Euroopan komissio: Yhtiöveron kiertämisen torjuminen

19.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio esittelee verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin

Euroopan komissio esitteli 18.3 osana kunnianhimoista työohjelmaansa verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin, jolla torjutaan yhtiöveron kiertämistä ja vahingollista verokilpailua EU:ssa. Keskeinen osa tätä toimenpidepakettia on ehdotus veropäätöksiä koskevan automaattisen tietojenvaihdon käyttöön ottamisesta EU-maiden välillä.

Yhtiöveron kiertämisestä arvioidaan koituvan EU-maille miljardien eurojen menetykset vuosittain. Se myös heikentää tasapuolista taakanjakoa veronmaksajien välillä ja yritysten välistä reilua kilpailua. Yritykset hyödyntävät verosääntöjen monimutkaisuutta ja EU-maiden puutteellista yhteistyötä voittojen siirtämiseen ja verojensa minimoimiseen. Sen vuoksi avoimuuden ja yhteistyön lisääminen on olennaisen tärkeää torjuttaessa aggressiivista verosuunnittelua ja verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä.

Tänään esitellyllä verotuksen avoimuutta käsittelevällä toimenpidepaketilla pyritään varmistamaan, että EU-mailla on käytettävissään tarvittavat tiedot, joiden avulla ne voivat suojella veropohjiaan ja kohdentaa toimenpiteitään tehokkaasti yrityksiin, jotka yrittävät välttyä maksamasta omaa osuuttaan veroista.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin mukaan ”kaikkien on maksettava niille kuuluva osuus veroista. Tämä koskee samalla tavoin monikansallisia yrityksiä kuin ketä muuta tahansa. Tänään esitetyn automaattista tietojenvaihtoa koskevan ehdotuksen avulla veroviranomaiset kykenisivät paremmin tunnistamaan verotuksen porsaanreiät ja päällekkäisyydet EU-maiden välillä. Lähikuukausina aiomme ehdottaa konkreettisia toimia näiden porsaanreikien tai päällekkäisyyksien korjaamiseksi. Olemme sitoutuneet toteuttamaan lupauksemme todellisina, uskottavina ja oikeudenmukaisina toimina.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan totesi, että ”emme enää suvaitse sellaisia yrityksiä, jotka kiertävät niille kuuluvien verojen maksamista, emmekä sellaisia järjestelyjä, jotka mahdollistavat tällaisen toiminnan. Meidän on uudelleen sidottava toisiinsa paikka, jossa yritykset tosiasiallisesti saavat voittonsa ja paikka, jossa niitä verotetaan. Tätä varten EU-maiden on toimittava avoimemmin ja tehtävä yhteistyötä. Nämä ovat tämänpäiväisen verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin tavoitteet.”

Veropäätösten avoimuus

Keskeinen osa tämänpäiväistä toimenpidepakettia on säädösehdotus, jolla pyritään parantamaan EU-maiden keskinäistä yhteistyötä nk. rajatylittävissä veropäätöksissä, joilla on vaikutusta useampaan kuin yhteen maahan. Niinpä ehdotuksen on määrä toimia alkuna uudelle avoimuuden aikakaudelle.

Tällä hetkellä EU-maat jakavat keskenään hyvin vähän tietoja veropäätöksistään. On täysin yksittäisen EU-maan päätettävissä, katsooko se veropäätöksellä olevan merkitystä toiselle EU-maalle. Näin ollen EU-maat eivät useinkaan tiedä sellaisista toisissa EU-maassa tehdyistä rajatylittävistä veropäätöksistä, jotka voivat vaikuttaa niiden omiin veropohjiin. Tietyt yritykset hyödyntävät veropäätöksiin liittyvää avoimuuden puutetta pienentääkseen keinotekoisesti maksettaviksi tulevia verojaan.

Tilanteen korjaamiseksi komissio ehdottaa tällaisen harkinnanmukaisuuden ja tulkinnan mahdollistaman liikkumavaran poistamista. EU-mailla on vastedes velvollisuus vaihtaa automaattisesti tietoja veropäätöksistään. Komissio ehdottaa tiukkoja määräaikoja: kansallisten veroviranomaisten on lähetettävä kolmen kuukauden välein lyhyt raportti kaikille muille EU-maille kaikista tekemistään rajatylittävistä veropäätöksistä. Tämän ansiosta EU-mailla on mahdollisuus pyytää yksityiskohtaisempaa tietoa yksittäisistä veropäätöksistä.

Veropäätösten automaattisen tietojenvaihdon avulla EU-maat voivat havaita tiettyjä yritysten harjoittamia verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä ja toteuttaa tarvittavat toimet. Lisäksi automaattisella tietojenvaihdolla myös kannustetaan terveempään verokilpailuun, koska on vähemmän todennäköistä, että veroviranomaiset tarjoaisivat yrityksille valikoivaa verokohtelua, kun päätökset ovat muiden maiden viranomaisten valvottavissa.

Muut verotuksen avoimuutta koskevat aloitteet

Tämänpäiväinen toimenpidepaketti sisältää myös tiedonannon, jossa hahmotellaan useita muita aloitteita, joilla edistetään verotuksen avoimuutta EU:ssa. Näitä ovat:

  • Mahdollisten uusien monikansallisia yrityksiä koskevien avoimuusvaatimusten arviointi

Komissio aikoo tarkastella yritysten uusien avoimuusvaatimusten toteuttavuutta. Tällaisia vaatimuksia on mm. monikansallisten yritysten velvollisuus julkistaa tietyt verotiedot. Näiden aloitteiden tavoitteita, hyötyjä ja riskejä on arvioitava huolellisesti. Siksi komissio aikoo arvioida mahdollisten avoimuutta koskevien lisävaatimusten vaikutuksia voidakseen tehdä perustellun päätöksen myöhemmin.

  • Yritysverotuksen käytännesääntöjen tarkistaminen

Yritysverotuksen käytännesäännöt ovat yksi EU:n tärkeimmistä välineistä, joilla pyritään varmistamaan tasapuolinen yritysverokilpailu. Niissä esitetään perusteet, joilla määritetään, onko verotusjärjestely vahingollinen vai ei, ja vaaditaan EU-maita poistamaan kaikki vahingolliset käytännesääntöjen vastaiset verotoimenpiteet. EU-maat kokoontuvat säännöllisesti arvioidakseen, kuinka ne noudattavat käytännesääntöjä.Viime vuosina käytännesääntöjen tehokkuus vahingollisten verojärjestelyjen torjumisessa on kuitenkin heikentynyt, koska sen perusteissa ei oteta huomioon kehittyneempiä yhtiöveron kiertämisjärjestelyjä. Sen vuoksi komissio aikoo yhdessä EU-maiden kanssa tarkastella käytännesääntöjä ja käytännesääntötyöryhmän toimeksiantoa, jotta käytännesäännöillä voitaisiin varmistaa tehokkaammin avoin ja tasapuolinen verokilpailu EU:ssa.

  • Verovilpin ja veron kiertämisen laajuuden määrittäminen

Komissio ja Eurostat yhdessä EU-maiden kanssa aikovat selvittää, kuinka luotettava arvio verovilpin ja veron kiertämisen laajuudesta voidaan saavuttaa. On yhä vankempi näyttö siitä, että verovilppi ja veron kiertäminen ovat laajalle levinneitä ja aiheuttavat huomattavia tulonmenetyksiä EU-maille. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole määritetty näiden ongelmien tarkkaa laajuutta ja vaikutuksia. Luotettavat tilastot näiden ongelmien laajuudesta ja vaikutuksista auttaisivat kohdistamaan poliittisia toimenpiteitä paremmin niitä vastaan.

  • Säästötulojen verotusta koskevan direktiivin kumoaminen

Komissio ehdottaa, että säästötulojen verotusta koskeva direktiivi kumotaan, sillä kyseisen säädöksen sisältö on sittemmin korvattu kunnianhimoisemmalla EU-lainsäädännöllä, jossa edellytetään mahdollisimman laajaa automaattista tietojenvaihtoa rahoitustileistä, säästöjen tuottamat tulot mukaan lukien (IP/13/530). Direktiivin kumoamisella luodaan toimivat puitteet taloudellisten tietojen automaattiselle tietojenvaihdolle ja estetään veroviranomaisille ja yrityksille koituva oikeudellinen epävarmuus ja ylimääräinen hallinnollinen rasitus.

Seuraavat vaiheet

Tähän toimenpidepakettiin sisältyvät kaksi säädösehdotusta toimitetaan Euroopan parlamentille käsiteltäväksi ja neuvostolle hyväksyttäväksi. EU-maiden olisi päästävä veropäätösehdotuksesta yhteisymmärrykseen vuoden 2015 loppuun mennessä, jotta se voisi tulla voimaan 1. tammikuuta 2016. Ottaen huomioon, että joulukuussa 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota laatimaan tämän ehdotuksen, voidaan odottaa, että EU-maat ovat kaikin puolin sitoutuneet poliittisen yhteisymmärryksen saavuttamiseen aikataulun mukaisesti.

Seuraava vaihe on yhtiöverotusta koskeva toimintasuunnitelma, joka annetaan ennen kesää. Tässä toisessa toimintasuunnitelmassa keskitytään toimenpiteisiin, jolla yhtiöverotusta muutetaan oikeudenmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi EU:n sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä myös pannaan uudelleen vireille yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB) ja aloite uusien OECD/G20-toimien käyttöön ottamisesta veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen (BEPS) torjumiseksi EU:n tasolla.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments