallinto-oikeudelle. Korkein hallinto-oikeus totesi, että tuulivoimaloiden ympäristönsuojelulain mukainen luvanvaraisuus arvioidaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/ely-keskuksella-oli-oikeus-valittaa-kunnan-ymparistonsuojeluviranomaisen-paatoksesta-ettei-tuulivoimala-edellyttanyt-ymparistolupaa/
10.3.2016 Oikeusuutiset

Väärä muutoksenhakuohje ei ollut sellainen virhe, joka olisi johtanut valituskulujen korvaamiseen

KHO:2016:26 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Viranomaisen virhe – Virheellinen valitusosoitus – Valituskelpoinen asiaratkaisu – Tulkinnanvaraisuus Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta oli päätöksellään kehottanut toiminimi A:ta 1.9.2014 mennessä hakemaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. Päätöksen mukaan toiminnasta saattoi aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, minkä vuoksi lautakunta oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/vaara-muutoksenhakuohje-ei-ollut-sellainen-virhe-joka-olisi-johtanut-valituskulujen-korvaamiseen/
24.3.2015 Oikeusuutiset

Naapuri sai korvausta, vaikka oli aloittanut toimintansa meluhaitan jo vallitessa

KKO:2015:21 Naapuruussuhde – Sietämisvelvollisuus – Meluhaitta Vahingonkorvaus – Korvauksen sovittelu A Oy oli harjoittanut ravintolatoimintaa Helsingin keskustassa sijaitsevissa tiloissa vuodesta 1994 lähtien. B Oy oli aloittanut hotellin pitämisen vuonna 2008 ravintolan naapurissa sijaitsevassa rakennuksessa. Ravintolassa esitetystä musiikista johtunutta, terveyshaitaksi luokiteltavaa melua oli kuulunut kahteen hotellihuoneeseen aiheuttaen huoneiden käytön estymisen vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/naapuri-sai-korvausta-vaikka-oli-aloittanut-toimintansa-meluhaitan-jo-vallitessa/