Generic filters
Exact matches only
15.12.2023 Tiedotteet

Asianajajia koskevia ohjeita ja oppaita – voimaan 1.1.2024

Vuodenvaihteessa voimaan tulevat tietoturvaa koskeva ohje ja opas sekä avoimuusrekisteriä koskeva opas täydentävät hyvää asianajajatapaa. Niillä on tarkoitus suojata asianajosalaisuutta. Asianajajien tulee huolehtia asianajosalaisuuden turvaamisesta. Asianajosalaisuus on ylikansallisilla instrumenteilla ja oikeuskäytännöllä suojattu perusoikeus, jota asianajajista annetun lain säännökset sekä asianajajia velvoittavat tapaohjeet täsmentävät. Asianajosalaisuuden rikkominen on rikosoikeudellisesti sanktioitu. Tietoturvan korkea…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/asianajajia-koskevia-ohjeita-ja-oppaita-voimaan-1-1-2024/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta tuomareiden etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa

Oikeusministeriölle   L2023-35   Lausuntopyyntönne: Dnro VN/18066/2023, 16.6.2023 ARVIOMUISTIO TUOMAREIDEN ETÄOSALLISTUMISMAHDOLLISUUDESTA HALLINTOPROSESSISSA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Olisiko hallintoprosessissa tarpeen säännellä kokoonpanoon kuuluvan tuomarin etäosallistumismahdollisuudesta suulliseen käsittelyyn? Mitkä olisivat mahdolliset hyödyt ja haitat tuomarin etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa?   Asianajajaliitto katsoo, että asiasta on tarpeen säätää…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-arviomuistiosta-tuomareiden-etaosallistumismahdollisuudesta-hallintoprosessissa/
23.11.2022 Oikeusuutiset

KHO: Asianajotoimistolle oli syntynyt velvollisuus ilmoittaa asiakkaileen tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta

KHO:2022:131 Tietosuoja – Henkilötietojen tietoturvaloukkaus – Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle – Korkea riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille – Henkilötieto – Henkilötunnus – Identiteettivarkauden riski – Tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvän salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen ulkopuolisille Asianajotoimiston palveluksessa olleen henkilön sähköpostitunnukset olivat niin sanotun kalastelusähköpostiviestin kautta joutuneet ulkopuolisen tahon haltuun.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kho-asianajotoimistolle-oli-syntynyt-velvollisuus-ilmoittaa-asiakkaileen-tapahtuneesta-tietoturvaloukkauskesta/
18.10.2022 Oikeusuutiset

Valtiolta tukea yritysten tietoturvan kehittämiseen

Valtioneuvosto antoi asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä 13.10.2022. Asetus tulee voimaan 1.12.2022. Uudella määräaikaisella tuella yritykset voivat konkreettisesti parantaa järjestelmiensä tietoturvaa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan. Yleisen kybervarautumistason nostaminen yhteiskunnan kriittisillä sektoreilla parantaa yhteiskunnan kykyä suojautua muun muassa hybridiuhkilta. – Yritysten kyberturvallisuus on ratkaisevassa roolissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle. Tietoturvaseteli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/valtiolta-tukea-yritysten-tietoturvan-kehittamiseen/
28.9.2021

Mitä taitoja juristi tarvitsee menestyäkseen asianajajana?

Sain mahdollisuuden osallistua oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arviointiin, joka on ollut käynnissä 2020–2021 Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) toteuttamana. Tämä vei luonnollisesti pohtimaan, mitä odotuksia asianajomaailmassa kohdistuu valmistuviin nuoriin juristeihin. Monia asioita tulee mieleen, mutta miten paljon meidän odotuksillemme voidaan koulutuksen suunnittelussa antaa yksittäistä painoarvoa? Oikeustieteen tutkinto on yleistutkinto, josta valmistutaan moninaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/mita-taitoja-juristi-tarvitsee-menestyakseen-asianajajana/
6.11.2020

Tietoturva on jokaisen asianajajan ja asianajotoimistossa työskentelevän vastuulla

