Generic filters
Exact matches only
8.12.2022 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Asianajajalle ei voida asettaa raportointiin liittyviä velvollisuuksia verosuunnittelun rajat ylittävissä järjestelyissä

Aggressiivisen verosuunnittelun torjunta: asianajajalle asetettu velvollisuus ilmoittaa muille verosuunnitteluun osallistuville välittäjille heidän raportointivelvoitteistaan ei ole välttämätön ja loukkaa asianajajan ja hänen asiakkaansa välisen yhteydenpidon kunnioittamista koskevaa oikeutta Kyseinen raportointivelvollisuus on asetettu kaikille muille tällaiseen verosuunnitteluun osallistuville välittäjille sekä itse verovelvolliselle, mikä takaa sen, että veroviranomainen saa tiedot. Unionin direktiivissä säädetään,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/eu-tuomioistuin-asianajajalle-ei-voida-asettaa-raportointiin-liittyvia-velvollisuuksia-verosuunnittelun-rajat-ylittavissa-jarjestelyissa/
12.9.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriölle lausuntopalvelu.fi Lausuntopyyntönne: viitenumeronne VN/34178/2021, 12.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-tuloverolain-ja-eraiden-muiden-lakien-muuttamisesta-luonnollisten-henkiloiden-omaisuuden-arvonnousutulon-johdosta-maarattavan-veron-k/
13.5.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta

Valtiovarainministeriölle   Lausuntopyyntönne 21.4.2022 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI ERÄIDEN RAJAT YLITTÄVIEN HYBRIDIJÄRJESTELYJEN VEROTUKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyitä verotuksen alalla koskevasta sääntelystä. Alla olevat kysymykset on käyty läpi Asianajajaliiton vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä, johon kuuluu suurin osa ns. isoista asianajotoimistoista. On mahdollista, että ryhmän ulkopuolelta DAC6-ilmoituksia…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-eraiden-rajat-ylittavien-hybridijarjestelyjen-verotuksesta-2/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus rajasi liiketoimintakiellon koskemaan vain toimialaa, jolla rikokset oli tehty

VaaHO:2019:4 Liiketoimintakielto – Liiketoimintaan kohdistuva luottamus – Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen A:n syyksi on luettu törkeä kirjanpitorikos ja törkeä veropetos siten, että hän on asiakasyritystensä taloushallintotehtäviä hoitaessaan laiminlyönyt osaksi oman yrityksensä kirjanpitovelvollisuuden ja välttänyt lähes 65.000 euron verot. A:n harjoittamaan liiketoimintaan kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi A tuli määrätä liiketoimintakieltoon, vaikka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-rajasi-liiketoimintakiellon-koskeman-vain-toimialaa-jolla-rikokset-oli-tehty/
29.8.2018 Lausunnot

Lausunto väliyhteisön osakkaiden verotuksesta annettua lakia ja yleistä veronkiertosäännöstä koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 58/2018 Lausuntopyyntönne: VM/1432/03.01.00/2018; VM111:00/2018, 6.8.2018 LAUSUNTO VÄLIYHTEISÖN OSAKKAIDEN VEROTUKSESTA ANNETTUA LAKIA JA YLEISTÄ VERONKIERTOSÄÄNNÖSTÄ KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta veron kiertämisen estämistä koskevan direktiiviin (2016/1164, jäljempänä myös “direktiivi”) sisältyvien väliyhteisösäännösten ja yleisen veronkiertosäännöksen kansallisesta täytäntöönpanosta. 1. Väliyhteisölaki 1.1 Yhteenveto Väliyhteisön tulon verottamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-valiyhteison-osakkaiden-verotuksesta-annettua-lakia-ja-yleista-veronkiertosaannosta-koskevasta-he-luonnoksesta/
29.8.2017 Lausunnot

Lausunto rajatylittävien järjestelyjen ilmoittamista koskevasta direktiivistä

Dnro 45/2017 Lausuntopyyntönne: VM/1426/03.02.00/2017, 29.6.2017 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI RAJATYLITTÄVIEN JÄRJESTELYJEN ILMOITTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien rajatylittävien järjestelyjen ilmoittamista (jäljempänä ”ehdotus”). Asianajajaliitto kiittää ministeriötä mahdollisuudesta lausua direktiiviehdotuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Ehdotuksen tavoitteet ja sisältö Direktiiviehdotuksen tavoitteena on veron…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-rajatylittavien-jarjestelyjen-ilmoittamista-koskevasta-direktiivista/
31.7.2015 Oikeusuutiset

Yle.fi: EU-suunnitelma lopettanee myös suomalaisyritysten veroparatiisit

EU-komissio aikoo yhtenäistää jäsenmaidensa yhteisöveropohjan ja aloittaa automaattisen verotietojen vaihdon eri maiden kesken. Suurten suomalaiskonsernien miljardien aggressiivinen verosuunnittelu saattaa olla loppusuoralla EU-komissio aikoo yhtenäistää jäsenmaidensa yhteisöveropohjan ja aloittaa automaattisen verotietojen vaihdon eri maiden kesken. – EU menettää verojen välttelyn takia vuosittain jopa 1000 miljardia euroa. Tässä Suomen osuus lasketaan miljardeissa,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/yle-fi-eu-suunnitelma-lopettanee-myos-suomalaisyritysten-veroparatiisit/
19.3.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Yhtiöveron kiertämisen torjuminen

Komissio esittelee verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin Euroopan komissio esitteli 18.3 osana kunnianhimoista työohjelmaansa verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin, jolla torjutaan yhtiöveron kiertämistä ja vahingollista verokilpailua EU:ssa. Keskeinen osa tätä toimenpidepakettia on ehdotus veropäätöksiä koskevan automaattisen tietojenvaihdon käyttöön ottamisesta EU-maiden välillä. Yhtiöveron kiertämisestä arvioidaan koituvan EU-maille miljardien eurojen menetykset vuosittain. Se myös heikentää…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/euroopan-komissio-yhtioveron-kiertamisen-torjuminen/
18.2.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Euroopan komissio luo perustan avoimemmalle ja oikeudenmukaisemmalle verotukselle EU:ssa

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt kunnianhimoisen suunnitelman veron kiertämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi Komission jäsenet kävivät ensimmäisen periaatekeskustelun mahdollisista keskeisistä toimista, joilla voidaan varmistaa avoimempi ja oikeudenmukaisempi verotus EU:ssa. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on asettanut verovilpin ja veron kiertämisen torjumisen komissionsa yhdeksi ensisijaisista poliittisista tavoitteista. Tänään käydyissä keskusteluissa keskityttiin kiireellisimpiin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/euroopan-komissio-euroopan-komissio-luo-perustan-avoimemmalle-ja-oikeudenmukaisemmalle-verotukselle-eussa/
21.5.2013 Oikeusuutiset

Eurooppa-neuvoston kokous 22. toukokuuta

EU-maiden johtajat kokoontuvat Brysselissä 22. toukokuuta keskustellakseen energiasta sekä veropetoksista ja veronkierrosta Energia Koska energiamarkkinat ovat hajanaiset eikä energiatehokkuudesta koituvia etuja ole pystytty hyödyntämään, energianhinta vaihtelee huomattavasti eri puolilla EU:ta. Ongelman ratkaisemiseksi on edistettävä energian sisämarkkinoiden toteutumista ja pantava EU:n energia-alan uudistuspaket täytäntöön. Tarvitaan myös lisätoimia, joilla edistetään kestäviä yksityisiä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/eurooppa-neuvoston-kokous-22-toukokuuta/