Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.11.2022 Oikeusuutiset

KHO: Asianajotoimistolle oli syntynyt velvollisuus ilmoittaa asiakkaileen tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta

KHO:2022:131 Tietosuoja – Henkilötietojen tietoturvaloukkaus – Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle – Korkea riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille – Henkilötieto – Henkilötunnus – Identiteettivarkauden riski – Tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvän salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen ulkopuolisille Asianajotoimiston palveluksessa olleen henkilön sähköpostitunnukset olivat niin sanotun kalastelusähköpostiviestin kautta joutuneet ulkopuolisen tahon haltuun.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kho-asianajotoimistolle-oli-syntynyt-velvollisuus-ilmoittaa-asiakkaileen-tapahtuneesta-tietoturvaloukkauskesta/
18.10.2022 Oikeusuutiset

Valtiolta tukea yritysten tietoturvan kehittämiseen

Valtioneuvosto antoi asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä 13.10.2022. Asetus tulee voimaan 1.12.2022. Uudella määräaikaisella tuella yritykset voivat konkreettisesti parantaa järjestelmiensä tietoturvaa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan. Yleisen kybervarautumistason nostaminen yhteiskunnan kriittisillä sektoreilla parantaa yhteiskunnan kykyä suojautua muun muassa hybridiuhkilta. – Yritysten kyberturvallisuus on ratkaisevassa roolissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle. Tietoturvaseteli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/valtiolta-tukea-yritysten-tietoturvan-kehittamiseen/
15.4.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on jul­kais­sut kai­kil­le tuo­miois­tui­mil­le op­paan etäyh­teyk­sien käyt­tä­mi­ses­tä oi­keu­den­käyn­neis­sä. Opas on laa­dit­tu vain nyt val­lit­se­via poik­keus­o­lo­ja var­ten, eikä sil­lä ole tar­koi­tus muut­taa mui­ta ai­kai­sem­pia suo­si­tuk­sia, oh­jei­ta tai lin­jauk­sia. Etäyh­teyk­sien käy­tön te­hos­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on mi­ni­moi­da ter­veys­ris­ki vält­tä­mäl­lä usean ih­mi­sen ko­koon­tu­mi­sia. Oppaaseen on pyritty sisällyttämään kattavasti asiat, joita on hyvä ottaa huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/tuomioistuinvirasto-opasti-etaistunnoista-tavoitteena-myos-madaltaa-kynnysta/
14.3.2019

Johdon CV:t

Asianajajaliiton luottamusjohto Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja (2020–2024) s. 9.12.1969 OTK 1995, Helsingin yliopisto varatuomari 1997 Liikkeenjohdon PD 2003, Kajaanin ammattikorkeakoulu asianajaja 2000 Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa: Varapuheenjohtaja 2016–2020 Tulevaisuustyöryhmän pj 2017– Eimilläänoikeudella-työryhmän jäsen 2017– Hämeen paikallisosaston pj 2015–2017 Asianajajatutkintolautakunnan jäsen 2014–2016 Eettisen valiokunnan jäsen 2007–2016 Hallituksen jäsen 2010–2013 IT-valiokunnan…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/logot-kuvat-ja-videot/johdon-cvt/
14.11.2018

Hallitus, valiokunnat ja johtoryhmä

Hallitus, valiokunnat ja johtoryhmä Asianajajaliiton hallitus Hallitus vastaa Asianajajaliiton strategian toteutumisesta ja valvoo liiton operatiivista toimintaa kuukausittaisissa kokouksissaan. Suuri osa liiton hallitustyöskentelystä liittyy liiton lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, kuten jäseneksi hyväksymiseen sekä asianajajien valvontaan. Lakisääteisissä tehtävissä hallituksen jäsenet toimivat virkavastuulla. Asianajajaliiton hallituksen ja siten myös Asianajajaliiton puheenjohtajana toimii Hanna Räihä-Mäntyharju (Tampere)…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/hallitus-valiokunnat-ja-johtoryhma/
27.6.2018 Oikeusuutiset

Liikenne- ja viestintäministeriö: EU ehdottaa sähköisiä kuljetustietoja sekä alusten satamailmoitusten yhtenäistämistä ja digitalisointia

Euroopan komissio ehdottaa asetusta sähköisistä kuljetustiedoista (COM (2018) 279). Asetus velvoittaisi viranomaiset kaikissa EU-maissa hyväksymään kaikkien liikennemuotojen osalta sähköiset kuljetusdokumentit rajat ylittävässä liikenteessä Yrityksiä ei kuitenkaan velvoitettaisi toimittamaan tietoja sähköisessä muodossa. Tärkeää on myös se, että ehdotuksessa on huomioitu henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suoja ja tietoturva. Euroopan komissio ehdottaa myös asetusta,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/liikenne-ja-viestintaministerio-eu-ehdottaa-sahkoisia-kuljetustietoja-seka-alusten-satamailmoitusten-yhtenaistamista-ja-digitalisointia/
31.7.2015 Oikeusuutiset

Asiakastieto: Luottolista-lehti: Identiteetin varastaminen on liian helppoa

Identiteettivarkauden uhrin piikkiin saatetaan tilata tavaroita tai palveluja netistä, jopa tyhjentää pankkitilejä. Toisen nimissä esiintyminen ei ole ollut rangaistavaa, mutta syksyllä identiteettivarkaudesta tulee rikos, josta seuraa sakkoa Identiteettivarkauksien sanotaan olevan nopeimmin kasvava rikollisuuden muoto maailmalla. Sähköisten palvelujen ja tietoverkkojen käytön lisääntyessä myös rikollinen toiminta ja henkilötietovarkauksien määrä on rajussa nousussa.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/asiakastieto-luottolista-lehti-identiteetin-varastaminen-on-liian-helppoa/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Lakimuutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Kuluttajaluottojen korkokatto alenee ja luottojen markkinointiin lisää rajoituksia Kuluttajaluottojen sääntely tiukkenee lokakuussa. Korkokatto laskee nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokattoprosenttiin lisätään korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Enimmäiskorko voi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia. Uudistus tuo myös lisää rajoituksia markkinointiin sekä vahvempaa tietoturvaa, sillä luotonottoon ja maksamiseen liittyvien väärinkäytöksien estämiseksi henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus tiukkenee. …

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lakimuutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/
20.9.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (DLT-pilotti)

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntö: VN/17998/2022, 23.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (DLT-pilotti) Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta (jäljempänä ”Luonnos”) hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”)…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-sijoituspalvelulain-arvo-osuusjarjestelmasta-ja-selvitystoiminnasta-annetun-lain-muuttamisesta-seka-eraiksi-niihin-liittyviksi-laeik/
19.9.2022 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 – ei korotusta oikeusapupalkkioihin

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvioesityksessä oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja kaikkiaan 1,1 miljardia euroa. Kokonaismäärärahan taso on noin 42 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei huomioida. Virastojen toimintamenojen osuus määrärahoista on noin 80 prosenttia. Lisärahoitusta varattiin muun muassa lähestymiskiellon tehostamiseen, saamelaiskäräjien resurssien vahvistamiseen ja oikeudenhoidon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/oikeusministerion-hallinnonala-valtion-talousarvioesityksessa-vuodelle-2023-ei-korotusta-oikeusapupalkkioihin/