Generic filters
Exact matches only
22.6.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Jokaisella on oikeus saada tietää henkilötietoihinsa tehtyjen kyselyjen ajankohta ja syyt

Se seikka, että rekisterinpitäjä harjoittaa pankkitoimintaa, ei vaikuta tämän oikeuden laajuuteen Pankki S:n työntekijä, joka oli myös saman pankin asiakas, sai vuonna 2014 tietoonsa, että muut pankin henkilökuntaan kuuluvat olivat tehneet kyselyjä hänen henkilötietoihinsa useita kertoja 1.11.2013 ja 31.12.2013 välisenä aikana. Kyseisellä työntekijällä, jonka Pankki S oli sittemmin irtisanonut, oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/eu-tuomioistuin-jokaisella-on-oikeus-saada-tietaa-henkilotietoihinsa-tehtyjen-kyselyjen-ajankohta-ja-syyt/
17.4.2020 Lausunnot

Lausunto verohallinnon ohjeluonnoksesta osingon saajan itse antama ilmoitus ja sen luotettavuuden todentaminen

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luon-noksesta Verohallinnon ohjeeksi osingon saajan itse antamasta ilmoituksesta ja sen luotetta-vuuden todentamisesta (VH/669/00.01.00/2020) (”Ohjeluonnos”). Ohjeluonnoksessa kuva-taan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetuin lain (627/1978, ”lähdeverolaki”) 10 b §:n 4 momentin mukainen osingon saajan itse antaman ilmoituksen sisältö, voimassaolo ja menettely, jolla itse annetun ilmoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-osingon-saajan-itse-antama-ilmoitus-ja-sen-luotettavuuden-todentaminen/
30.1.2020 Oikeusuutiset

KHO: Verohallinnolla ei ole oikeutta saada pankilta listausta asiakkaistaan

KHO:2020:8 Verotusmenettely – Vertailutietotarkastus – Tietosuoja – Pankki – Asiakasrekisteri – Tietopyynnön lainmukaisuus – Yleinen tietosuoja-asetus Verohallinto oli verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n nojalla kehottanut pankki A Oyj:tä esittämään muun ohella listauksen kaikista asiakkaistaan vertailutietotarkastuksen suorittamista varten. Korkein hallinto-oikeus katsoi Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen viitaten, että tällainen tietopyyntö ei ollut lainmukainen.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kho-verohallinnolla-ei-ole-oikeuta-saada-pankilta-listausta-asiakkaistaan/
14.10.2014 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Säännöt automaattisesta tietojenvaihdosta hyväksyttiin

Ecofin-neuvostossa päästiin yhteisymmärrykseen direktiivistä, jolla pyritään vahvistamaan taistelua petoksia ja veronkiertoa vastaan Neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen direktiivistä, jolla muutetaan EU: n nykyisiä sääntöjä jäsenvaltioiden veroviranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Tämä tietojenvaihto  koskee tiettyjä tulolajeja , joita veronmaksaja  pitää muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan. Lisätietoa Kauppalehti: Luxemburg liittyi verosopimukseen: “pankkisalaisuus on kuollut”

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/euroopan-unionin-neuvosto-saannot-automaattisesta-tietojenvaihdosta-hyvaksyttiin/