Oikeuskanslerinvirasto: Hakijoiden oikeusturva koetuksella yhteisvalinnassa

15.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan opiskelijoiden oikeusturvasta, sillä hakijat eivät saa lain mukaista päätöstä yhteisvalintatuloksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen
ohjeiden mukaan opiskelija saa valituskelpoisen päätöksen vasta, kun hän
pyytää sitä erikseen. Ministeriö ja Opetushallitus perustelevat
menettelyä yhteisvalintapäätösten suurella määrällä ja valintaprosessiin
liittyvillä erityispiirteillä. Oikeuskanslerin mukaan
opiskelijavalintapäätökset ovat hallintolaissa tarkoitettuja
hallintopäätöksiä, joiden muotoa ja antamisvelvollisuutta koskevat
perustuslain ja hallintolain säännökset. Mahdollisten poikkeamisten
tulee, myös massapäätösten osalta, perustua asiasta nimenomaisesti
säädettyyn lakiin.

Oikeuskansleri antoi sekä opetus- ja
kulttuuriministeriölle että Opetushallitukselle huomautuksen siitä, että
ne ovat toimineet lakiin perustumattomalla tavalla ohjatessaan
koulutuksen järjestäjät antamaan opiskelijavalintapäätökset vasta
pyydettäessä ja ilmoittaessaan opiskelijoille, että kyseisiä päätöksiä
on pyydettävä erikseen.

Yhteisvalintaa koskevien opiskelijavalintapäätösten
ongelmat tulivat esille oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa.
Opiskelija ei tullut valituksi hakemaansa ammattikoulutukseen. Hänen
pyytäessään oppilaitokselta opiskelijavalintapäätöstä kävi ilmi, että
kirjallista valituskelpoista päätöstä ei ollut tehty.
Aluehallintovirasto toteaa oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä,
että sen tietoon on tullut useita tapauksia, joissa oppilaitos ei ole
opiskelijan pyynnöstä huolimatta antanut päätöstä opiskelijavalinnasta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat omissa
selvityksissään todenneet, että tulisi harkita opiskelijaksi ottamisessa
ja siihen liittyvässä muutoksenhaussa nykyisin noudatetun menettelyn
kirjaamista lakiin. Tämä selkeyttäisi tilannetta. Oikeuskansleri Jonkka
pyytääkin opetus- ja kulttuuriministeriötä ilmoittamaan 2015 tammikuun
loppuun mennessä, minkälaisiin toimiin se on ryhtynyt tilanteen
korjaamiseksi.

Opetushallituksesta 15.8.2014 puhelimitse saadun tiedon mukaan asia on lainsäädännöllisesti jo korjattu.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments