Euroopan komissio: Euroopan komissio luo perustan avoimemmalle ja oikeudenmukaisemmalle verotukselle EU:ssa

18.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt kunnianhimoisen suunnitelman veron kiertämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi

Komission jäsenet kävivät ensimmäisen
periaatekeskustelun mahdollisista keskeisistä toimista, joilla voidaan
varmistaa avoimempi ja oikeudenmukaisempi verotus EU:ssa.

Komission
puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on asettanut verovilpin ja veron
kiertämisen torjumisen komissionsa yhdeksi ensisijaisista poliittisista
tavoitteista. Tänään käydyissä keskusteluissa keskityttiin
kiireellisimpiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan tällä
alalla.Keskeisenä tavoitteena on verottaa yrityksiä siellä, missä ne
harjoittavat voittoa synnyttävää taloudellista toimintaa. Lisäksi
tavoitteena on varmistaa, etteivät yritykset voi välttää oman
vero-osuutensa maksamista aggressiivisella verosuunnittelulla. Komission
jäsenet ovat yksimielisiä siitä, että on erityisesti keskityttävä
parantamaan yritysverotuksen avoimuutta.

Tätä varten komission jäsenet päättivät esittää verotuksen avoimuutta käsittelevän lainsäädäntöpaketin maaliskuussa.

”Vauras
Eurooppa tarvitsee avoimet, oikeudenmukaiset ja ennustettavissa olevat
verojärjestelmät, jotta yritykset voivat tehdä investointeja ja
kuluttajien luottamus saadaan palautettua. Osana syvempien ja
oikeudenmukaisempien sisämarkkinoiden toteuttamista haluamme lisätä
verotuksen avoimuutta ja varmistaa terveemmän verokilpailun EU:n sisällä
ja maailmanlaajuisesti. Ei ole hyväksyttävää, että veroviranomaisten on
turvauduttava tietovuotoihin voidakseen panna verotuksen täytäntöön”,
totesi komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka
vastuualueina ovat euro ja työmarkkinavuoropuhelu.

Talous- ja
rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komissaari
Pierre Moscovicin mukaan “verotukseen liittyvät väärinkäytökset ja
haitalliset verojärjestelmät kukoistavat katveessa; avoimuus ja
yhteistyö ovat niiden luontaisia vihollisia. Verohallintojen on
aloitettava uusi avoimuuden aikakausi, ja jäsenvaltioiden hallitusten on
toimittava yhteisvastuullisesti oikeudenmukaisen verotuksen
varmistamiseksi kaikille. Komissio on kaikin tavoin sitoutunut
varmistamaan mahdollisimman avoimen verotuksen Euroopassa.”

Komissio täyttää parhaillaan ripeästi viime joulukuussa työohjelmassaan
tekemiä sitoumuksia. Se ehdottaa ensi kuussa lainsäädäntöä
automaattisen tietojenvaihdon laajentamiseksi koskemaan veropäätöksiä.
EU:n nykyisten sääntöjen perusteella jäsenvaltiot jakavat keskenään
hyvin vähän tietoa usein erittäin monimutkaisiin
yritysverojärjestelmiinsä liittyvistä veropäätöksistä. Tämän vuoksi
veroviranomaisten on vaikea arvioida, missä jokin yritys
tosiasiallisesti harjoittaa taloudellista toimintaansa, joten
verosääntöjen oikeudenmukainen soveltaminen on hankalaa. Tästä syystä
monet monikansalliset yritykset pyrkivät siirtämään voitot ja
minimoimaan maksettaviksi tulevat verot, minkä vuoksi EU:n jäsenvaltiot
eivät saa tarvitsemiaan verotuloja ja verotuksen oikeudenmukaisuus
kärsii.

Ensi kuussa esitettävään pakettiin sisältyy monenlaisia
toimenpiteitä, joilla lisätään avoimuutta. Tänään käydyssä
periaatekeskustelussa tarkasteltiin erilaisia lainsäädännöllisiä ja
muita vaihtoehtoja.

Verotuksen avoimuutta koskeva paketti on vasta
alkua: vielä lisää on luvassa verotuksen alalla tänä vuonna. Komissio
aikoo esittää tänä kesänä toisen toimenpidepaketin, jossa keskitytään
tehokkaaseen ja oikeudenmukaisen yritysverotukseen. Kyseisessä paketissa
otetaan huomioon myös G20-ryhmän ja OECD:n nykyiset aloitteet veron
kiertämisen torjumiseksi.

Tausta:

Komissio
esittää maaliskuussa verotuksen avoimuutta koskeva paketin, johon
sisältyy lainsäädäntöehdotus veropäätöstietojen automaattisesta
vaihdosta.

Komissio toteaa joulukuussa vahvistamassaan työohjelmassa,
että se torjuu verovilppiä ja veron kiertämistä, jotta varmistetaan,
että verot maksetaan siinä maassa, jossa voittoa on syntynyt.

Euroopan parlamentille 15. heinäkuuta 2014 esittämissään poliittisissa suuntaviivoissa
puheenjohtaja Juncker totesi:”Sisämarkkinoiden olisi toimittava
oikeudenmukaisemmin. Jäsenvaltiot ovat toimivaltaisia päättämään omasta
verotusjärjestelmästään, mutta olisi silti lisättävä toimia veron
kiertämisen ja veropetosten torjumiseksi, jotta kaikki maksaisivat
tasapuolisesti oman osuutensa.”

Samaan aikaan komissiolla on käynnissä neljä perusteellista valtiontukitutkimusta (ks. myös tämä), jotka koskevat Alankomaiden, Irlannin ja Luxemburgin tekemiä veropäätöksiä. Aiemmin tässä kuussa komissio käynnisti Belgian verojärjestelmää
koskevan tutkimuksen, sillä kyseisessä järjestelmässä monikansalliset
yritykset pystyvät vähentämään huomattavasti Belgiassa maksettavaksi
tulevaa yritysveroaan. Komissio on myös jo pyytänyt kaikkia jäsenvaltioita
toimittamaan tiedot niiden veropäätöskäytännöistään, jotta komissio
pystyy arvioimaan, vääristävätkö valikoidusti myönnetyt veroedut
kilpailua yhteismarkkinoilla ja missä tällaista tapahtuu.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments