Eurooppa-neuvoston kokous 22. toukokuuta

21.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-maiden johtajat kokoontuvat Brysselissä 22. toukokuuta keskustellakseen energiasta sekä veropetoksista ja veronkierrosta

Energia

Koska energiamarkkinat ovat
hajanaiset eikä energiatehokkuudesta koituvia etuja ole pystytty
hyödyntämään, energianhinta vaihtelee huomattavasti eri puolilla EU:ta.

Ongelman ratkaisemiseksi on edistettävä energian sisämarkkinoiden toteutumista ja pantava EU:n energia-alan uudistuspaket
täytäntöön. Tarvitaan myös lisätoimia, joilla edistetään kestäviä
yksityisiä ja julkisia investointeja energiainfrastruktuuriin.

EU:n on monipuolistettava
energiansaantiaan. Tämä edellyttää uusia kansainvälisiä energialähteitä
ja EU-maiden kesken koordinoidumpaa toimintamallia uusiutuvien
energialähteiden ja hiilivetyjen hyödyntämiseen.

Yhdessä nämä toimet edistävät
EU:n yritysten kilpailukykyä ja varmistavat, etteivät yritykset eivätkä
kuluttajat maksa energiasta tarpeettoman paljon.


Veropetosten ja veronkierron torjunta

On arvioitu, että EU-mailta
jää verottamatta kymmeniä miljardeja euroja, jotka on talletettu
offshore-veroparatiiseihin. Petokset ja veronkierto vievät EU-mailta
tuloja ja vaikeuttavat talouspoliittisten suunnitelmien noudattamista.

Reiluuteen ja
oikeudenmukaisuuteen pohjautuva verotusjärjestelmä varmistaa, että niin
tavalliset työntekijät kuin monikansalliset yrityksetkin osallistuvat
julkisen talouden rahoitukseen tasapuolisesti.

Tarvitaan kansallisen tason,
EU:n tason ja maailmanlaajuisen tason toimia, jotta veropetoksia ja
veronkiertoa voidaan torjua tehokkaasti. Komissio ehdottaa
säästökorkodirektiivin 
soveltamisalan laajentamista. Se esittää myös EU-maiden välisen
automaattisen tietojenvaihdon laajentamista koskemaan myös osinko- ja
pääomatuloja.

Lisäksi komissio kannustaa EU-maita toteuttamaan toimintasuunnitelmaa veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi sekä noudattamaan
veroparatiiseja ja aggressiivista verosuunnittelua koskevia
suosituksia.

Lisätietoa (Euroopan komissio)

Lisätietoa (Eurooppa-neuvosto)


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments