OM: Luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen. Lausuntotiivistelmä

26.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ehdotukseen suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Kaikki kantansa ilmoittaneet lausunnonantajat pitivät uudistusta kannatettavana, tarpeellisena tai perusteltuna

Lausuntopyynnön kohteena olleessa mietinnössä ehdotetaan, että
rikoslain 48 lukuun lisättäisiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta
koskeva rangaistussäännös. Törkeää ympäristön turmelemista koskevaan
rangaistussäännökseen lisättäisiin kaksi ankaroittamisperustetta ja
muutoksen johdosta yksi peruste kumottaisiin. Lisäksi mietinnössä
ehdotetaan ympäristön turmelemista ja tuottamuksellisen ympäristön
turmelemista koskevien tunnusmerkistöjen selventämistä muuttamatta niitä
asiallisesti.

Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta kirjallisen
lausunnon 57 viranomaiselta, organisaatiolta, järjestöltä ja
asiantuntijalta. Lausuntoja saapui 31.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments