Generic filters
Exact matches only
8.7.2019 Oikeusuutiset

EIT: Hallinnollinen sanktio esti syytteen verikokeesta kieltäytymisestä

In Grand Chamber judgment in the case of Mihalache v. Romania (application no. 54012/10) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 4 of Protocol No. 7 (right not to be tried or punished twice) to the European Convention on Human Rights.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/eit-hallinnollinen-sanktio-esti-syytteen-verikokeesta-kieltaytymisesta/
1.7.2019 Lausunnot

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 10/2019    Lausuntopyyntönne: VN/3411/2018, 10.5.2019 RAHANPESUDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:N MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2019:13)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annettiin 23.10.2018.   Oikeusministeriö asetti 21.8.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2019.   Työryhmä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/lausunto-rahanpesudirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
9.3.2019 Oikeusuutiset

Ne bis in idem ei estänyt määräämästä sakkoa ja hyvikemaksua vakuutusyhtiölle kun auto oli liikenteessä vakuutuksen seisonta-aikana

KHO:2019:35 Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus – Vakuutusyhtiölle suoritettava hyvike – Sopimusoikeudellinen maksuseuraamus – Ajoneuvorikkomus – Sakkorangaistus A oli käyttänyt omistamaansa ajoneuvoa liikenteessä vakuutusyhtiölle etukäteen tehdyn kirjallisen ilmoituksen vastaisesti sinä aikana, jona vakuutussopimus oli sinänsä ollut voimassa, mutta jona ajoneuvo oli ilmoitettu pidettävän poissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ne-bis-in-idem-ei-estanyt-maaraamasta-sakkoa-ja-hyvikemaksua-vakuutusyhtiolle-kun-auto-oli-liikenteessa-vakuutuksen-seisonta-aikana/
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty-2/
8.1.2018 Lausunnot

Lausunto rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämisestä

Dnro 69/2017   Lausuntopyyntönne: OM 7/41/2017; OM038:00/2017, 10.11.2017 RANGAISTUSLUONTEISIA HALLINNOLLISIA SEURAAMUKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN KEHITTÄMINEN   Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliiton lausuntoa rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämistä pohtineen oikeusministeriön työryhmän muistioluonnoksesta 8.11.2017. Muistioluonnoksessa on esitetty kysymyksiä rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten määräämiseen liittyen. Ensin Asianajajaliitto haluaa kuitenkin vielä lyhyesti taustoittaa liiton julkisoikeudellista…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-rangaistusluonteisia-hallinnollisia-seuraamuksia-koskevan-saantelyn-kehittamisesta/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä lain liiketoimintakiellosta muuttamiseksi

Dnro 04/2016 Lausuntopyyntönne: OM 8/41/2014, 20.1.2016 LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIN LIIKETOIMINTAKIELLOSTA MUUTTAMISEKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi lain liiketoimintakiellosta muuttamiseksi. Asianajajaliitto katsoo, ettei hallituksen esityksessä ole riittävästi otettu huomioon oikeusturvatakeita. Esityksen mukaisena lain voimaantulo aiheuttaisi merkittäviä oikeusturvaongelmia. Lainmuutoksen tarkoitus, joka on ehkäistä harmaata taloutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-hesta-lain-liiketoimintakiellosta-muuttamiseksi/
5.7.2013 Oikeusuutiset

KKO muutti veropetossyytteen tutkintaan liittyvää tulkintalinjaansa

Ne bis in idem kieltää myös rinnakkaiset vero- ja verorikosprosessit Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut ratkaisun niin sanottua ne bis in idem (”ei kahdesti samassa asiassa”) – kieltoa koskevassa asiassa. Ratkaisussaan KKO on muuttanut aiempaa tulkintaansa siitä, milloin verovelvolliselle määrätty veronkorotus estää samaan veronkorotukseen liittyvän veropetosta koskevan syytteen tutkimisen.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/kko-muutti-veropetossyytteen-tutkintaan-liittyvaa-tulkintalinjaansa/
12.6.2013 Oikeusuutiset

Ruotsin korkein oikeus: ne bis in idem kattaa myös lis pendensin

Ruotsin korkein oikeus on plenumissa antamassaan ratkaisussa poikennut varsin tuoreesta kannanotostaan kahdesti rankaisemisen kiellon (ne bis idem) osalta veronkorotus-/veropetoasiassa. HD toteaa, että ei ainoastaan lainvoiman saanut veronkorotus estä samaan verotukseen kohdistuvan veropetosasian käsittelyä, vaan jo se, että henkilölle on määrätty veronkorotus, estää veropetosasian tutkimisen, vaikka veronkorotuksen valituksen määräaika vielä olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/ruotsin-korkein-oikeus-ne-bis-in-idem-kattaa-myos-lis-pendensin/
30.5.2013 Oikeusuutiset

Ruotsin korkeimmalta oikeudelta tulossa plenum-ratkaisu ne bis in idem-kiellosta veropetosasiassa

Ruotsin korkein oikeus on tänään tiedottanut antavansa 11.6. plenum-ratkaisun ne bis in idem-kiellon soveltamisesta veropetosasiassa. Lehdistötiedotteesta: Högsta domstolen meddelar beslut i plenimålet, rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg därefter får dömas för skattebrott (”ne bis in idem”), den 11 juni 2013. Lisätietoa: Domsmeddelande

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/ruotsin-korkeimmalta-oikeudelta-tulossa-plenum-ratkaisu-ne-bis-in-idem-kiellosta-veropetosasiassa/
26.2.2013 Oikeusuutiset

Erittäin merkittävä EU-tuomioistuimen ratkaisu EU:n perusoikeuskirjan kansallisesta soveltamisesta

Arvonlisäverotus oli riittävän eurooppalaista, jotta siihen liittyvä veropetosasian käsittely kuului perusoikeuskirjan soveltamisalaan. Kyse ne bis in idem -kiellon merkityksestä. Unionin tuomioistuin muistuttaa tämänpäiväisessä tuomiossaan aluksi, että perusoikeuskirjan sanamuodon mukaan perusoikeuskirja koskee jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta. Perusoikeuskirjassa vahvistetaan täten unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan perusoikeuskirjassa taattuja perusoikeuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/erittain-merkittava-eu-tuomioistuimen-ratkaisu-eun-perusoikeuskirjan-kansallisesta-soveltamisesta/