Generic filters
Exact matches only
8.2.2024 Tiedotteet

Suomi päivitti arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat yhdessä keskeisten muiden viranomaisten ja valvojien kanssa saaneet valmiiksi osittaispäivityksen Suomen kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon, joka on vuodelta 2021. Suomen Asianajajaliitto on ollut aktiivisesti mukana kansallisen riskiarvion päivittämisessä. Riskiarvion mukaan epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/suomi-paivitti-arviotaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista/
25.8.2023 Lausunnot

Lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Valtiovarainministeriölle Dnro L2023-40 Lausuntopyyntönne: VN/13472/2022, 30.6.2023 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMUISTIOSTA TIETOJENVAIHDON PARANTAMISEKSI KANSALLISESSA RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISTOIMINNASSA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-tyoryhmamuistiosta-tietojenvaihdon-parantamiseksi-kansallisessa-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamistoiminnassa/
24.8.2023 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle   Dnro L2023-39   Lausuntopyyntönne: VN/17751/2023, 29.6.2023 LAUSUNTO RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN JA FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA; SEKÄ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUSSA LAISSA TARKOITETUISTA MERKITTÄVISTÄ JULKISISTA TEHTÄVISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA   Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-muuttamisesta/
5.1.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä

Valtiovarainministeriölle Dnro L2022-83 Lausuntopyyntönne: VN/34057/2022, 16.12.2022 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laeiksi-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-3-ja-20-b-%c2%a7n-muuttamisesta-annetun-hallituksen/
8.10.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:45).…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisesta-annetun-lain-rahanpesun-selvittelykeskuksesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-muuttami/
24.5.2021 Tiedotteet

Suomen kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio on päivitetty

Valtioneuvosto teki torstaina 29. huhtikuuta periaatepäätöksen kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta ja toimintasuunnitelmasta). Riskiarvion mukaan useat ilmoitusvelvolliset luottavat liikaa pankkien monitorointijärjestelmiin, mikä voi johtaa puutteellisiin selvityksiin asiakkaan liiketoimien taustoista tai varojen alkuperästä. Mikäli liiketoimeen liittyvät varat ovat peräisin kotimaisesta pankista, luotetaan pankin kykyyn havaita epäilyttävät liiketoimet ja selvittää varojen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/suomen-kansallinen-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskiarvio-on-paivitetty/
23.11.2020 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ehdotukset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä, FATF:n Suomen maa-arvioraportin suosituksiin ja kansallisiin lainmuutostarpeisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta/
2.9.2020 Lausunnot

Lausunto työryhmämietinnöstä Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa

Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta mietinnöstä. Asianajajaliitto toteaa ensinnäkin, että Suomen Asianajajaliitto on ollut työryhmässä edustettuna ja liiton kannanotot yksittäisiin lainmuutosehdotuksiin on tuotu esiin osana työryhmän työskentelyä. Suomen Asianajajaliitto katsoo, että työryhmän mietintö on kaikilta osiltaan sopusoinnussa sille annetun toimeksiannon kanssa ja edelleen, että työryhmän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/lausunto-tyoryhmamietinnosta-terrorismirikosten-saantelyn-ajanmukaisuus-ja-vastaavuus-vertailumaiden-saantelyn-kanssa/
7.4.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto luonnoksesta Hallituksen esityksestä eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Suomen Asianajajaliitto lausuu asiassa kunnioittaen seuraavaa:   Lainsäädännön muutostarve perustuu kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi tarpeeseen saada Suomen terrorismin rahoittamista koskevat rangaistussäännökset kattavimmiksi ja rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellyttävällä tavalla riittävän selkeiksi sekä tarpeeseen saada rikosten rangaistusasteikot vastaamaan rikosten rangaistusarvoa. Rangaistusasteikon ankaroittaminen säätämällä rangaistusmaksimi kolmesta vuodesta kuuteen  vuoteen vankeutta terroristiryhmän rahoittamisrikoksesta sekä säätämällä uuden…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/suomen-asianajajaliiton-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-terrorismin-rahoittamista-koskevien-saannosten-muuttamiseksi/
10.7.2019 Tiedotteet

Uusi ohje julkaistu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi

FATF (Financial Action Task Force) julkaisi kesäkuussa 2019 ohjeen lainopillisten palveluiden tarjoajille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi (Guidance for a risk-based approach). Se sisältää esimerkkejä lainopillisiin palveluihin liittyvistä riskitekijöistä, riskien hallinnasta sekä asiakkaiden tuntemismenettelyistä (yksinkertaistettu, normaali ja tehostettu tunteminen). Asianajajalla tulee olla toimintansa luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/uusi-ohje-julkaistu-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskien-tunnistamiseksi/