Generic filters
Exact matches only
23.4.2024 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi eräiden valtiontukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle   Dnro L2024-16   Lausuntopyyntönne: VN/18042/2023, 12.3.2024 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE LAIKSI ERÄIDEN VALTIONTUKEA KOSKEVIEN EUROOPAN UNIONIN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISESTA   Asianajajaliitto kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä (”TEM”) mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden valtiontukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta, laiksi valtionavustuslain 21 §:n muuttamisesta, laiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-eraiden-valtiontukea-koskevien-euroopan-unionin-saannosten-soveltamisesta/
4.10.2023 Oikeusuutiset

Psykoterapiatoimijalle hallinnollinen seuraamusmaksu asiakkaan tarkastusoikeuden puutteellisesta toteutuksesta

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on syyskuun alussa määrännyt 1 600 euron hallinnollisen seuraamusmaksun psykoterapiapalveluita tarjoavalle yritykselle. Yritys ei ollut ilmoittanut asiakkaalle syytä siihen, miksi potilasasiakirjamerkintöjä psykoterapiakäynneistä ei voitu toimittaa. Psykoterapiatoimijan asiakas oli pyytänyt saada tietonsa useita kertoja vuosien 2017–2019 aikana. Hän ei kuitenkaan ollut saanut perustelua sille, miksi tietoja ei voida…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/psykoterapiatoimijalle-hallinnollinen-seuraamusmaksu-asiakkaan-tarkastusoikeuden-puutteellisesta-toteutuksesta/
12.9.2023 Oikeusuutiset

Yrityshakemiston ylläpitäjälle seuraamusmaksu puhelutallenteiden antamista koskevista rikkomuksista

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt 23 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun Suomen Yritysrekisterille, joka ylläpitää yrityshakemistoa. Yhtiö ei ollut toimittanut puhelutallenteita niitä pyytäneille henkilöille tietosuojasäännösten mukaisesti. Yhtiö oli lisäksi jättänyt noudattamatta apulaistietosuojavaltuutetun aikaisempaa määräystä korjata toimintansa lainmukaiseksi. Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti Suomen Yritysrekisterin toimintaa useiden vuosina 2019–2022 tulleiden kantelujen perusteella. Tietosuojavaltuutetun toimistolle…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/yrityshakemiston-yllapitajalle-seuraamusmaksu-puhelutallenteiden-antamista-koskevista-rikkomuksista/
18.8.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö   Dnro L2023-37   Lausuntopyyntönne: VN/19178/2023, 16.6.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VERKON VÄLITYSPALVELUJEN VALVONNASTA JA ERÄIKSI MUIKSI LAEIKSI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Yleistä   Valmisteilla olevassa sääntelyssä on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-verkon-valityspalvelujen-valvonnasta-ja-eraiksi-muiksi-laeiksi/
17.5.2023 Lausunnot

Lausunto esiselvityksestä tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään

Sisäministeriölle   Dnro L2023-18   Lausuntopyyntönne: VN/1365/2022; VN/1365/2022-SM-30, 4.4.2023 SISÄMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ ESISELVITYKSESTÄ TILITAPAHTUMATIETOJEN KYSELYMAHDOLLISUUDEN LISÄÄMISESTÄ PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄÄN   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Sisäministeriö on pyytänyt Asianajajaliitolta lausuntoa esiselvitysluonnoksesta tiltapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämiseksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Lausuntopyynnössään sisäministeriö on todennut, että tällä hetkellä pankki-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-esiselvityksesta-tilitapahtumatietojen-kyselymahdollisuuden-lisaamisesta-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmaan/
28.9.2021 Oikeusuutiset

Itä-Suomen HaO pyytää EUT:n ennakkoratkaisua rekisteröidyn tiedonsaantioikeudesta. Onko pankin annettava asiakkaalle tieto kuka on käsitellyt hänen tietojaan?

Hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa on tullut esille kysymys luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/657 (yleinen tietosuoja-asetus) 4 artiklan 1 alakohdan ja 15 artiklan 1 kohdan tulkinnasta. Asiassa on kyse henkilötiedon käsitteen tulkinnasta ja rekisteröidyn…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/ita-suomen-hao-pyytaa-eutn-ennakkoratkaisua-rekisteroidyn-tiedonsaantioikeudesta-onko-pankin-annettava-asiakkaalle-tieto-kuka-on-kasitellyt-hanen-tietojaan/
22.3.2021 Lausunnot

Lausunto tiedustelulainsäädännöstä

LAUSUNTO TIEDUSTELULAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAN VALTIONEUVOSTON SELONTEON VALMISTELUA  VARTEN (SMDNO-2020-980) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa: Taustaa Tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja koskevassa 15. huhtikuuta 2015 päivätyssä ja silloisesta lainvalmistelusta vastanneelle puolustusministeriöille toimittamassaan lausunnossa Asianajajaliitto on oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti puoltanut erillisen tiedustelulainsäädännön säätämistä. Sittemmin 1. kesäkuuta 2019 voimaan tulleet sotilastiedustelua koskeva laki (590/2019), siviilitiedustelua…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/lausunto-tiedustelulainsaadannosta/
31.7.2015 Oikeusuutiset

Yle.fi: Poliisin ulkomaalaisvalvonnan valtuuksia lisätty – "Jos joku piiloutuu takahuoneeseen, sinne voidaan nyt mennä"

Poliisi sekä rajavartiosto pääsevät ulkomaalaisvalvonnan nimissä nyt myös ravintoloiden ja muiden liiketilojen takahuoneisiin ja tuotantotiloihin. Rikosepäilyä ei enää tarvita Poliisin mahdollisuuksia suorittaa ulkomaalaisvalvontaa on lisätty. Toukokuun alusta voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä sekä poliisi että rajavartiolaitos voivat ulkomaalaisvalvonnan nimissä tutkia myös julkisrauhan piiriin kuuluvat tilat kuten ravintoloiden takahuoneet tai tuotantolaitosten tuotanto-…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/yle-fi-poliisin-ulkomaalaisvalvonnan-valtuuksia-lisatty-jos-joku-piiloutuu-takahuoneeseen-sinne-voidaan-nyt-menna/
29.10.2014 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutettu: Tarkastusoikeuspyyntö poliisin henkilörekistereihin esitettävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut vireille sähköpostitse lähetettyjä tarkastuspyyntöjä poliisien henkilörekistereihin. Tietosuojavaltuutetun toimisto kiinnittää huomiota siihen, että rekisteröidyn käyttäessä tarkastusoikeutta poliisin rekistereihin, tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisin toimipaikassa Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 44 §:n mukaan rekisteröidyn on käyttäessään tarkastusoikeutta poliisin rekistereihin esitettävä tätä tarkoittava pyyntö henkilökohtaisesti poliisin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/tietosuojavaltuutettu-tarkastusoikeuspyynto-poliisin-henkilorekistereihin-esitettava-henkilokohtaisesti-poliisin-toimipaikassa/