Generic filters
Exact matches only
22.11.2018 Oikeusuutiset

Vaikeasti kehitysvammaista ei tarvinnut erikseen kuulla vanhempiensa valituksen johdosta lastensuojeluasiassa

KHO:2018:159 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen kuuleminen – Alaikäinen 12 vuotta täyttänyt kehitysvammainen lapsi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys A:n ja B:n lapsen, nykyään 16-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan valituksen käsittelystä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valittajina olivat huoltajat A ja B. C:llä oli todettu vaikea-asteinen kehitysvamma ja autismi.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/vaikeasti-kehitysvammaista-ei-tarvinnut-erikseen-kuulla-vanhempiensa-valituksen-johdosta-lastensuojeluasiassa/
1.12.2017 Lausunnot

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Dnro 60/2017 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN (OM:N TYÖRYHMÄMIETINTÖ 47/2017) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) pitää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lakiin esitettyjä muutoksia sekä asiakokonaisuuteen liittyvien muiden lakien muutosesityksiä myönteisinä. Lapsenhuoltolaki modernisoituu muutosten myötä vastaamaan jo pitkään vallinneita käytäntöjä ja nykyistä yleistä ajattelutapaa lapsen edun huomioon ottamisesta. Mietinnössä korostetaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-lapsenhuoltolain-uudistamisesta/
30.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Dnro 20/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2015, 18.04.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Lausunnossa on noudatettu lausuntopyynnössä ilmoitettua rakennetta ja otsikointia. Yleisiä huomioita Yleisesti esitys on hyvä ja kannatettava. Ehdotuksen sisällön perusteella näyttää siltä, että sen keskeisimmät tavoitteet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-hesta-laiksi-oikeudenkaynnista-hallintoasioissa/
5.5.2017 Lausunnot

Lausunto kilpailulain uudistamista käsitelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 15/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/1230/00.04.01/2015, 14.3.2017 LAUSUNTO KILPAILULAIN UUDISTAMISTA KÄSITELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa 14.3.2017 julkaistusta kilpailulain uudistamista käsittelevästä työryhmämietinnöstä. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Asianajajaliitto pitää työryhmän ehdotuksia merkittäviltä osin ennenaikaisina, koska Euroopan komissio on antanut 22.3.2017 Euroopan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-kilpailulain-uudistamista-kasitelleen-tyoryhman-mietinnosta/
29.7.2016 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta urheilun oikeusturvalautakunnan säännöiksi

Dnro 33/2016 Lausuntopyyntönne: 18.6.2016 EHDOTUS URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN SÄÄNNÖIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Sääntöehdotus on erinomaisen hyvin ja perustellusti laadittu. Ehdotetuista uusista säännöistä ei ole tarpeen lausua laajasti. Asianajajaliitto haluaa kuitenkin nostaa esille joitakin kohtia. Asianajajaliitto myös toteaa, että Urheiluoikeuden yhdistys on jo antanut säännöistä lausunnon, jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/lausunto-ehdotuksesta-urheilun-oikeusturvalautakunnan-saannoiksi/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Dnro 05/2016 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015, 26.1.2016 LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 26.1.2016 päivätyn lausuntopyynnön lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Asianajajaliitto lausuu esityksen johdosta seuraavaa. 2. Lapsen tapaamisoikeus 2.1. Vuoroasumisjärjestelyt Oikeuskäytännössä vuoroasuminen on voitu vahvistaa yleensä vain sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevan-lainsaadannon-uudistamisesta/
27.8.2015 Oikeusuutiset

Valitus oli tutkittava kun valittaja ei tosiasiallisesti tiennyt pääkäsittelyn ajankohtaa johon ei saapunut eikä tiennyt tarpeesta ilmoittaa esteestään

KKO:2015:55 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Asianosaisen kuuleminen – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Tutkimatta jättäminen Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen Rikosasian vastaaja A, joka oli valittaessaan käräjäoikeuden tuomiosta vaatinut muun muassa eräiden syytteiden hylkäämistä, oli oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n mukaisesti kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti uhalla, että valitus hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/valitus-oli-tutkittava-kun-valittaja-ei-tosiasiallisesti-tiennyt-paakasittelyn-ajankohtaa-johon-ei-saapunut-eika-tiennyt-tarpeesta-ilmoittaa-esteestaan/
26.3.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus ei saanut hyödyntää esitutkintakertomusta uutena selvityksenä kuulematta valittajana ollutta vastaajaa

KKO:2015:20 Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen – Pääkäsittely hovioikeudessa Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä Käräjäoikeus oli rikosasiassa päättänyt, ettei vastaaja A:n esitutkintakertomusta saanut hyödyntää todisteena asiassa, ja katsonut muun näytön perusteella, että A oli syyllistynyt niihin rikoksiin, joista syyttäjä oli vaatinut hänelle rangaistusta. A:n valitettua hovioikeuteen syyttäjä oli vastauksessaan vedonnut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/hovioikeus-ei-saanut-hyodyntaa-esitutkintakertomusta-uutena-selvityksena-kuulematta-valittajana-ollutta-vastaajaa/
11.11.2014 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut varata tilaisuus lausua uuden todisteen merkityksestä

KKO:2014:83 Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Hovioikeus oli toimittanut pääkäsittelyä vaatineelle valittajalle tiedoksi vastapuolen hovioikeudessa nimeämän uuden kirjallisen todisteen varaamatta hänelle erikseen tilaisuutta lausua siitä. Hylättyään pääkäsittelypyynnön ja otettuaan vastaan uuden todisteen hovioikeus oli ratkaissut asian. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut varata valittajalle…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/hovioikeuden-olisi-tullut-varata-tilaisuus-lausua-uuden-todisteen-merkityksesta/
20.2.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmän mielestä videoneuvottelun käyttö tuomioistuimissa tukee oikeusturvan saavutettavuutta

Videoneuvottelun käytöllä voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä, nopeuttaa asioiden käsittelyä, vähentää oikeudenkäynnin osapuolten matkustusta sekä vähentää oikeudenkäynnin kustannuksia Tuomioistuinten lisäksi vaikutukset kohdistuvat syyttäjiin, oikeudenkäyntiavustajiin, todistajiin sekä asianosaisiin.   Videoneuvottelun käytön lisääminen on työryhmän mielestä tärkeää myös oikeusturvan toteutumisen kannalta. Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto ja oikeusturvan saavutettavuus ovat tärkeä osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Videoneuvottelutekniikka…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/om-tyoryhman-mielesta-videoneuvottelun-kaytto-tuomioistuimissa-tukee-oikeusturvan-saavutettavuutta/