Asianosaisia kuultu puutteellisesti jätteenkuljetusasiassa

2.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:171 Jätelaki ‒ Siirtymäsäännös ‒ Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – Ristiriitaiset selvitykset – Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen

Jätehuoltolautakunnan toimialueella oli 11 kunnassa pääosin voimassa vanhan jätelain mukainen sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä. Jätelain siirtymäsäännöksen mukaisen jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevan päätöksenteon tueksi lautakunnassa oli laadittu virkatyönä selvitys kunnan vastuulle kuuluvasta jätteenkuljetuksesta ja teetetty erillisiä asiantuntijaselvityksiä. Jätehuoltolautakunta oli jätelain 38 §:n mukaisesti kuuluttamalla tiedottanut asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta selvityksestä.

Alueella toimivat kuljetusyrittäjät olivat antaneet jätehuoltolautakunnalle lausunnon ja toimittaneet sen liitteenä konsultilla teettämänsä selvityksen jätelain 35 §:n ja 37 §:n mukaisten edellytysten täyttymisestä. Jätehuoltolautakunta päätti konsultin selvitykseen viitaten ja esittelijän esityksestä poiketen, että päätöksenteon kohteena olevalla 11 kunnan alueella otetaan käyttöön jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaikki edellä mainitut selvitykset sisälsivät jätteenkuljetuksesta sellaisia asianmukaisia perustietoja, joita oli voitu käyttää päätöksenteon perusteena. Jätehuoltolautakunnan selvityksissä ja kuljetusyrittäjien teettämässä selvityksessä oli kuitenkin päädytty keskenään vastakkaisiin johtopäätöksiin jätelain 37 §:n 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisen osalta. Kuljetusjärjestelmästä päättäminen edellytti tällöin selvitysten vertaamista ja uusien päätelmien tekemistä.

Konsulttiselvityksen perusteella jätehuoltolautakunta on päättänyt eri kuljetusjärjestelmästä kuin oli esitetty kuulutusaikana nähtävillä olleessa virkatyönä laaditussa selvityksessä. Päätöksenteon kohteena olevien alueiden asukkaille ja muille, joiden oloihin jätteenkuljetusta koskevalla päätöksellä on huomattava vaikutus, olisi tässä tilanteessa tullut jätelain 38 §:n mukaisesti varata vaikuttamismahdollisuus myös päätöksenteon keskeiseksi perusteeksi otetusta uudesta selvityksestä tai selvityksen johdosta tehdyistä uusista päätelmistä.

Avainsanat