Generic filters
Exact matches only
19.6.2023 Oikeusuutiset

Opiskelijaksi ottamista koskeva jatkovalituskielto koskee myös päätöstä oikeudesta osallistua pääsykokeeseen

KHO:2023:64 Yliopiston päätös – Oikeus osallistua yliopiston valintakokeeseen – Korkeakoulukelpoisuus – Opiskelijaksi ottaminen – Valituskielto Hallinto-oikeuden päätöksellä oli ratkaistu valitus yliopiston päätöksestä, joka koski hakijan korkeakoulukelpoisuutta ja oikeutta osallistua yliopiston valintakokeeseen. Hallinto-oikeuden päätös koski opiskelijaksi ottamista eikä siihen saanut hakea valittamalla muutosta. Ks. myös KHO 2007:25 KHO:2023:64

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/opiskelijaksi-ottamista-koskeva-jatkovalituskielto-koskee-myos-paatosta-oikeudesta-osallistua-paasykokeeseen/
24.3.2022 Oikeusuutiset

Yliopiston valintakokeen tarkastamisen tapa ei saa johtaa siihen, että selkeästi oikeat vastaukset määritellään tai määräytyvät vääriksi

Tu­run HAO: Yliopistot – Monivalintatehtävät – Automaattinen pisteytysalgoritmi Yliopiston valintakokeessa oli matemaattinen tehtävä, jossa piti laskea aineiston perusteella ja merkitä vastauslomakkeelle kohtiin a)–e) numeerinen arvo pyydetyistä tunnusluvuista. Tehtävässä kehotettiin myös rastittamaan numeerista arvoa vastaavat neliöt optiseen vastausosaan. Hakija oli merkinnyt kohtiin a)–e) mallivastauksenkin mukaan oikeat numeeriset vastaukset, mutta ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/yliopiston-valintakokeen-tarkastamisen-tapa-ei-saa-johtaa-siihen-etta-selkeasti-oikeat-vastaukset-maaritellaan-tai-maaraytyvat-vaariksi/
4.3.2021 Oikeusuutiset

Yhdenvertaisuusperiaate edellytti, että valittaja oli hyväksyttävä opiskelijaksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan

Poh­jois-Suo­men HAO: Yliopistot – Opiskelijavalinnat – Valintakoe – Virheen korjaaminen – Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus Lapin yliopisto oli hylännyt A:n oikaisuvaatimuksessaan esittämän vaatimuksen päästä opiskelijaksi oikeustieteellisen koulutuksen hakukohteeseen vuoden 2020 opiskelijavalinnassa. A vaati hallinto-oikeudelle osoittamassaan valituksessa yliopiston päätöstä kumottavaksi ja asian palauttamista Lapin yliopistolle uudelleen käsiteltäväksi opiskelupaikan myöntämiseksi A:lle Lapin yliopiston…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/yhdenvertaisuusperiaate-edellytti-etta-valittaja-oli-hyvaksyttava-opiskelijaksi-lapin-yliopiston-oikeustieteiden-tiedekuntaan/
8.7.2020 Oikeusuutiset

Poliisiammattikorkeakoulu sai evätä opiskeluoikeuden kaksoiskansalaiselta

KHO:2020:86 Opiskelijavalinta – Poliisiammattikorkeakoulu – Nuhteettomuus – Luotettavuus – Ulkomaansidonnaisuus – Henkilöturvallisuusselvitys – Kaksoiskansalaisuus – Kokonaisharkinta – Yhdenvertaisuus – Syrjintä – Suullinen käsittely   Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeen hyväksytysti suorittaneelta hakijalta oli Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla evätty opiskeluoikeus sillä perusteella, että hakijan ei hänestä henkilöturvallisuusselvityksessä ilmenneiden…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/poliisiammattokorkeakoulu-sai-evata-opiskeluoikeuden-kaksoiskansalaiselta/
15.8.2014 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerinvirasto: Hakijoiden oikeusturva koetuksella yhteisvalinnassa

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan opiskelijoiden oikeusturvasta, sillä hakijat eivät saa lain mukaista päätöstä yhteisvalintatuloksista Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeiden mukaan opiskelija saa valituskelpoisen päätöksen vasta, kun hän pyytää sitä erikseen. Ministeriö ja Opetushallitus perustelevat menettelyä yhteisvalintapäätösten suurella määrällä ja valintaprosessiin liittyvillä erityispiirteillä. Oikeuskanslerin mukaan opiskelijavalintapäätökset ovat hallintolaissa tarkoitettuja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/oikeuskanslerinvirasto-hakijoiden-oikeusturva-koetuksella-yhteisvalinnassa/