Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.4.2020 Oikeusuutiset

Talletuksen vastaanottamista koskeva aluehallintoviraston päätös ei sisällä vähemmistöosakkeenomistajaa sitovaa ratkaisua lunastushinnan tallettamisen edellytyksistä

Hämeenlinnan HaO: Maksutalletus – Tallettaminen – Valitusoikeus X Oy oli 30.12.2019 päivätyssä hakemuksessaan ilmoittanut tallettaneensa aluehallintoviraston tilille varoja A:n lukuun Y Oy:n osakkeiden lunastushinnan suorittamiseksi. Aluehallintovirasto oli 8.1.2020 tekemällään päätöksellä hyväksynyt tallettamisen ja päättänyt siirtää talletetut varat luottolaitokseen korkoa kasvamaan, kunnes asiassa toisin määrätään. A valitti hallinto-oikeuteen vaatien aluehallintoviraston päätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/talletuksen-vastaanottamista-koskevan-aluehallintovirastonpaatos-ei-sisalla-vahemmistoosakkeenomistajaa-sitovaa-ratkaisua-lunastushinnan-tallettamisen-edellytyksista/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Vähemmistöosakkailla ei ollut oikeutta saada koolle asunto-osakeyhtiön ylimääräistä yhtiökokousta, kun varsinainen yhtiökokous oli päättänyt samasta asiasta edeltävänä vuonna

KHO:2017:62 Asunto-osakeyhtiö – Ylimääräinen yhtiökokous – Vähemmistöosakas – Saman asian uudelleen käsittely – Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen – Kanne – Määräaika Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista vaatineilla vähemmistöosakkailla ei ollut oikeutta saada koolle asunto-osakeyhtiön ylimääräistä yhtiökokousta, kun varsinainen yhtiökokous oli päättänyt samasta asiasta hakemuksen tekemistä edeltävänä vuonna. Yhtiökokouksessa jo käsitellyn ja ratkaistun asian luonne…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/vahemmistoosakkailla-ei-ollut-oikeutta-saada-koolle-asunto-osakeyhtion-ylimaaraista-yhtiokokousta-kun-varsinainen-yhtiokokous-oli-paattanyt-samasta-asiasta-edeltavana-vuonna/
31.3.2020 Lausunnot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö (”TEM”) on pyytänyt lausuntoa 28.2.2020 päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (13.4.2012/172 muutoksineen; ”yritysostolaki”) muuttamisesta (hallituksen esityksen luonnos ja lopullinen versio yhdessä kumpikin ”HE”). Lakiin ehdotetaan lisättäviksi muun muassa uudet säännökset Euroopan unioniin (”EU”) tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/lausunto-tyo-ja-elinkeinoministerion-lausuntopyyntoon-koskien-luonnosta-hallituksen-esitykseksi-ulkomaalaisten-yritysostojen-seurannasta-annetun-lain-muuttamisesta/