Generic filters
Exact matches only
4.11.2021 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri: Hyvän hallintotavan mukaista olisi ollut, että kunta olisi ilmoittanut naapurille valmisteilla olevasta kiinteistökaupasta

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä kunnan menettelyn hyvän hallinnon mukaisuudesta kunnan tietoon ja huomioon otettavaksi vastaisuudessa.  Asiassa ei ilmennyt oikeudellisia perusteita katsoa, että kunnan menettely kantelussa tarkoitetun kiinteistön kaupassa olisi ollut lainvastaista. Viranomaista velvoittivat kuitenkin sen kaikessa toiminnassa hyvän hallinnon periaatteet. Kunta oli ohjeellista tonttijakoa koskevasta kaavamerkinnästä huolimatta päättänyt myydä omistamansa maa-alueen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/apulaisoikeuskansleri-hyvan-hallintotavan-mukaista-olisi-ollut-etta-kunta-olisi-ilmoittanut-naapurille-valmisteilla-olevasta-kiinteistokaupasta/
1.11.2021 Oikeusuutiset

KHO: Oikeuskanslerin ja ministerin välinen viestintä oli julkisuuslain soveltamisalalla, eikä kyse viranomaisen sisäisestä työskentelystä

KHO:2021:152 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Oikeuskanslerin ja ministerin välinen sähköpostiviestintä – Oikeuskanslerin kannanotto – Eri viranomaiset – Julkisuusperiaate Oikeuskanslerinvirastolle esitetty asiakirjapyyntö oli koskenut oikeuskanslerin ja liikenne- ja viestintäministerin välistä sähköpostiviestintää, joka oli liittynyt ministerin mahdolliseen valintaan erään rahoituslaitoksen hallitukseen. Asiassa oli ratkaistavana,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/kho-oikeuskanslerin-ja-ministerin-valinen-viestinta-oli-julkisuuslain-soveltamisalalla-eika-kyse-viranomaisen-sisaisesta-tyoskentelysta/
10.3.2021 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri moittii Maahanmuuttovirastoa asiakkaitten ilmiantamisesta poliisille

Maahanmuuttoviraston käytäntö ilmoittaa poliisille asiakaspalvelussaan asioivan etsintäkuulutetun luvanhakijan paikalla olemisesta oli hallintolaissa säädettyjen tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuusperiaatteiden, EU:n tietosuoja-asetuksen ja perustuslain edellyttämän lakisidonnaisuuden periaatteen kannalta hyvin ongelmallinen. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että ilmoitusmenettelyyn liittyy selvästi selkeyttämisen ja sääntelyn tarvetta. Etsintäkuulutuksiin liittyvä ilmoitusmenettely perustui poliisin omien tehtävien tulokselliseen suorittamiseen, eikä se liittynyt Maahanmuuttoviraston erityisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/apulaisoikeuskansleri-moittii-maahanmuutovirastoa-asiakkaitten-ilmiantamisesta-poliisille/
16.12.2020 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerilta huomautus Valvontalautakunnalle valvonta-asian asiakirjojen kadottua tuntemattomasta syystä

Oikeuskansleri antoi Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle huomautuksen asianajajalain, hallintolain, julkisuuslain ja arkistolain vastaisesta menettelystä. Valvontalautakunta oli jättänyt asian käsittelyn sillensä siitä syystä, että asian asiakirjat olivat kadonneet tuntemattomasta syystä. Asia oli tuossa vaiheessa ollut valvontalautakunnassa vireillä yhdeksän vuotta. Asian käsittely oli jäänyt aikanaan odottamaan esitutkinnan valmistumista. Oikeuskansleri otti asian…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/oikeuskanslerilte-huomautus-valvontalautakunnalle-valvonta-asian-asiakirjojen-kadottua-tuntemattomasta-syysta/
18.11.2020 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri: Puolustusvoimain entisen komentajan karenssisopimuksen rikkomiseen liittyvän sopimussakon osalta toimittu harkintavallan puitteissa

Oikeuskansleri antoi ratkaisunsa puolustusministeriön menettelyä koskeviin kanteluihin, joissa oli kyse entiseltä puolustusvoimain komentajalta Jarmo Lindbergiltä perimättä jätetystä karenssisopimuksen mukaisesta sopimussakosta. “Puolustusministeriö on olosuhteet huomioon ottavassa kohtuusharkinnassaan nähdäkseni esittänyt menettelylleen perustelut, joita ei voida objektiivisesti arvioituna pitää epäasiallisina tai sopimuspuolta perusteettomasti suosivina.” OKV_149_10_2020.PDF

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/oikeuskansleri-puolustusvoimain-entisen-komentajan-karenssisopimuksen-rikkomiseen-liittyvan-sopimussakon-osalta-toimittu-harkintavallan-puitteissa/
1.5.2020 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuluttajariitalautakunnan vakavaa huomiota määräajan noudattamiseen sekä asianmukaiseen käsittelyyn

Kantelijan asia oli ollut kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä noin kaksi vuotta. Lain mukaan niin sanotussa yksinkertaisessa menettelyssä kuluttajariitalautakunnan on annettava ratkaisusuositus perusteluineen kirjallisesti viimeistään 90 päivän eli 3 kuukauden kuluttua siitä, kun lautakunnan käytettävissä on ollut kaikki asian ratkaisuun tarvittava aineisto. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti myös kuluttajariitalautakunnan huomiota asiallisuuteen asiakkaiden tiedusteluihin vastattaessa. Kuluttajariitalautakunta pahoitteli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/apulaisoikeuskansleri-kiinnitti-kuluttajariitalautakunnan-vakavaa-huomiota-maaraajan-noudattamiseen-seka-asianmukaiseen-kasittelyyn/
5.3.2020 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerinvirastoon saapuneiden kanteluiden määrä jatkoi tasaista kasvuaan

Vuonna 2019 oikeuskanslerinvirastoon saapuneiden kanteluiden määrä jatkoi tasaista kasvuaan. Virastoon saapui 2 130 kantelua eli nelisenkymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kanteluita ratkaistiin 1 973 kappaletta. Ratkaistujen kanteluasioiden mediaanikäsittelyaika oli 7,9 viikkoa. Laillisuusvalvontakäyntejä eri viranomaisiin tehtiin 17. Omia aloitteita tuli vireille 33. Oikeuskanslerinvirastossa tarkastettiin osana tuomioistuinten valvontaa 6 332 rangaistustuomiota. Tarkastuksen perusteella laitettiin vireille…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/oikeuskanslerinvirastoon-saapuneiden-kanteluiden-maara-jatkoi-tasaista-kasvuaan/
24.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri: Valvontalautakunnan asiakirjahallinto ei ollut kaikilta osin julkisuuslaissa säädetyn hyvän tiedonhallintatavan mukainen

Kantelussa arvosteltiin Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan valvontayksikön päällikön menettelyä. Kantelija oli saanut valvontayksikön päälliköltä asiakirjapyyntöönsä vastauksen noin kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Oikeuskansleri totesi, että valvonta-asioiden käsittelyyn valvontalautakunnassa ja valvontayksikössä sovelletaan julkisuuslain säännöksiä. Saadun selvityksen perusteella kyseessä on ollut julkisuuslain 14 §:ssä tarkoitettu sellainen asiakirjapyyntö, joka on koskenut suurta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeuskansleri-valvontalautakunnan-asiakirjahallinto-ei-ollut-kaikilta-osin-julkisuuslaissa-saadetyn-hyvan-tiedonhallintatavan-mukainen/
23.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeuden presidentti saattoi oikeuskanslerin tietoon poliisin pyrkineen valitsemaan sopivan pakkokeinotuomarin jutulleen

Eilen uutisoidun käräjätuomarin salikäyttäytymistä koskevan asian yhteydessä ilmeni erään poliisin tutkinnanjohtajan ilmoittamana, että “tutkinnanjohtajat pyrkivät välttämään NN:n istuntoihin joutumista ja siirtävät pakkokeinoistuntojaan muiden käräjäoikeuksien käsiteltäviksi tai mahdollisuuksien mukaan seuraavalle viikolle, jos he tietävät, että NN on päivystävä pakkokeinotuomari. Vastaavasti avustajat pyrkivät saamaan vangitsemisasioiden uudelleenkäsittelyn nimenomaan NN:n päivystysviikolle, koska he tietävät,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeuden-presidentti-saattoi-oikeuskanslerin-tietoon-poliisin-pyrkineen-valitsemaan-sopivan-pakkokeinotuomarin-jutulleen/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeuskansleri-tuomas-poystilta-ratkaisu-kanteluihin-syyriassa-leirilla-olevien-kotiuttamiseksi/