Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.10.2014 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa säännöstä törkeästä luonnonsuojelurikoksesta

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskevien säännösten muuttamiseksi Tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otettaisiin entistä paremmin huomioon rikosten suunnitelmallisuus ja taloudellisen hyödyn tavoittelu. – Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Törkeän luonnonsuojelurikoksen säätäminen korostaisi näiden rikosten vakavuutta. Ympäristö- ja luonnonsuojelurikosten arvioinnissa on…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/tyoryhma-ehdottaa-saannosta-torkeasta-luonnonsuojelurikoksesta/
3.3.2014 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä tarkistamaan luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännöksiä

Tavoitteena on, että säännökset kattaisivat nykyistä paremmin huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelun ja rikosten suunnitelmallisuuden Työryhmä selvittää tarvetta säätää rikoslakiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös. Nykyisin luonnonsuojelurikoksesta ei ole säädetty törkeää tekomuotoa. Yksittäiset rikokset voivat kuitenkin käytännössä kohdistua useisiin eläin- tai kasvilajeihin, osoittaa huomattavaa suunnitelmallisuutta ja olla luonteeltaan kansainvälisiä. Työryhmän tehtävänä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/om-tyoryhma-tarkistamaan-luonnonsuojelu-ja-ymparistorikossaannoksia/
7.12.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kuusiniemi huolestunut laillisuusvalvontaan ja oikeuslaitokseen kohdistetusta kritiikistä

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi Vallanjako ja oikeusvaltion puolustaminen – puhe ylituomaripäivillä Helsingissä 7.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ylituomaripäivien osanottajat, ärade deltagare i överdomaredagen, perinteisesti olemme ylituomaripäivillä ottaneet luvun ja katsoneet, onko joukossa tapahtunut muutoksia. Ja onhan taas yksi muutos tapahtunut ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Juhana Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/khon-presidentti-kuusiniemi-huolestunut-laillisuusvalvontaan-ja-oikeuslaitokseen-kohdistetusta-kritiikista/
13.3.2023 Oikeusuutiset

Hallintotuomioistuin ei voi kunnallisvalituksen johdosta sisällöllisesti muuttaa muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä

KHO:2023:24 Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Kaavan kumoaminen osittain – Kaavan voimaantulon johdosta kumoutuvien kaavamerkintöjen saattaminen uudelleen voimaan – Kaavan asiallinen muuttaminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Kunnallisvalitus Maakuntavaltuusto oli hyväksynyt Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, joka tulisi korvaamaan alueella aikaisemmin voimassa olleet maakuntakaavat muun ohella luonnonsuojelualueita ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/hallintotuomioistuin-ei-voi-kunnallisvalituksen-johdosta-sisallollisesti-muuttaa-muutoksenhaun-kohteena-olevaa-paatosta/
13.9.2019 Oikeusuutiset

Yhdistyksen valitusoikeus perustui maankäyttö- ja rakennuslain erityissäännökseen, josta ei voitu johtaa rajoituksia perusteisiin, joita voitiin esittää

KHO:2019:113 Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Yhdistyksen valitusoikeus – Oikeus valitusperusteiden esittämiseen Ympäristölautakunta oli myöntänyt A:lle poikkeamisen rantayleiskaavasta loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi. Hallinto-oikeus oli paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja hylännyt A:n hakemuksen. Yhdistyksen valitusoikeus puheena olevassa poikkeamispäätöksessä oli perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 1 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/yhdistyksen-valitusoikeus-perustui-maankaytto-ja-rakennuslain-erityissaannokseen-josta-ei-voitu-johtaa-rajoituksia-perusteisiin-joita-voitiin-esittaa/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Esitys konkurssipesän ympäristövastuusta kaatui perustuslakivaliokunnassa

Esityksessä ehdotetiin, että epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi konkurssilakiin otettaisiin säännökset julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Konkurssipesän julkisoikeudellista ympäristövastuuta koskevat säännökset on esityksessä sisällytetty konkurssilain (1. lakiehdotus) uuteen 16 a lukuun. Konkurssilain uuden 16 a luvun 1 §:stä ilmenisi se lähtökohta, että konkurssipesän julkisoikeudellinen ympäristövastuu määräytyisi konkurssilain mukaan, eikä viranomainen voi konkurssilaissa tarkoitettujen tilanteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/esitys-konkurssipesan-ymparistovastuusta-kaatui-perustuslakivaliokunnassa/
28.11.2017 Oikeusuutiset

KHO hakee ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta suden rauhoitusta koskevassa asiassa

Ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet? Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet. Kysymys on tapauksista, joissa kahdella erillisellä poikkeusluvalla oli sallittu yhteensä seitsemän suden tappaminen Pohjois-Savossa. Välipäätöksessään korkein hallinto-oikeus päätti pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/kho-hakee-ennakkoratkaisua-unionin-tuomioistuimelta-suden-rauhoitusta-koskevassa-asiassa/
28.4.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Komissiolta uusi ohjeasiakirja, jonka avulla kansalaiset voivat helpommin saattaa ympäristöön liittyvät tapaukset kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi

Jos viranomaiset eivät noudata ympäristölainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ja velvoitteita, yleisö voi saattaa ne vastuuseen Euroopan komissio hyväksyi tänään ohjeasiakirjan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. Asiakirjassa selvitetään, miten yksittäiset henkilöt ja järjestöt voivat saattaa EU:n ympäristölainsäädäntöön liittyvät viranomaisten päätökset, toimet tai laiminlyönnit kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi. Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita tuomioita, joissa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/euroopan-komissio-komissiolta-uusi-ohjeasiakirja-jonka-avulla-kansalaiset-voivat-helpommin-saattaa-ymparistoon-liittyvat-tapaukset-kansallisten-tuomioistuinten-kasiteltavaksi/
24.3.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Dnro 12/2017 Lausuntopyyntönne: YM7/400/2017 ja YM015:00/2017, 7.3.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ERÄIDEN YMPÄRISTÖLAKIEN MUUTOKSENHAUN TARKISTAMISESTA Ympäristöministeriö on pyytänyt 7.3.2017 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta. Asianajajaliiton käsityksen mukaan valituslupajärjestelmän laajentaminen ilman muita muutoksia KHO:n käsittelytavoissa ei auta lyhentämään käsittelyaikoja. Valituslupajärjestelmän laajentaminen edellyttää,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/lausunto-he-luonnoksesta-eraiden-ymparistolakien-muutoksenhaun-tarkistamisesta/