Generic filters
Exact matches only
11.3.2021 Oikeusuutiset

Yt-laiminlyönnistä hyvitys kun työsuhteen ehtoja oli muutettu ilman yt-neuvotteluja

KKO:2021:17 Työsopimus – Työsopimuksen ehtojen muuttaminen – Työsopimuksen päättäminen – Yhteistoiminta yrityksissä – Hyvitys Työnantaja, joka oli työsuhteen irtisanomisperustetta edellyttäneellä tavalla yksipuolisesti muuttanut työntekijöiden työsuhteiden olennaista ehtoa neuvottelematta muutoksesta yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (yhteistoimintalaki) 8 luvussa säädetyssä järjestyksessä, oli velvollinen suorittamaan työntekijöille yhteistoimintalain 62 §:n mukaista hyvitystä, vaikka heidän työsuhteensa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/yt-laiminlyonnista-hyvitys-kun-tyosuhteen-ehtoja-oli-muutettu-ilman-yt-neuvotteluja/
13.1.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu työryhmän yhteistoimintalakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja koskevasta mietinnöstä kunnioittaen seuraavaa:  Yleiset huomiot esityksestä Ehdotus uudeksi laiksi selkeyttää ja jäntevöittää yhteistoiminnan toteuttamista ja siihen liittyviä sekä työnantajien että työntekijöiden ja heidän edustajiensa asemaa, oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla ehdotetut uudet menettelyt kuitenkin lisäävät työnantajien hallinnollista taakkaa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-yhteistoimintalaiksi-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi/
13.8.2020 Oikeusuutiset

Kahdet yt-neuvottelut ovat tietyillä edellytyksillä mahdolliset yhtäaikaa

KKO:2020:58 Työsopimus – Yhteistoiminta yrityksissä Työnantaja oli järjestänyt samanaikaisesti kahdet kustannussäästötarpeista johtuneet työvoiman vähentämistä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin työnantajan harkitsemia, osin eri henkilöstöryhmiin kohdistuvia säästö- ja tehostamistoimenpiteitä. Korkein oikeus katsoi, että työnantaja oli voinut järjestää eri toimenpiteitä koskevat neuvottelut erikseen ja neuvotella kustakin toimenpiteestä niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joiden työ…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/kahdet-yt-neuvottelut-ovat-tietyilla-edellytyksilla-mahdolliset-yhtaaikaa/
24.1.2020 Oikeusuutiset

Virasto ei ollut antanut YT-neuvotteluissa riittävästi tietoa siitä, miten toimenpiteiden kohteiksi joutuvat virkamiehet valitaan

KKO:2020:7 Yhteistoiminta valtion virastoissa ja laitoksissa – Hyvitys Valtion virasto oli antanut henkilöstön edustajille neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseksi. Esityksen mukaan neuvottelut koskivat koko viraston henkilöstöä ja irtisanottavien sekä osa-aikaistettavien määrä oli enintään 60 henkilöä. Mahdollisten toimenpiteiden kohteena olevat virkamiehet määräytyivät esityksen viitteessä mainittujen normien mukaisesti. Esityksen liitteessä oli lisäksi mainittu, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/virasto-ei-ollut-antanut-yt-neuvotteluissa-riittavasti-tietoa-siita-miten-toimenpiteiden-kohteiksi-joutuvat-virkamiehet-valitaan/
9.8.2019 Oikeusuutiset

Kunta oli laiminlyönyt yhteistoimintavelvoitteen kun valtuusto oli päättänyt lomautuksista ennen niitä koskevia yt-neuvotteluja

KKO:2019:66 Yhteistoiminta kunnissa Lomauttaminen Hyvitys Kaupunki oli syksyllä 2013 käynyt työntekijöidensä kanssa yhteistoimintaneuvottelut talousarvioehdotuksessa edellytetyistä henkilöstömenojen säästötavoitteista. Neuvottelujen päätyttyä kaupunginvaltuusto oli joulukuussa 2013 päättänyt, että säästötavoite toteutetaan koko henkilöstön lomauttamisella. Kaupunki oli tämän jälkeen keväällä 2014 käynyt työntekijöidensä kanssa lomautuksen toteuttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Korkein oikeus katsoi, että kaupungin olisi tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kunta-oli-laiminlyonyt-yhteistoimintavelvoitteen-kun-valtuusto-oli-paattanyt-lomautuksista-ennen-niita-koskevia-yt-neuvotteluja/
31.3.2017 Oikeusuutiset

KKO pysytti Sähköalojen ammattiliitolle tuomitun korvausvelvollisuuden

Ammattiliitto laiminlöi lupauksistaan huolimatta jäsentensä edunvalvonnan. KKO 2017:15 Korkein oikeus (KKO) on pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla Sähköalojen ammattiliitto ry eli Sähköliitto velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia työstään irtisanotuille jäsenilleen. KKO:n mukaan ammattiliitto ei ollut hoitanut asianmukaisella tavalla sitoumuksiaan jäseniään kohtaan kahden paperitehtaan sulkemiseen liittyneiden irtisanomisten yhteydessä. Irtisanomiset liittyivät Kemijärvellä ja Summassa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kko-pysytti-sahkoalojen-ammattiliitolle-tuomitun-korvausvelvollisuuden/