Generic filters
Exact matches only
18.2.2022 Oikeusuutiset

Korkein oikeus tuomitsi toimittajaa vainonneen ehdolliseen vankeuteen

Kor­kein oi­keus on tuo­min­nut toi­mit­ta­ja Jes­sik­ka Arol­le so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa vies­ti­tel­leen mie­hen vai­noa­mi­ses­ta 60 päi­vän eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen. Mies oli lähettänyt Arolle lukuisia tapaamisehdotuksia sisältäneitä yksityisviestejä Facebookissa ja julkaissut Aroa pilkkaavia ja vähätteleviä kirjoituksia Twitterissä ja Facebookin julkisilla sivuilla. Toiminta oli jatkunut lähes puolentoista vuoden ajan. Korkein oikeus katsoi, että miehen kahdenkeskiset…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/korkein-oikeus-tuomitsi-toimittajaa-vainonneen-ehdolliseen-vankeuteen/
17.12.2021 Oikeusuutiset

Yllyttäjä voitiin tuomita yllytyksestä murhaan, vaikka yllytetty oli tuomittu vain pakkotilaa muistuttavissa olosuhteissa tehdystä surmasta

KKO:2021:90 Rikokseen osallisuus – Yllytys – Avunanto – Murha A ja B olivat painostaneet tai pakottaneet C:n surmaamaan X:n. C:lle luettiin syyksi surma sillä perusteella, että hän oli toiminut pakkotilaa muistuttavissa olosuhteissa. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A voitiin tuomita yllytyksestä murhaan ja B avunannosta murhaan, koska päätekijän…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/yllyttaja-voitiin-tuomita-yllytyksesta-murhaan-vaikka-yllytetty-oli-tuomittu-vain-pakkotilaa-muistuttavissa-olosuhteissa-tehdysta-surmasta/
13.3.2020 Oikeusuutiset

Yllyttäjän lainvoimainen tuomio purettiin, kun päätekoa koskeva syyte hylättiin

KKO:2020:24 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Rikokseen osallisuus – Yllytys B oli käräjäoikeudessa tuomittu yllytyksestä törkeään pahoinpitelyyn, eikä hän ollut hakenut muutosta tuomioonsa. Murhasta päätekijänä tuomitun A:n osalta tuomio oli Korkeimmassa oikeudessa kumottu todisteluaineiston hyödyntämiseen liittyvän menettelyvirheen perusteella, ja asia oli palautettu käräjäoikeuteen. Asiaa uudelleen käsiteltäessä A:ta vastaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/yllyttajan-lainvoimainen-tuomio-purettiin-kun-paatekoa-koskeva-syyte-hylattiin/
1.11.2017 Oikeusuutiset

Murhahanke ei ollut edennyt rangaistavan valmistelun asteelle

VaaHO:2017:7 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu Hovioikeudessa on kysymys siitä, onko B D:n murhan tekemistä varten palkannut tai muuten yllyttänyt C:tä mainitun rikoksen tekemiseen. Keskeinen kysymys asiassa on se, mitä yllytyksellä tarkoitetaan valmistelurikoksen yhteydessä ja onko B menetellyt niin. Tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa merkitystä on myös rikoksen toteuttamista koskevalla…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/murhahanke-ei-ollut-edennyt-rangaistavan-valmistelun-asteelle/
21.8.2017 Oikeusuutiset

Rikokseen yllyttäjä tuomittiin myös pakottamisesta

KKO:2017:57 Pakottaminen Rikokseen osallisuus – Yllytys Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Toissijaisuuslauseke A oli uhkaamalla katkoa B:n sormet pakottanut B:n ryöstämään elintarvikeliikkeen. A tuomittiin yllytyksestä ryöstöön ja B ryöstöstä. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin syyllistyneen myös pakottamiseen. KKO:2017:57

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/rikokseen-yllyttaja-tuomittiin-myos-pakottamisesta/
10.3.2017 Oikeusuutiset

Asianajaja tuomittiin salassapitorikkomuksesta. Loppulausuntoon sisältynyt ylimääräinen tieto voitiin hyödyntää.

I-SHO:2017:1 Telekuuntelu – Ylimääräisen tiedon käyttäminen Salassapitorikos Yllytys salassapitorikokseen Oikeudenkäyntikulut Toisen rikoksen tutkinnan yhteydessä telekuuntelulla saadun niin sanotun ylimääräisen tiedon hyödyntäminen oli ratkaistava pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n 1 ja 2 momentista ilmenevillä edellytyksillä eikä 3 momentissa tarkoitetulla tuomioistuimen toimivaltaa koskevalla määräyksellä ollut merkitystä hyödyntämisen sallittavuutta harkittaessa muissa kuin 1…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/asianajaja-tuomittiin-salassapitorikkomuksesta-loppulausuntoon-sisaltynyt-ylimaarainen-tieto-voitiin-hyodyntaa/
5.9.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Dnro 31/2016 Lausuntopyyntönne: OM 7/41/2014, 31.5.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAHJONTAA KOSKEVAAN RIKOSOIKEUDELLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN TEHDYN VARAUMAN PERUUTTAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta”. Hallituksen esityksen muotoon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-he-luonnoksesta-lahjontaa-koskevaan-rikosoikeudelliseen-yleissopimukseen-tehdyn-varauman-peruuttamisen-hyvaksymisesta/
31.3.2016 Oikeusuutiset

Korkein oikeus linjasi poikien ympärileikkaamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä

KKO:2016:24 Pahoinpitely KKO:2016:25 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Erehdys – Vastuusta vapauttavaa seikkaa koskeva erehdys Korkein oikeus (KKO) on antanut tänään kaksi ennakkopäätöstä, joilla on linjattu poikien uskonnollisista ja kulttuurisista syistä tehdyn ympärileikkauksen rangaistavuutta. Ratkaisut täydentävät KKO:n aiempaa linjausta, jonka mukaan muusta kuin lääketieteellisistä syystä tehty pojan ympärileikkaus sinällään täyttää pahoinpitelyrikoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/korkein-oikeus-linjasi-poikien-ymparileikkaamiseen-liittyvaa-oikeuskaytantoa/