Asianajajia velvoittavat tietoturvaohjeet ovat viime vuosina tehtyjen päivitysten myötä nostaneet asianajosalaisuuksien suojausvaatimuksia asianajotoiminnan digitalisoituminen huomioiden. Tietoturvaa ei kuitenkaan hoideta vain velvoitteita antamalla tai laajentamalla, vaan korkean tietoturvan toteutuminen on meidän jokaisen asianajotoimistossa työskentelevän henkilön vastuulla. Asianajotoimistoissa tietoturvaa on ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvana prosessina, joka on vastuutettu ja jota seurataan myös…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/tietoturva-on-jokaisen-asianajajan-ja-asianajotoimistossa-tyoskentelevan-vastuulla/
15.4.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on jul­kais­sut kai­kil­le tuo­miois­tui­mil­le op­paan etäyh­teyk­sien käyt­tä­mi­ses­tä oi­keu­den­käyn­neis­sä. Opas on laa­dit­tu vain nyt val­lit­se­via poik­keus­o­lo­ja var­ten, eikä sil­lä ole tar­koi­tus muut­taa mui­ta ai­kai­sem­pia suo­si­tuk­sia, oh­jei­ta tai lin­jauk­sia. Etäyh­teyk­sien käy­tön te­hos­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on mi­ni­moi­da ter­veys­ris­ki vält­tä­mäl­lä usean ih­mi­sen ko­koon­tu­mi­sia. Oppaaseen on pyritty sisällyttämään kattavasti asiat, joita on hyvä ottaa huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/tuomioistuinvirasto-opasti-etaistunnoista-tavoitteena-myos-madaltaa-kynnysta/
14.3.2019

Johdon CV:t

Asianajajaliiton luottamusjohto Asianajaja Eero-Pekka Uotila Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja (2024–) s. 23.6.1967 OTK 1993, Helsingin yliopisto asianajaja 1997 sovittelija, Suomen Asianajajaliitto, 2015 Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa: Hallituksen varapuheenjohtaja 2020–2024 Hallituksen jäsen 2013–2020 Eettisen valiokunnan pj 2014– Eettisen valiokunnan jäsen 2013–2014 Hallituksen varajäsen 2012–2013 Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen 2011–2014 Valtuuskunnan jäsen 2010–2012 Valtuuskunnan…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/logot-kuvat-ja-videot/johdon-cvt/
14.11.2018

Hallitus, valiokunnat ja johtoryhmä

Hallitus, valiokunnat ja johtoryhmä Asianajajaliiton hallitus Hallitus vastaa Asianajajaliiton strategian toteutumisesta ja valvoo liiton operatiivista toimintaa kuukausittaisissa kokouksissaan. Suuri osa liiton hallitustyöskentelystä liittyy liiton lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, kuten jäseneksi hyväksymiseen sekä asianajajien valvontaan. Lakisääteisissä tehtävissä hallituksen jäsenet toimivat virkavastuulla. Asianajajaliiton hallituksen ja siten myös Asianajajaliiton puheenjohtajana toimii Eero-Pekka Uotila (Helsinki)…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/hallitus-valiokunnat-ja-johtoryhma/
31.7.2015 Oikeusuutiset

Asiakastieto: Luottolista-lehti: Identiteetin varastaminen on liian helppoa

Identiteettivarkauden uhrin piikkiin saatetaan tilata tavaroita tai palveluja netistä, jopa tyhjentää pankkitilejä. Toisen nimissä esiintyminen ei ole ollut rangaistavaa, mutta syksyllä identiteettivarkaudesta tulee rikos, josta seuraa sakkoa Identiteettivarkauksien sanotaan olevan nopeimmin kasvava rikollisuuden muoto maailmalla. Sähköisten palvelujen ja tietoverkkojen käytön lisääntyessä myös rikollinen toiminta ja henkilötietovarkauksien määrä on rajussa nousussa.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/asiakastieto-luottolista-lehti-identiteetin-varastaminen-on-liian-helppoa/