Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.6.2022 Lausunnot

Lausunto Vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023-2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2027

Lausunto Vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023-2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2027 Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliittoa (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) antamaan lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023–2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2027 sekä asetukseen selvityksen sisällöstä. Valmisteilla olevilla lakimuutoksilla olisi mahdollista väliaikaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/lausunto-vihrean-siirtyman-hankkeiden-valiaikaisesta-etusijamenettelysta-aluehallintovirastojen-lupakasittelyssa-vuosina-2023-2025-ja-hallintotuomioistuimissa-vuosina-2023-2027/
16.3.2022

Oikeusturvaohjelma

Asianajajat oikeusvaltion turvaajina Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut.   Asianajajaliiton oikeusturvaohjelman kärkiä ovat: 1. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tae – asianajajat perustuslakiin  2. Riittävät työkalut valvontaan – asianajajalaki uudistettava  3. Oikeusturvan saatavuus varmistettava  4. Työtapareformi sujuvoittamaan oikeusprosesseja       

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/oikeusturvaohjelma/
30.11.2021 Oikeusuutiset

KHO purki kansainväistä suojelua koskevat päätökset, koska hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä tapahtunut tulkkaus oli ollut puutteellista ja virheellistä

KHO:2021:165 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Kristinuskoon kääntyminen – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Tulkkaaminen – Menettelyvirhe – Aiempien päätösten purkaminen viran puolesta Muutoksenhakija oli vedonnut turvapaikkaperusteenaan kristinuskoon kääntymiseensä. Maahanmuuttovirasto hylkäsi heinäkuussa 2018 muutoksenhakijan turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskeneen hakemuksen ja käännytti muutoksenhakijan Irakiin. Hallinto-oikeus hylkäsi suullisen käsittelyn toimitettuaan valituksen maaliskuussa 2019…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/kho-purki-kansainvaista-suojelua-koskevat-paatokset-koska-hallinto-oikeuden-suullisessa-kasittelyssa-tapahtunut-tulkkaus-oli-ollut-puutteellista-ja-virheellista/
17.9.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VM161:00/2014, VN/791/2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Esitysluonnos). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä VML 31…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-verotusmenettelysta-annetun-lain-31-%c2%a7n-ja-eraiden-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta/
28.6.2021 Oikeusuutiset

AOA: Suomi.fi-valtuudet -palvelu on oltava käytettävissä myös ilman valtuuttajan sähköistä vahvaa tunnistautumista

Kantelija arvosteli Digi- ja väestötietoviraston (jäljempänä DVV) menettelyä Suomi.fi-valtuudet -palvelun käytettävyydessä. Hän toimi puolisonsa omaishoitajana ja kummeksui sitä, että puoliso ei voinut antaa valtuutusta hänelle palvelussa muutoin kuin sähköisesti vahvaa tunnistautumista käyttäen. Jos valtuuttajalla ei ole digitaalisia tunnuksia tai hän ei kykene niitä käyttämään, ei valtuutuspalvelua voi käyttää. *** DVV…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/aoa-suomi-fi-valtuudet-palvelu-on-oltava-kaytettavissa-myos-ilman-valtuuttajan-sahkoista-vahvaa-tunnistautumista/
1.10.2020 Oikeusuutiset

Korkeimmassa oikeudessa avoinna useita esittelijöiden virkoja ja määräaikaisuuksia

Korkeimmassa oikeudessa julistetaan haettavaksi 1) esittelijäneuvoksen (T 13) virka 2) 2 esittelijäneuvoksen (T 13) määräaikaista virkaa (enintään 5 vuotta) 3) vanhemman oikeussihteeri (T 12) virka 4) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2021–31.3.2023 5) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikaisia virkasuhteita, enintään 3 ajalle 1.1.–31.12.2021 6) vanhemman oikeussihteerin (T 12)…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/korkeimmassa-oikeudessa-avoinna-useita-esittelijoiden-virkoja-ja-maaraaikaisuuksia/
26.9.2019 Oikeusuutiset

Kirjallinen varoitus ei ole hallintolaissa tarkoitettu velvoittava päätös, joka on annettava tiedoksi todisteellisesti

Turun HAO Opiskelijan kurinpito – Kirjallinen varoitus – Päätöksen tiedoksianto – Tavallinen vai todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Salassapitomerkintä Hallinto-oikeuden oli ratkaistava, oliko opiskelijan valitus rehtorin hänelle antamasta kirjallisesta varoituksesta saapunut hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Asiassa oli kysymys siitä, onko yliopistolain 45 §:n mukainen kirjallinen varoitus voitu antaa valittajalle…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kirjallinen-varoitus-ei-ole-hallintolaissa-tarkoitettu-velvoittava-paatos-joka-on-annettava-tiedoksi-todisteellsiesti/
13.12.2018

Kirjallinen koe

Asianajajatutkinnon kirjallinen koe Asianajajatutkinto muodostuu kolmesta osasta, joista kirjallinen koe on laaja oikeustieteellinen tentti. Kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset tulee hallita tarkasti. Kirjallinen koe järjestetään sähköisenä verkossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jokainen suorittaa kokeen klo 10.00–13.30 (Suomen aikaa) valitsemassaan paikassa käyttäen omaa konettaan. Sähköisessä kokeessa on oikeus käyttää tutkintomateriaalia. Kirjallisen kokeen tehtävät…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/kirjallinen-koe/
13.10.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosasiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2010/64/EU – 3 artiklan 1 kohta – Oikeus tulkkauksiin ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä – ”Keskeisten asiakirjojen” kääntäminen – ”Keskeisten asiakirjojen” käsite – Rangaistusmääräys, joka annetaan yksinkertaistetussa menettelyssä, joka ei ole kontradiktorinen, ja jossa määrätään sille, jolle se on osoitettu, sakko rikkomuksesta Ennakkoratkaisupyynnön oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudesta-tulkkaukseen-ja-kaannoksiin-rikosasiassa/
29.6.2017 Oikeusuutiset

KKO:ssa avoinna määräaikainen esittelijäneuvoksen virkasuhde

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa huomioon. Määräaikainen esittelijäneuvoksen (T 13) virkasuhde korkeimmassa oikeudessa ajaksi 1.9.2017–31.12.2018 Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka antaa ratkaisuja tulkinnanvaraisissa lainsoveltamistilanteissa. Työ korkeimmassa oikeudessa mahdollistaa laajan perehtymisen tuomioistuinlaitoksen toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/kkossa-avoinna-maaraaikainen-esittelijaneuvoksen-virkasuhde/