Lausunto esiselvityksestä tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään

17.5.2023 | Lausunnot

Sisäministeriölle
 
Dnro L2023-18
 
Lausuntopyyntönne: VN/1365/2022; VN/1365/2022-SM-30, 4.4.2023
SISÄMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ ESISELVITYKSESTÄ TILITAPAHTUMATIETOJEN KYSELYMAHDOLLISUUDEN LISÄÄMISESTÄ PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄÄN
 
Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. 
 
Sisäministeriö on pyytänyt Asianajajaliitolta lausuntoa esiselvitysluonnoksesta tiltapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämiseksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Lausuntopyynnössään sisäministeriö on todennut, että tällä hetkellä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä sisältää viidennessä rahanpesudirektiivissä säädetyt tiedot, eli asiakkuutta koskevat tiedot, mutta ei tilitapahtumatiedot. Lisäksi sisäministeriö toteaa, että kyseisen hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään, jotta ensivaiheen tilitietokyselyn jälkeen voitaisiin tilitapahtumatiedot hakea kohdennetusti saman järjestelmän kautta. 
 
Asianajajaliitto katsoo, että esiselvitys asiasta on tarpeellinen ja Asianajajaliitto jakaa pääosin esiselvityksessä esitetyt näkemykset. Asianajajaliitto on ollut mukana esiselvityksen laatineessa työryhmässä, joka nimitettiin sisäministeriön toimiesta 10.2.2022. 
 
Toimivaltaisten viranomaisten tilitapahtumatietoihin pääsyn nykytila ja kehittämiskohteet
 
Asianajajaliitto pitää tärkeänä ja kannatettavana, että viranomaisten pääsyä niiden toimivaltaan kuuluviin asioihin liittyviin tilitapahtumatietoihin kehitetään ja parannetaan esitetyn kaltaisilla teknisillä keinoilla ja asiaan liittyviä käytäntöjä tehostetaan. Asianajajaliitto pitää kannatettavana esiselvitysluonnoksessa esitettyä ehdotusta, että viranomaisten toiminnan digitalisoimiseksi ja resurssien tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi ne viranomaiset, joilla on jo voimassa olevan lainsäädännön nojalla toimivaltuuksiensa puitteissa oikeus saada ja käsitellä tilitapahtumatietoja, voivat saada ne pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta.  
 
Asianajajaliitto katsookin, että mahdollisessa jatkovalmistelussa tulee valitusta sääntelykeinosta riippumatta huomioida ja säilyttää nykysääntelyn mukaiset viranomaiskohtaiset toimivaltuudet sekä tiedonsaantioikeudet tilitapahtumatietojen osalta.  
 
Lakitekniset vaihtoehdot
 
Asianajajaliitto katsoo, että työryhmän pohtimien lakiteknisten vaihtoehtojen osalta paras ja tarkoituksenmukaisin vaihtoehto olisi lisätä sääntely kokonaisuudessaan PMJ-lakiin vaihtoehdon 3) mukaisesti. Kuten työryhmä on todennut, tätä puoltaa sekä RRF:stä saatu rahoitus sekä lainsäädäntötekninen selkeys. Lisäksi Asianajajaliitto korostaa, että nykyinen PMJ-laki sisältää oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta olennaiset asianajajakunnan itsenäisyyden sekä riippumattomuuden turvaamiseksi säädetyn 4 ja 6 §:n, joissa säädetään asianajajan asiakasvaratilejä sekä asianajosalaisuutta koskevista poikkeuksista tilitapahtumatietojen luovuttamiseen. 
 
Asianajajaliitto toteaa, että mikäli jatkovalmistelussa valittaisiin lakitekniseksi sääntelyvaihtoehdoksi esimerkiksi erillislaki, tulee siihen sisällyttää nykyisen PMJ-lain sisältämät edellä viitatut asianajajan asiakasvaratilejä koskevat poikkeukset.
 
Oikeus tehdä tilitapahtumatietoja pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta
 
Esiselvitysluonnoksen kohdassa 4.1.2 on käyty läpi varsin kattavasti eri viranomaisten toimivaltaan liittyvää lainsäädäntöpohjaa. Selvityksessä aluehallintovirasto (AVI) on todennut, että se ei ole tähänastisen valvonnan perusteella kyennyt muodostamaan täysin kattavaa käsitystä tilitapahtumatietojen tarpeellisuudesta tai hyödyntämismahdollisuuksista. AVI onkin katsonut, että sen tulisi saada samat oikeudet tilitapahtumatietojen saamiseen kuin muillakin rahanpesulain mukaista valvontaa tekevillä valvontaviranomaisilla.
 
Asianajajaliitto toteaa, että esiselvityksessä eritellyin tavoin Asianajajaliitto valvoo asianajajien osalta rahanpesulain säännösten ja määräysten noudattamista ja Asianajajaliitto on rahanpesulain nojalla oikeutettu saamaan asianajajilta kaikki tiedot myös tilitapahtumista. Nimenomainen tarkastusoikeus rahanpesulaissa on säädetty asianajajayhdistykselle ja asianajayhdistys on toimivaltainen viranomainen tekemään AVI:lle esityksen mahdollisen rikemaksun määräämisestä asianajajalle tai hänen apulaiselleen. 
 
Asianajajaliitto pyytääkin myös mahdollisessa jatkovalmistelussa huomioimaan edellä mainitut PJM-lain asianajajan asiakasvaratilejä koskevan 4 ja 6 §:n, mikäli eri viranomaistahojen tiedonsaantioikeuksiin päädytään tekemään muutoksia. 
 
Helsingissä 17. päivänä toukokuuta 2023
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
 
Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri
 
LAATI
Jonni Veikkonen, juristi, oikeuspolitiikka ja kansainväliset asiat, Suomen Asianajajaliitto
Kristiina Sare, juristi, rahanpesun estäminen ja yleisvalvonta, Suomen Asianajajaliitto
Niko Jakobsson, pääsihteeri, Suomen Asianajajaliitto