Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.1.2018 Lausunnot

Lausunto rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämisestä

Dnro 69/2017   Lausuntopyyntönne: OM 7/41/2017; OM038:00/2017, 10.11.2017 RANGAISTUSLUONTEISIA HALLINNOLLISIA SEURAAMUKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN KEHITTÄMINEN   Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliiton lausuntoa rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittämistä pohtineen oikeusministeriön työryhmän muistioluonnoksesta 8.11.2017. Muistioluonnoksessa on esitetty kysymyksiä rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten määräämiseen liittyen. Ensin Asianajajaliitto haluaa kuitenkin vielä lyhyesti taustoittaa liiton julkisoikeudellista…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-rangaistusluonteisia-hallinnollisia-seuraamuksia-koskevan-saantelyn-kehittamisesta/
6.10.2016 Oikeusuutiset

EIT: Ajo-oikeuden peruuttaminen erillisenä sanktiona sen jälkeen, kun ajo-oikeuden haltija oli saanut rangaistuksen ylinopeudesta, ei loukannut ne bis in idem -kieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että vaikka ajo-oikeuden peruuttaminen ylinopeuden vuoksi oli katsottava rikosoikeudelliseksi sanktioksi vaikka päätös siitä tehtiin hallinnollisessa menettelyssä, kyse ei kuitenkaan ollut ne bis in idem -kiellon loukkauksesta, koska rikostuomiolla ja ajo-oikeuden peruuttamista koskevalla päätöksellä oli riittävä faktinen ja ajallinen yhteys toisiinsa. EIT:n lehdistötiedotteesta: In…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/eit-ajo-oikeuden-peruuttaminen-erillisena-sanktiona-sen-jalkeen-kun-ajo-oikeuden-haltija-oli-saanut-rangaistuksen-ylinopeudesta-ei-loukannut-ne-bis-in-idem-kieltoa/
20.6.2016 Oikeusuutiset

KHO: Yhtiölle uhkasakko kiinteistön siivoamiseksi ja toimitusjohtajan sakko ympäristön turmelemisesta – ei ne bis in idem -tilanne

KHO:2016:96 Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli maaliskuussa 2012 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä jätelain nojalla määrännyt yhtiön siivoamaan yhtiön hallitseman kiinteistön ja asettanut määräyksen tehosteeksi 80 000 euron uhkasakon. Yhtiön laiminlyötyä siivoamismääräyksen noudattamisen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli valituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kho-yhtiolle-uhkasakko-kiinteiston-siivoamiseksi-ja-toimitusjohtajan-sakko-ympariston-turmelemisesta-ei-ne-bis-in-idem-tilanne/
3.5.2016 Oikeusuutiset

Passihakemuksen hylkääminen ei ole rangaistus ne bis in idem -kiellon kannalta

KHO: Passiasia – Passin myöntämisen este – Rikostuomio – Ammatin harjoittaminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem Passihakemus oli hylätty passilaissa säädetyillä perusteilla, jotka liittyivät henkilön epäiltyyn rikolliseen menettelyyn. Passihakemuksen hylkääminen ei ollut rangaistusluonteinen seuraamus, eikä kysymys näin ollen ollut kaksoisrangaistavuudesta eikä ne bis in idem -kiellon rikkomisesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/passihakemuksen-hylkaaminen-ei-ole-rangaistus-ne-bis-in-idem-kiellon-kannalta/
23.3.2016 Oikeusuutiset

EIT:n tuomio kahdesti rankaisemisesta ei johtanut veronkorotuksen purkamiseen

KHO:2016:33 Ylimääräinen muutoksenhaku – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ne bis in idem -periaate – Rinnakkaiset menettelyt Verovirasto oli määrännyt vuonna 2006 verovuosilta 2002–2004 toimittamissaan jälkiverotuksissa A:lle veronkorotukset. Käräjäoikeus oli vuonna 2009 tuominnut A:n muun ohella ajalla 31.10.2000–28.1.2005 tehdystä törkeästä veropetoksesta. Jälkiverotus ja rikosasiassa annettu tuomio koskivat samoja tekoja. Menettely rikosasiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eitn-tuomio-kahdesti-rankaisemisesta-ei-johtanut-veronkorotuksen-purkamiseen/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä lain liiketoimintakiellosta muuttamiseksi

Dnro 04/2016 Lausuntopyyntönne: OM 8/41/2014, 20.1.2016 LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIN LIIKETOIMINTAKIELLOSTA MUUTTAMISEKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi lain liiketoimintakiellosta muuttamiseksi. Asianajajaliitto katsoo, ettei hallituksen esityksessä ole riittävästi otettu huomioon oikeusturvatakeita. Esityksen mukaisena lain voimaantulo aiheuttaisi merkittäviä oikeusturvaongelmia. Lainmuutoksen tarkoitus, joka on ehkäistä harmaata taloutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-hesta-lain-liiketoimintakiellosta-muuttamiseksi/
28.1.2016 Oikeusuutiset

Vankia ei voida rangaista kahdesti huumeen käytöstä, ne bis in idem

KKO:2016:1 Huumausainerikos – Huumausaineen käyttörikos Kurinpitorangaistus Ne bis in idem Ennakkopäätösvalitus Vankeusvanki A:lle oli määrätty huumausaineen käyttörikoksesta kurinpitorangaistukseksi yksinäisyysrangaistus A:n pidettyä vankilassa hallussaan vähäistä määrää huumausaineita. Syyttäjä vaati myöhemmin vireille tulleessa rikosasiassa A:lle saman menettelyn perusteella rangaistusta huumausaineen käyttörikoksesta. A:lle rikoksen johdosta määrätyn kurinpitorangaistuksen katsottiin kuuluvan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/vankia-ei-voida-rangaista-kahdesti-huumeen-kaytosta-ne-bis-in-idem/
24.12.2015 Oikeusuutiset

Rikosoikeudellinen seuraamus liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä liikenteessä esti samasta teosta määrättävän lisäveron

KHO:2015:186 Ajoneuvovero – Ajoneuvoveron lisävero – Euroopan ihmisoikeussopimus – Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Sama teko A:lle oli 21.8.2011 rangaistusmääräysmenettelyssä määrätty 12 päivän päiväsakkorangaistus ajoneuvorikkomuksesta, joka oli aiheutunut ajokiellossa olevan ja määräaikaiskatsastamattoman ajoneuvon käyttämisestä sanottuna päivänä liikenteessä. A:lle langetettu sakkorangaistus oli lainvoimainen. Saman tapahtuman seurauksena Liikenteen turvallisuusvirasto…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/rikosoikeudellinen-seuraamus-liikennekaytosta-poistetun-ajoneuvon-kayttamisesta-liikenteessa-esti-samasta-teosta-maarattavan-lisaveron/
15.12.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ne bis in idem ‑periaatteesta ja siitä, mikä voidaan rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon

Esitutkintamenettelyn päättävän syyttäjän tekemää päätöstä menettelyn keskeyttämisestä ei voida rinnastaa lainvoimaiseen tuomioon Esitutkinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen perusteluista kävi myös ilmi se, että asianomaiset oikeusviranomaiset eivät ole tutkineet asianomistajan ja todistajan kuulemisen kaltaisia oikeudellisen tilanteen keskeisen sisällön muodostavia seikkoja. Käsiteltävässä asiassa pohdittiin ensimmäistä kertaa ne bis in idem ‑periaatteen soveltamista koskevien…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-ne-bis-in-idem-%e2%80%91periaatteesta-ja-siita-mika-voidaan-rinnastaa-lainvoimaiseen-tuomioon/
16.11.2015 Oikeusuutiset

KKO:n tuoreimmat valitusluvat

Konkurssia, yhtiöoikeutta, työoikeutta, rikosasioita  VL:2015-87    Konkurssi – Konkurssiin kuuluva omaisuus OmistuksenpidätysVL:2015-86    Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään VL:2015-85    Osakeyhtiö – Suunnattu osakeanti – Sulautuminen – YhdenvertaisuusVL:2015-84    Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot VahingonkorvausvastuuVL:2015-83    Alkoholi – Alkoholirikos – Törkeä alkoholirikos Ne bis in idem – VeronkorotusVL:2015-82    Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Todistelu – Näytön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kkon-tuoreimmat-valitusluvat/